Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Wójt Gminy Stargard ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3 o pow. 0,1539 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00090199/1.

Cena wywoławcza nieruchomości -                                           63 470,00 zł

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług  (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). Zbywca dopuszcza możliwość zmiany ceny nieruchomości, w związku ze zmianą statusu tej nieruchomości przed dniem jej dostawy i brakiem możliwości zastosowania zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana statusu nieruchomości niezabudowanej innej niż teren budowlany, na nieruchomość gruntową budowlaną, w wyniku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wywoła skutek w postaci obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, a tym samym spowoduje podwyższenie ceny o należny podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działki nr 7/3 nie obowiązuje. Uchwałą Nr XIX/159/08 z dnia 22.08.2008 r. Rada Gminy Stargard Szczeciński przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego m.in. działkę 7/3.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard określa następujące uwarunkowania i kierunki zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej (symbol M,U).

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Stargardzkiego grunty są oznaczone symbolem użytku: RVI - 0,1539 ha.

Dla terenu przedmiotowej działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży znajduje się na obszarze i terenie górniczym o nazwie: Stargard Szczeciński I, ustanowionym przez Ministra Środowiska decyzją DGiKGhg-4771-6-1/525/09/KM z dnia 3 lutego 2009 roku dla złoża Stargard Szczeciński WL10904 wody termalne, wpisany do rejestru obszarów górniczych pod numerem 5/1/75.

Nieruchomość o regularnym kształcie granic, nieuzbrojona, z dojazdem drogą gruntową nieurządzoną. Na gruncie liczne zadrzewienia i zakrzewienia bez wartości użytkowej.

Nieruchomość nie posiada obciążeń oraz jest wolna od zobowiązań.

Wadium w pieniądzu w kwocie 6 350,00 zł należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 13.12.2019 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard lub do kasy Urzędu Gminy Stargard.

Przetarg odbędzie się 18.12.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka  (wzór pełnomocnictwa), zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Gmina Stargard nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stargard – Urząd Gminy Stargard można uzyskać na stronie www.bip.gmina.stargard.pl w zakładce „KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-11-2019 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 15-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 15-11-2019 09:46