Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY STARGARD W 2020 ROKU

 

Wójt Gminy Stargard działając na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2019 poz. 1468 ze zm.)  oraz uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia  2016 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania  rozwoju  sportu  na terenie  Gminy Stargard (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 748) ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2020 roku.

I. Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe o których mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2019 poz. 1468 ze zm.).
 2. Dotację celową z budżetu Gminy Stargard może otrzymać klub sportowy działający na terenie Gminy Stargard, nie działający w celu osiągnięcia zysku.
 3. Dotacja o której mowa może być przeznaczona w szczególności na :
 1. realizację programów szkolenia sportowego;
 2. zakup  sprzętu  sportowego przeznaczonego  do  przeprowadzenia  szkolenia  i  zawodów sportowych, odzieży i obuwia sportowego;
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 4. koszty pośrednie do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem.
 1. Złożenie  oferty  nie  jest  jednoznaczne  z  otrzymaniem  dotacji.  Rozpatrywane  będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
 2. W  przypadku  otrzymania  dotacji  w  wysokości  mniejszej  niż  wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany harmonogram i kosztorysu realizacji zadania
  w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia konkursu.

II. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Tryb przekazywania dotacji:

termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.

 1. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
 1. klub  w  okresie  otrzymywania  dotacji  jest  zobowiązany  do  zamieszczenia  w  swoich materiałach informacyjnych  zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminę Stargard;
 2. tryb  postępowania  o  udzielenie  dotacji,  sposób  jej  rozliczenia  oraz  kontroli  zadań zleconych określa Zarządzenie Nr 210/17 Wójta Gminy Stargard z dnia 30 listopada 2017 r.
  w sprawie  regulaminu  udzielania, kontroli  i  rozliczania  dotacji  celowych  na realizację  zadań  publicznych  gminy  Stargard oraz Uchwała  Nr  XIV/97/16  Rady  Gminy Stargard
  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu  finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard;
 3. realizacja  zadania  nastąpi  do  15  grudnia  2020  r.  zgodnie  z  zawartą  umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

III. Wysokość środków publicznych:

 1. Wysokość  środków  publicznych  przewidzianych  na  wsparcie  zadań  własnych  Gminy Stargard w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 r. wynosi 210.000,00 zł.
 2. Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Stargard na 2020 rok w części przeznaczonej na realizację ww. zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Podaje się do wiadomości, że w roku 2019 na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu udzielono dotacji w kwocie 210.000,00 zł.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu pisemnej oferty na realizację zadania. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r., do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard. Ofertę można również przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard (w przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do urzędu).
 2. Ofertę należy składać zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard.
 3. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta  za  zgodność  z  oryginałem  (ze  wskazaniem  daty,  imienia  nazwiska  oraz  formuły „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu).
 4. Do oferty należy załączyć:
 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku
 2. aktualny statut.
 3. sprawozdanie  merytoryczne  z  działalności  za  ostatni  rok,  a  w  przypadku  organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres do momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
 4. oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów.
 5. oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.
 6. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności podmiotu w celu osiągnięcia zysku.
 7. aktualny terminarz rozgrywek – zawodów sportowych – startów.
 8. kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
 9. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Kryteria wyboru oferty:
 1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
 2. przedstawioną  przez  wnioskodawcę  kalkulację  kosztów  oraz  zaangażowanie  środków własnych wnioskodawcy;
 3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
 4. dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą;
 5. wysokość  środków  finansowych   przeznaczonych   na   zadania   realizowane   w   danym konkursie.
 1. Wyboru  oferty  dokonuje  Komisja Konkursowa ds. oceny  ofert  na  realizacje  zadań  z zakresu  rozwoju  sportu  na  terenie  Gminy Stargard w  2020  roku  powołanej  w  trybie zarządzenia  przez Wójta Gminy Stargard.  Do  postanowień  w  sprawie  wyboru  oferty  i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 2. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stargard oraz  w  internetowym  Biuletynie  Informacji  Publicznej pod adresem www.bip.gmina.stargard.pl (w zakładce ogłoszenia - „Konkurs ofert na realizację zadań 
  z  zakresu  rozwoju  sportu”)  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Stargard: www.gmina.stargard.pl

 

 1. Termin wyboru oferty: 28 luty 2020 r.

 

 1. Warunki realizacji zadania publicznego.
 1. Po  dokonaniu  wyboru  ofert  ze  zleceniobiorcami  zostaną  zawarte  pisemne  umowy 
  na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego Zarządzeniem Wójta w sprawie  ramowego  wzoru  umowy  o  wykonanie  zadania  publicznego  w  zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Stargard w 2020 roku.
 2. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana
  w ofercie.  W  takim  przypadku  warunkiem  zawarcia  umowy  jest  dokonanie  przez  oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
 3. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  złożenia  sprawozdania  z  wykonania  zadania publicznego według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Stargard z  dnia  29 stycznia  2016 r.  w  sprawie  określenia  warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Przybyszewska 23-01-2020 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Przybyszewska 24-01-2020 08:58