Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami 392/6, 392/7, 392/9, położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard

Stargard, dnia 03.02.2020 r.        

GNR.6220.20.2019.MK                                                                        

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10, zgodnie z art. 61 §1 i §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.)  

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Nasze Czyste Powietrze Sp. z o.o., ul. M.J. Piłsudskiego 98a/2, 73-110 Stargard, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami 392/6, 392/7, 392/9, położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard”

Jednocześnie informuję, iż wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, celem wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Stargard – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pokój 310 (od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530,  w poniedziałki od 730 do 1700), w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa. Zgodnie zaś, z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 03-02-2020 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 03-02-2020
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2020 14:31