Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZNIE uzupełnienie karty

                                                                                    Stargard, dn. 14.09.2020 r.

GNR. 6220.17.202020.MK

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),  

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa  farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach oznaczonych numerami 173, 174, 175, położonych w obrębie Żarowo, gmina Stargard, dnia 07.09.2020 r. wpłynęło wyjaśnienie/uzupełnienie inwestora do prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 11.09.2020 r. powyższe wyjaśnienie zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Stargard – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pokój 310 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530), w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 14-09-2020 17:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 14-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2020 17:32