Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rozbudowia drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin-Stargard oraz budowie Obwodu Utrzymania Drogowego wewnątrz węzła drogowego Stargard Zachód

Stargard, dnia 05.05.2020 r.  

GNR.6220.9.2020.MK

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10, zgodnie z art. 61 §1 i §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.)  

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek z dnia 30.03.2020 r. złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin w imieniu,  którego działa Pan Piotr Urbański - HIGHWAY Sp. z o.o. Biuro Projektów, ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na.:

„Rozbudowie drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin-Stargard oraz budowie Obwodu Utrzymania Drogowego wewnątrz węzła drogowego Stargard Zachód”

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach:

  • 12/22, 12/21, 12/20, 12/24, 12/23, 22/5, 701/1, 23/30, 23/8, 23/9, 700/2, 23/26, 700/3, 12/12, 22/3, 12/19, 12/17, 700/1, 22/2, 22/4 obręb Lipnik, gmina Stargard;

  • 56, 223, 218/2, obręb Zieleniewo, gmina Kobylanka;

  • 211, obręb Morzyczyn, gmina Kobylanka;

  • 189/2, 1, obręb Kunowo, gmina Kobylanka.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.),  zwrócono się do Wójta Gminy Kobylanka o wydanie opinii w przedmiocie prowadzonego postępowania.

Strony postępowania mają prawo i możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w siedzibie urzędu po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 91 561 34 16.

Osoba prowadząca postępowanie: Magda Korzeniewska.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (91 561 34 16, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: mkorzeniewska@gmina.stargard.pl, celem ustalenia możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną na parterze budynku urzędu - wejście główne siedziby Urzędu Gminy Stargard od ulicy Mariackiej w Stargardzie (w godzinach urzędowania).

W związku z art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji i kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa.

Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-05-2020 15:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 05-05-2020
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2020 15:39