Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Budowia elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? zlokalizowanej na działkach nr 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, obręb Trzebiatów, gmina Stargard, województwo zachodniopomorskie.

Stargard , dnia  10.12.2019 r.

GNR.6220.16.2019.MK

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm), w związku z 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu postanowienia znak GNR.6220.16.2019.MK z dnia 10.12.2019 r. wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki określone w decyzji Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 stycznia 2014 roku, znak: GNR.6220.9.2013.DM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” zlokalizowanej na działkach nr 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, obręb Trzebiatów, gmina Stargard, województwo zachodniopomorskie.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5 – pokój 310 (III piętro), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530).

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Stargard w terminie 7 dni od daty jej doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 kpa.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia , w którym nastąpiło jego upublicznienie.

Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski

Upublicznienie w dniach: od 16.12.2019 r.. do 30.12.2019 r.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 k.p.a.  jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 16-12-2019 18:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kinasz 16-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2019 18:28