Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia ocen

Stargard, dn. 12.06.2020 r.

GNR.6220.20.2020.MK

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam,

 że w dniu 09.06.2020 r. zostało wydane postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami 392/6, 392/7, 392/9, położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard”

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano:

  • opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, stwierdzającą, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, o nie stwierdzeniu potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  • opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Stargardzie, stwierdzającą, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określając warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe.

Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ww. opiniami  zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pokój 310 (w godzinach urzędowania).

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Stargard, w terminie 7 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 12-06-2020 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 12-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2020 08:39