Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 223/5 o pow. 0,1114 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049299/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                31 345,00

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 223/6 o pow. 0,1233 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049299/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                34 282,00

(słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 223/7 o pow. 0,2067 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049299/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                50 969,00

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 223/8 o pow. 0,1978 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049299/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                48 934,00

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 00/100).

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu w/w. działek nie obowiązuje.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości określono decyzjami Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 288/12 – 291/12 o warunkach zabudowy z dnia 14.09.2012 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kompleksie działek budowlanych. Działki 223/7 i 223/8, w kształcie prostokątów. Działki 223/5 i 223/6 kształt nieregularny. Teren pofałdowany. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową – działka oznaczona numerem 222, 223/10 i 223/4.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Stargardzkiego grunty są oznaczone symbolem użytku: RIVa, RIVb, N, PsIV.

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomości nie są obciążone oraz są wolne od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej niżej, należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 11.12.2019 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Numer działki

223/5

223/6

223/7

223/8

Wadium

[zł]

3 140,00

3 430,00

5 100,00

4 900,00

Godzina przetargu

1200

1230

1300

1330

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard lub do kasy Urzędu Gminy Stargard.

Przetargi na działki wymienione w punktach 1-6 odbędą się w dniu 16.12.2019 r., w godzinach podanych wyżej, w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka  (wzór pełnomocnictwa), zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Gmina Stargard nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stargard – Urząd Gminy Stargard można uzyskać na stronie www.bip.gmina.stargard.pl w zakładce „KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-11-2019 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 15-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 15-11-2019 09:47