Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - SOWNO 42/2


Zarządzenie Nr 165/08

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 10 listopada 2008 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z § 15 Uchwały Nr XXX/226/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 1804 z 2008 r. Nr 40, poz. 860 ) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 38,56 m2 w budynku mieszkalnym nr 42 wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem gospodarczym w budynku gospodarczym nr 2 oraz udziałem w wysokości 23/100 części w częściach wspólnych budynku i takim samym udziale w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 134/2 o pow. 0,2683 ha, położnej w obrębie Sowno, gmina Stargard Szczeciński, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam cenę nieruchomości w wysokości: 28 199,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowości położenia nieruchomości oraz prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 165 / 08

Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży.

W Y K A Z

 

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

 

  1. Opis nieruchomości (oznaczenie, powierzchnia, księga wieczysta).

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 38,56 m2 w budynku mieszkalnym nr 42 wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem gospodarczym o pow. 8,20 m2 w budynku gospodarczym nr 2 oraz udziałem w wysokości 23/100 części w częściach wspólnych budynku i takim samym udziale w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 134/2 o pow. 0,2683 ha położnej w obrębie Sowno, gmina Stargard Szczeciński, objęta księgą wieczystą KW Nr 81531.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenu działki nr 134/2 położonej w obrębie Sowno przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obszar działki 134/2 został określony jako: teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej, teren funkcji rekreacji (M,U,UT).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: B - 0,1480 ha, RVI - 0,1203 ha.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi.

  1. Cena nieruchomości: 28 199,00 zł

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

w tym:

udziału w działce gruntu 20 889,00

lokalu mieszkalnego z przynależnym

pomieszczeniem gospodarczym 7 310,00 zł

Warunki nabycia

  1. Cena nieruchomości, na wniosek nabywcy może być rozłożona na 10 rat rocznych płatnych do dnia 31 marca każdego roku z oprocentowaniem w wysokości ? stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski od niespłaconego kapitału.

Pierwsza rata nie może być niższa niż 10% ustalonej ceny.

  1. Zgodnie z § 16 uchwały Nr XXX/226/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego (Dz.U.Woj.Zach. Nr 88, poz. 1804), w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego, przez jego najemcę, Wójt jest upoważniony do udzielenia bonifikaty w wysokości 90% ceny sprzedaży, jeżeli zapłata całej należności nastąpi w formie wpłaty jednorazowej.

  2. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  • jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Okres publikacji :

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.

od dnia 1 4 listopada 2008 r.

do dnia 5 grudnia 2008 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 14-11-2008 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 14-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 14-11-2008 08:49