Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sesja Rady Gminy Nr (13) XIII/07 z 28 grudnia 2007 r.

PORZĄDEK OBRAD
XIII SESJI RADY GMINY
Stargard Szczeciński
 
 dnia 28 grudnia   2007r.
 
 
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
- zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad
- zatwierdzenie  porządku obrad
2. Interpelacje radnych
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. , zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok
    po uprzednim :
    - przyjęciu autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2008 rok
    - przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
    - przedstawieniu stanowiska Wójta Gminy
5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą – Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy – Miasta Stargardu Szczeciński  
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stargard Szczeciński
7. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r. „
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stargard Szczeciński na lata 2007-2020”
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński „
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2008
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy  , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007
13. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w roku 2007
      Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty
14. Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2007
      Sprawozdanie przedkładają  przewodniczący poszczególnych  komisji
15. Ocena udziału radnych w pracach Rady Gminy
      Informację przedkłada Przewodniczący Rady Gminy  
16. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
17. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
18. Odpowiedzi na interpelacje radnych
      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o treści odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 21 listopada 2007 r.
19. Wolne wnioski i pytania
20. Sprawy różne
21. Ustalenie terminu następnej sesji
22. Zamknięcie obrad sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-12-2007 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Stoczkowska 17-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-12-2007 09:00