Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński

Stargard Szczeciński, dnia 14.11.2008r.  

Nr ZP 2301-14/2008  

Ośrodek Administracyjny Szkół

Gminy Stargard Szczeciński

NIP 854-19-41-037

73-110 Stargard Szczeciński

Ul. Ceglana 11  

W związku z organizowanym przetargiem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zapraszam do udziału w postępowaniu poprzez złożenie oferty na:  

„Dostawę opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński”

1. Informacje ogólne

1.1. Zamawiający - Kierownik Ośrodka Administracji Szkół Gminy Stargard Szczeciński

Władysława Czyczyn  

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art.69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2004r. Nr 19.poz 177 z późniejszymi zmianami) oraz art.11 ust 8.  

3. Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest zakup opału z dowozem własnym transportem do:  

1. Szkoła Podstawowa w Strachocinie

2. Szkoła Podstawowa w Małkocinie

3. Szkoła Podstawowa w Sownie

4. Szkoła Podstawowa w Koszewie  

Miał węglowy

- wartość opałowa Qri - minimum 22.800 ki/kg

- zawartość popiołu Ar - do 18%

- zawartość siarki całkowitej Srt - do 0,8%

- temperatura topnienia popiołu minimum 1250 oC

- przewidywana ilość w tonach - około 102 tony  

Węgiel opałowy orzech gruby; wartość opałowa 28040 - 30.000 ki/kg

- przewidywana ilość w tonach - około 8 ton  

Koks - gruby o kaloryczności 29.500 kJ/kg

- przewidywana ilość w tonach około 38 ton  

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- węgiel kamienny - 09113000 - 4

- koks - 09111210 - 5

- produkty pochodne ropy i węgla (miał) - 09240000 - 3

3.1. Części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  1. Termin wykonania umowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

  2. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający wymogi art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykluczeni z postępowania są oferenci na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

  1. Dokumenty składające się na ofertę:

- wypełniony formularz ofertowy,

- oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik Nr 2).

- oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik Nr 3).

- dokumenty stwierdzające o jakości w/w towarów.

3.5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu Zamówienia:

Edyta Wirzynkiewicz - inspektor OAS tel. 091 578-38-84

Milena Karpiuk - inspektor OAS tel. 091 578-38-84  

 1. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2009r.

 1. Termin związania ofertą.  

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

  2. Przed upływem terminu wskazanego w pkt 5.1.Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o dodatkowy określony czas.  

 1. Sposób przygotowania ofert:

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2. Oferta winna być napisana w języku polskim.

  3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji.

  5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

  6. W przypadku gdy Oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.

  7. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

7. Składanie i otwieranie ofert.

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński

ul. Ceglana 11 pokój nr 6

do dnia 5 grudnia 2008 r. do godz. 1000

Zamawiający dopuszcza dostarczenie oferty listem poleconym na adres Zamawiającego.  

  1. Oferty należy składać (przesyłać w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób ”Oferta - zapytanie o cenę: Dostawa opału na 2009r.”  

  1. Oferty złożone po określonym terminie w pkt 7.1. zostaną zwrócone bez otwierania .  

  1. Otwarcie ofert nastąpi 5 grudnia 2008 r. o godz. 1015.  

  1. Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Kryteria wyboru ofert:  

  1. Kryterium oceny ofert jest cena - 100% realizacji zamówienia.  

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowanego sortymentu przy warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.  

9. Ogłoszenie wyników zapytania i warunków zawarcia umowy.  

  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie

powiadomiony pismem akceptującym niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury. W terminie i miejscu wskazanym w w/w piśmie Wykonawca powinien zgłosić się w celu podpisania umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy.

9.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji i zawiera istotne dla zamawiającego postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

9.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.gmina.stargard.pl  

10. Środki ochrony prawnej Wykonawcy:  

10.1. Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów w/w ustawy.  

11. Załączniki do specyfikacji.

 1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenia Wykonawcy ( załącznik 2 i 3)

11.3. Umowa (projekt).  

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński 

Władysława Czyczyn  

Stargard Szczeciński, dnia 14.11.2008r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-11-2008 16:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-11-2008 16:57