Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

KOLEJNY III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Małkocin

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard ogłasza

KOLEJNY III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/6 o pow. 0,1390 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                   25 000,00

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/7 o pow. 0,2155 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                   30 000,00

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/8 o pow. 0,1319 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                   24 000,00

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/9 o pow. 0,1310 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                   24 000,00

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/10 o pow. 0,1370 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                   25 000,00

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/12 o pow. 0,1334 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                   24 000,00

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu, przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości określono decyzjami Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 315/12 – 319/12 i 321/12  o warunkach zabudowy z dnia 02.10.2012 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nieruchomości występują na obszarze okresowo podmokłym - przed realizacją inwestycji, należy zwrócić szczególną uwagę na warunki geologiczne i fizjograficzne gruntu. O przydatności gruntu pod zabudowę może przesądzić szczegółowe badanie geologiczne podłoża gruntowego.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową – działka oznaczona numerem 211/4 oraz planowaną wewnętrzną drogą dojazdową stanowiącą działkę 821/2 (nieurządzoną).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Stargardzkiego grunty są oznaczone symbolem użytku: RII, RIIIa, N.

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomości nie są obciążone oraz są wolne od zobowiązań.

W/w. nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg             19.12.2019 r.

II przetarg            18.06.2020 r.

Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej niżej, należy wnieść na konto Urzędu Gminy Stargard - Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 11.12.2020 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Numer działki

821/6

821/7

821/8

821/9

821/10

821/12

Wadium

[zł]

2 500,00

3 000,00

2 400,00

2 400,00

2 500,00

2 400,00

Godzina przetargu

1100

1130

1200

1230

1300

1330

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard.

Po dokonanej wpłacie wadium prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rolny@gmina.stargard.pl

Przetargi na działki wymienione w punktach 1-6 odbędą się w dniu 17.12.2020 r., w godzinach podanych wyżej, w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

UWAGA:

Stosownie do postanowień Rozdziału 6a, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, możliwe jest przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku podjęcia przez Wójta Gminy Stargard decyzji o przeprowadzeniu przetargu w formie zdalnej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jaki uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Stargard, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronach internetowych Urzędu Gminy Stargard.

Wysokość minimalnego postąpienia – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, (wzór pełnomocnictwa)

  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Gmina Stargard nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stargard – Urząd Gminy Stargard można uzyskać na stronie www.bip.gmina.stargard.pl w zakładce „KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 13-11-2020 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 13-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 13-11-2020 12:33