Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Obwieszczenie -uzupełnienie karty

Stargard, dn. 08.05.2020 r.

GNR. 6220.20.2019.MK

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.),  

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami 392/6, 392/7, 392/9, położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard”, dnia 30.04.2020 r. wpłynęło wyjaśnienie inwestora do prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 07.05.2020 r. powyższe wyjaśnienie zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie, uzupełnioną dokumentację przekazano Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Szczecinie oraz do Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Stargardzie.

Strony postępowania mają prawo i możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w siedzibie urzędu po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 91 561 34 16.

Osoba prowadząca postępowanie: Magda Korzeniewska.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (91 561 34 16, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: mkorzeniewska@gmina.stargard.pl, celem ustalenia możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną na parterze budynku urzędu - wejście główne siedziby Urzędu Gminy Stargard od ulicy Mariackiej w Stargardzie (w godzinach urzędowania).

W związku z art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji i kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa.

Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 08-05-2020 06:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 08-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 08-05-2020 06:41