Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Kasjer w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński

ogłasza nabór na stanowisko
 
KASJER
 
 

1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
  
Ośrodek Administracyjny Szkół gminy Stargard Szczeciński,

    ul. Ceglana 11;   73-110 Stargard Szczeciński, tel. 091/578-38-84    fax 091/578-38-84
   Wymiar czasu pracy: pełny etat
   Rodzaj umowy: umowa o pracę
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
   Kasjer w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

    Do naboru może przystąpić osoba, która:

1)      posiada obywatelstwo polskie;

2)      posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne;

3)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4)      nie była karana za przestępstwa umyślne;

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

6)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Wymagania dodatkowe

1)     Umiejętność obsługi komputera;

2)     Doświadczenie na stanowisku księgowego-kasjera (mile widziane doświadczenie w jednostce budżetowej);

3)     Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości;

4)     Odpowiedzialność, systematyczność i komunikatywność;

5)     Wysoka kultura osobista;

6)     Kreatywność;

7)     Potrzeba doskonalenia się;

8)     Umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Prowadzenie kasy, zgodnie z instrukcją kasową i dokumentowanie operacji kasowych.

2)      Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania.

3)      Sporządzanie i wysyłanie przelewów bankowych drogą elektroniczną.

4)      Prowadzenie rejestru rozliczeń delegacji służbowych pracowników szkół i Ośrodka.

5)      Wykonywanie czynności kancelaryjnych w Ośrodku – przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji, przygotowywanie korespondencji do wysyłki, obsługa telefonów, faxów, prenumerowanie czasopism.

6)      Rozliczanie rachunków za zużycie energii, wody i rozmowy telefoniczne.

7)      Przyjmowanie rozliczeń za posiłki w szkołach i obciążanie korzystających rachunkami.

8)      Przygotowywanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń dla potrzeb księgowości.

9)      Przygotowywanie zestawień składek ZUS i podatków dla potrzeb księgowości.

6. Wykaz wymaganych dokumentów:
Kandydaci do objęcia stanowiska kasjera w Ośrodku  Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:
- list motywacyjny oraz CV;
- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru zatrudnienia  (uwierzytelnione);
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (uwierzytelnione);
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (uwierzytelnione);
- Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
- oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z poźn. zm.)oraz z ustawą z dnia 22.03.1990r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1593 z póź. zmianami)

   Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

   ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z

 dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133 poz. 883.”
 

7. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:

a)      złożenia dokumentów wymienionych w pkt 6 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko kasjera w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

b)      złożenia dokumentów w terminie do dnia 07.03.2008 r. w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard przy ul. Ceglanej 11 pokój nr 5 (kadry) do godz. 15:00. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do OAS Stargard Szczeciński. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

c) nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 8. Pozostałe zobowiązania:

1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru  będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.gmina.stargard.pl oraz na tablicy  informacyjnej w siedzibie OAS Stargard Szczeciński przy ul. Ceglanej 11.
2. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający  wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091/578-38-84.

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński
Władysława Czyczyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-02-2008 21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2008 21:14