Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Owieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

                                                                                                   Stargard, dn. 21.02.2020 r.

GNR.6220.20.2019.MK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.)  oraz art. 36 § 1 w związku z art. 10 § 1 i art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam,

strony postępowania, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami 392/6, 392/7, 392/9, położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard” nie może nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga konieczności uzyskania opinii organu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), wobec czego termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 21 kwietnia 2020 r.

Stosownie do art. 37 §1 w/w ustawy stronie przysługuje możliwość wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Jednocześnie informuję, iż Wójt Gminy Stargard pismem z dnia 20.02.2020 r. wystosował do inwestora wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o dodatkowe wyjaśnienia, w związku z wezwaniem z dnia 17.02.2020 r., znak: WONS-OŚ.4220.41.2020.KS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Stargard – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pokój 310 (od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530,  w poniedziałki od 730 do 1700), w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 22-02-2020 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 22-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 26-02-2020 07:16