Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

KONKURS OFERT ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

KONKURS OFERT
 
 
Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
 
 
I. Rodzaj zadania w zakresie:
 
    Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie półkolonii na terenie                    
    Gminy Stargard Szczeciński.
 
II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację tych
     zadań w 2008 roku wynosi: 10 000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
 
1.       Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)
2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
3)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
4)      jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
 
2.       Gmina Stargard Szczeciński dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w formie umowy.
3.       Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Stargard Szczeciński zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
4.       Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wspieraniu lub powierzeniu zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2008 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
 
IV.              Terminy warunki realizacji zadania:
 
 1. Zadania muszą być realizowane w okresie od dnia 01.07.2008 roku do dnia
      31.08.2008 roku, a podmioty które te zadania realizują powinny posiadać    niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) i w rozporządzeniu.
2.       Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:
1)      prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
2)      aktualny odpis z rejestru sądowego,
3)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2007 rok (jeśli podmiot prowadził działalność)
3.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
4.       Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.       Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6.       Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 
V.                 Terminy składania ofert:
 
1.   Oferty należy składać w Urząd Gminy Stargard Szczeciński, ul. Rynek
       Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, w nieprzekraczalnym terminie do
       dnia 16 czerwca 2008 r. do godz.1530 (tj. w ciągu 30 dni od dnia
       ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard
       Szczeciński, dzienniku lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej        /bip.gmina.stargard.pl/
2.       Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.       Czas związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Formularz oferty dostępny również na stronie /bip.gmina.stargard.pl/.
 
VI.              Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
              1.   Gmina Stargard Szczeciński dokona wyboru oferty w ciągu 14 dni, po upływie
                     terminu złożenia oferty i powierzy realizację zadania na zasadach określonych w
                     umowie.
2.         Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stargard Szczeciński w
                     formie zarządzenia.
3.         Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
4.         Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1)      ocena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem
2)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów.
3)      uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy
4)      ocena sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2006 rok,
5)      wyniki pracy, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg imprezy.
5.         Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.
 
Wójt Gminy Stargard Szczeciński
Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-05-2008 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Żygadło 15-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 15-05-2008 08:36