Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu Kraina wiedzy i zabawy _ wiejskie punkty przedszkolne w Gminie Stargard Szczeciński


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Kraina wiedzy i zabawy - wiejskie punkty przedszkolne w Gminie Stargard Szczeciński.

 Gmina Stargard Szczeciński jako potencjalny beneficjent projektu „Kraina wiedzy i zabawy - wiejskie punkty przedszkolne w Gminie Stargard Szczeciński” ogłasza nabór partnera w związku z przystąpieniem do prac związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- w oparciu o art. 6 ust. 24 Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 08.216.1370) oraz w oparciu o art.28a do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658) - ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu " Kraina wiedzy i zabawy - wiejskie punkty przedszkolne w Gminie Stargard Szczeciński". Projekt realizowany będzie w okresie od 01 września 2009 roku do 23 grudnia 2010 roku.

 Celem projektu jest stworzenie trzech punktów przedszkolnych na terenie Gminy Stargard Szczeciński, których zadaniem ma być zapewnienie opieki i edukacji dzieciom w wieku przedszkolnym (3-5 lat) z terenów wiejskich oraz podniesienie świadomości rodziców/opiekunów tych w zakresie korzyści płynących ze wczesnej edukacji.

 Minimalny zakres zadań przewidywany dla partnera:

- przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w tym opracowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych projektu,

- przeprowadzenie rekrutacji beneficjentów ostatecznych.

 Wymagania wobec partnera:

- doświadczenie w realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- siedziba partnera powinna znajdować się na terenie Gminy Stargard Szczeciński

 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

  1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe)

  2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.

  Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2)      aktualny statut podmiotu,

3)      pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,

4)      pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),

5)      charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno - organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner w projektach,

6)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych,

7)      inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 Przy wyborze partnera oceniana będzie szczególności:

1) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

2)  oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,

3)  doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

4)  oferowana współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,

5) lokalny zakres działania partnera.

 Termin składania ofert - do 19 marca 2009 roku (21 dni od daty ukazania się ogłoszenia).

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór otwarty na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Kraina wiedzy i zabawy - wiejskie punkty przedszkolne w Gminie Stargard Szczeciński”

 Ofertę można złożyć osobiście pod adresem:

 Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

w sekretariacie - pokój nr w godz. Od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą z tym, że w zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Stargard.

 Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają Agnieszka Wielesiewicz -Ślusarczyk oraz Anna Troszczyńska pod nr tel. 091 834 20 12.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-02-2009 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Żygadło 26-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 26-02-2009 13:45