Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem w trakcie budowy, oznaczonej numerem działki 263/6, o powierzchni 4 998 m2, położonej w obrębie PĘZINO, gmina Stargard Szczeciński, objętej księgą wieczystą KW Nr SZ1T/00085777/9.

Cena wywoławcza - 380 100,00

w tym:

działka gruntu 34 100,00 zł

nakłady na budowę

budynku mieszkalnego 346 000,00 zł

do ceny sprzedaży gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży

Nieruchomość znajduje się w obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński Nr 33/07 o warunkach zabudowy wydaną dnia 17.05.2007 r.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim grunty są oznaczone symbolem użytku: PsIV i Lz-PsIV. Decyzją znak: OŚ.4.Lg.6018-141/07 z dnia 18.07.2007 r. uzyskano zezwolenie na włączenie w/w gruntów z produkcji rolniczej.

Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna SN. W działce znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą na okres od dnia 9 lipca 2007 r. do dnia przeniesienia prawa własności przedmiotowej nieruchomości.

Zabudowa realizowana na podstawie decyzji Starosty Stargardzkiego Nr 839/2007 z dnia 03.09.2007 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Wadium, wniesione w pieniądzu, w kwocie 38 000,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wysokość minimalnego postąpienia - 3 810,00 zł

Przetarg odbędzie się 3 lipca 2008 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 5, pok. 201.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki sąsiedniej, oznaczonej numerem 263/4, 263/5.

Nabywca nieruchomości winien zapewnić właścicielom sieci przebiegających przez działkę nieodpłatny i swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 204, tel. 091 577-61-29.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 Okres publikacji:

ogłoszenie wywiesza się na okres:

od dnia 30 kwietnia 2008 r. do dnia 3 lipca 2008 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowości położenia nieruchomości.

 Sporządził: Roman Kinasz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 30-04-2008 07:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 30-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-04-2008 07:26