herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
09.09.201 Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 2012-09-27 11:09
25.02.2011 kontrola archiwum zakładowego. 2011-08-11 08:09
28.02-01.03.2011 z zakresu realizacji operacji oraz zobowiązań beneficjenta wynikających z przyznania pomocy projektu Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębie Małkocin oraz Warchlino wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznych położonych w obrębie Warchlino. 2011-08-11 08:07
14.04-15.04.2011 z zakresu realizacji operacji oraz zobowiązań beneficjenta wynikających z przyznania pomocy projektu PN. Wiejski Ośrodek Centrum Kulturalno ?Sportowe - przebudowa świetlicy w miejscowości Strachocin 2011-08-11 08:00
20.11-21.11.2010 wizyta monitoringowa, realizacji pn. Wiejski Klub Małych Odkrywców w miejscowości Grzędzice. 2011-08-11 07:58
07.10.2010 wizyta monitorująca, potwierdzająca trwałość projektu Placówki rozwoju kulturalno-sportowego rejonu pogranicza w miejscowości Grzędzice i Pęzino. 2011-08-11 07:54
10.02.2010 z zakresu realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 2011-08-11 07:55
03.12-04.12.2009 z realizacji projektu Pobudzamy aktywność młodzieży z Pęzina poprzez zapewnienie im zajęć w świetlicy wiejskiej. 2010-01-09 12:52
18.11.2009 z realizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2010-01-09 12:41
10-09-27.11.2009 w zakresie gospodarki finansowej Gminy Stargard Szczeciński za lata 2005- 2008 2010-01-09 12:38
24.08.-02.09.2009 z zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji celowych 2010-01-09 12:32
29.04.2009 z realizacji przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami a także realizacji Uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 16 września 2005 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego, a w szczególności 2010-01-09 12:18
21.04.2009 w zakresie organizowania, kontrolowania przebiegu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej 2010-01-09 11:42
28.01.2009 zakresie wykorzystania środków PFRON 2009-10-12 07:52
01.12.2008-09.12.2008 problemowa w zakresie dochodów Skarbu Państwa w 2007 roku 2008-12-24 07:28
15.10.2008 problemowa w zakresie przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 15 października 2008 roku 2008-11-06 09:33
01.10.2008 problemowa w zakresie przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków. 2008-11-06 09:31
15.10.2008 problemowa w zakresie przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 15 października 2008 roku przeprowadzona w dniu 15 października 2008 roku w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński. 2008-10-31 07:51
08.05.2008 - 09.05.2008 doraźna gospodarki finansowej Gminy Stargard Szczeciński 2008-09-30 09:09
29.05.2008 -problemowa w zakresie ewidencji działalności gospodarczej przeprowadzonej w dniu 29 maja 2008 roku w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński 2008-06-24 07:28
08.05.2008 - 09.05.2008 kompleksowa z realizacji projektu nr IN T/MV-BB-PL. 3. D 1/2006/031 pn. "Placówki rozwoju kulturalno-sportowego rejonu pogranicza w miejscowościach Grzędzice i Pęzino" 2008-06-24 07:27
22.02.2008 z audytu finansowego projektu realizowanego w ramach SPO - 2.7 2008-03-14 09:26
27.12.2007-09.01.2008 z zakresu przestrzegania procedur kontroli wydatków oraz celowości podejmowania zobowiazań finansowych 2008-02-01 07:58
20.11.2007 UW Szczecin dot. zagadnien związanych z prowadzeniem rejestru wyborców 2007-12-14 08:48
21.10.2007 UW Szczecin dot. wykorzystania dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21.10.12007 2007-11-29 08:32
15.02.2007 UW Szczecin dot. prawidłowości i terminowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych Gminie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2007-03-05 08:42
19.09.2006-15.11.2006 NIK w zakresie kształtowania polityki przestrzennej w gminie 2006-12-22 10:31
03.04.2006-24.04.2006 NIK z zakresu wykorzystania środków gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2006-12-20 08:40
2005.12.09 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z zakresu realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 2006-12-20 08:37
2006.03.20 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa z realizacji projektu Leader+ 2006-12-20 08:35
2005.11.30 ARCHIWUM PAŃSTWOWE SZCZECIN w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego 2006-12-20 08:32
2005.01.05-2005.03.11 RIO kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Stargard Szczeciński 2005-05-12 10:22
2005.03.08-2005.03.11 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie przyjmowania, sposobu rozpatrywania skarg i wniosków 2005-05-12 10:17
2004.12.06-2005.01.13 NIK w zakresie utrzymania obiektów mostowych i tuneli w latach 2003 i 2004 2005-05-12 10:13