Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ?Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną?, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW.

Stargard, dnia 17.09.2020 r.

GNR.6220.11.1.2020.MK 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10, zgodnie z art. 61 §1 i §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.)  

zawiadamiam strony postępowania,

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW.

Jednocześnie informuję, iż wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, celem wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania mają prawo i możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w Urzędzie Gminy Stargard – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pokój 310 (w godzinach urzędowania), w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa.

Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-09-2020 16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 17-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2020 16:39