Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Główny Księgowy


Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński

ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
Ośrodek Administracyjny Szkół gminy Stargard Szczeciński,

ul. Ceglana 11; 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 091/578-38-84 fax 091/578-38-84
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania wynikające z art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z dnia 30.06.2005 r. z późn. zm.), to jest:

 1. posiada obywatelstwo polskie;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne;

 4. spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

  3. posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Osoby ubiegające się o stanowisko głównego księgowego powinny dodatkowo:

1) posiadać ogólną znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;

2) posiadać wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości;

3) znać przepisy o finansach publicznych, przepisy oświatowe, podatkowo-płacowe przepisy ustawy o rachunkowości, znać przepisy Karty Nauczyciela;

4) posiadać ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego;

5) posiadać umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

6) posiadać predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji;

7) posiadać cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia.

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

 1. całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard, szkół na terenie gminy Stargard oraz Kuchni Gminnej Pęzino w świetle przepisów prawno-księgowych,

 2. sporządzanie sprawozdań finansowych OAS oraz poszczególnych szkół z terenu gminy Stargard,

 3. przygotowanie planów ekonomiczno-finansowych OAS i poszczególnych szkół,

 4. prowadzenie rachunkowości Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard i szkół na terenie gminy Stargard zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków OAS i szkół,

 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym OAS i poszczególnych szkół;

 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w OAS i poszczególnych szkołach;

 8. przygotowywanie projektów budżetów OAS i szkół oraz harmonogramu wydatków;

 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej wydawanych przez kierownika OAS oraz dyrektorów szkół;

 10. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków OAS i szkołach;

 11. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;

 12. prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej;

 13. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

 14. nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;

 15. rozliczanie inwentaryzacji składników majątku OAS i szkół;

 16. nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

 17. naliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan i sprawozdawczość funduszu, przekazywanie naliczonego odpisu oraz nadzór nad prawidłowością przyznanych świadczeń, potrąceń, kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa;

 18. nadzór nad przygotowywaniem i realizacją umów cywilno-prawnych oraz ich obsługa księgowa;

 19. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

 20. rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związanej z żywieniem dzieci/konta środków własnych /

 21. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,

 22. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

 23. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 5. Wykaz wymaganych dokumentów:
Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:
- list motywacyjny oraz CV;
- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru zatrudnienia (uwierzytelnione);
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (uwierzytelnione);
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (uwierzytelnione);
- aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
- aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z poźn. zm.)oraz z ustawą z dnia 22.03.1990r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1593 z póź. zmianami)

Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w

ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133 poz. 883.”

 6. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:

 1. złożenia dokumentów wymienionych w pkt 5 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

 2. złożenia dokumentów w terminie do dnia 11.02.2008 r. w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard przy ul. Ceglanej 11 pokój nr 5 (kadry) do godz. 15:00. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do OAS Stargard Szczeciński. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 7. Pozostałe zobowiązania:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą mieszczone na stronie internetowej BIP ww.bip.gmina.stargard.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie OAS Stargard Szczeciński przy ul. Ceglanej 11.
 2. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091/578-38-84.


Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński

Władysława Czyczyn

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-01-2008 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 28-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 28-01-2008 13:07