Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Informacja do wniosku

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:

 • 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1: 500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych również 1:2000),

 • 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie:

 • zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę obejmującą obszar przewidziany do przeprowadzenia analizy wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), tzn. mapę zawierającą obszar w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 m

2. Uzgodnienia niezbędne na etapie projektu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust.4 oraz 60 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (tj. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oba rodzaje decyzji wydaje się po uzgodnieniu m.in. z:

 • wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,

 • właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

 • wojewodą zachodniopomorskim- w sprawie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

 • marszałkiem województwa zachodniopomorskiego - w sprawie melioracji wodnej,

 • właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,

 • dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest wojewoda.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dodatkowo uzgadnia się z wojewodą zachodniopomorskim, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, w zakresie zadań samorządowych i rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły swą moc.

3. Informacje dot. decyzji o warunkach zabudowy:

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) decyzję wydaje się w sytuacji braku na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków (art. 61. ust. 1 ustawy):

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

 2. teren ma dostęp do drogi publicznej

 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego - warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej miedzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.

 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły swą moc.

 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 • UWAGA:

Przepisów art. 61 ust.1.pkt.1 nie stosuje się:

 • do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc,

 • do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej,

 • do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

Uwaga: projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 34 ust.1 ustawy z dn. 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

Planowane zamierzenie inwestycyjne przedstawione w formie opisowej i graficznej (Art. 52 ust.2. pkt 2.b ustawy) nie powinno być sprzeczne z wyżej przytoczonymi wymogami ustawowymi. Zawarte we wniosku informacje powinny być wynikiem wstępnej analizy zabudowy sąsiedniej - w celu umożliwienia określenia gabarytów, funkcji, ilości kondygnacji, linii zabudowy oraz intensywności planowanej zabudowy (określanej jako współczynnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki/ terenu).

Prosimy o dołączenie do wniosku wszelkich materiałów, które stanowiłyby uzasadnienie przyjętych, wstępnych rozwiązań koncepcji. Wskazane jest, aby mapa analizowanego obszaru została roboczo zaktualizowana i uzupełniona o obiekty będące w trakcie budowy, jeśli ich gabaryty stanowić będą uzasadnienie dla planowanej wielkości zamierzenia inwestycyjnego.

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy złożone przy wniosku materiały powinny umożliwić przeprowadzenie przez organ analizy obszaru w celu określenia warunków zabudowy. Oznacza to, że załączona do wniosku kopia mapy zasadniczej gminy powinna obejmować obszar określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.03 r. (Dz.U. z 2003 Nr 164, poz. 1588), gdzie w § 3 stwierdza się: „w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy. Granice obszaru analizowanego wyznacza się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 m”.

4.Opłaty

Decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł

Sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat. Zapłaty opłaty skarbowej w w/w wysokości należy dokonać z chwilą złożenia wniosku gotówką w kasie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub bezgotówkowo na konto Urzędu Gminy w Banku Pekao S.A. I Oddział Stargard Szczeciński Nr 05124039011111000042165174

5. Informacje dodatkowe

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją .

W oparciu o art. 36 Kpa postępowania wymagające zewnętrznych opinii i uzgodnień mogą spowodować ustalenie dodatkowego terminu rozpatrzenia sprawy.

6. Składanie dokumentów

Sekretariat pokój nr 212, Urząd Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński.

Dla inwestycji ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), na podstawie art. 1 pkt 19 i 20 ustawy z dn. 18 maja 2005r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), inwestor jest zobowiązany przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego) do złożenia wniosku i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 11-02-2008 21:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 11-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-05-2010 21:10