Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego publicznego barakowozu, stanowiacego własność Gminy Stargard

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż barakowozu


1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Nazwa:  Gmina Stargard
Adres: 73-110 Stargard, Rynek Staromiejski 5
Numer telefonu: 91 561-34-10
Numer telefaksu: 91 561-34-11
Adres poczty elektronicznej:  hkokolus@gmina.stargard.pl    
Adres strony internetowej: http://bip.gmina.stargard.pl/

2. Przedmiot przetargu:
Barakowóz o parametrach technicznych określonych w raporcie dostępnym do wglądu w siedzibie gminy (pok. 311).

3. Tryb przetargu: pisemny przetarg ofertowy
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2) miejsce zamieszkania (siedziba),
3) numer telefonu,
4) numer PESEL  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5) datę sporządzenia oferty,
6) oferowaną cenę,
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym barakowozu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza barakowozu:
Cena wywoławcza barakowozu wynosi zł 640,00 brutto (słownie złotych: sześćset czterdzieści złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego – Urząd Gminy Stargard, Sekretariat pok. 215 do dnia 7.11.2019 r. do godz. 14 00 w zamkniętej kopercie, na której winno być napisane „OFERTA NA ZAKUP BARAKOWOZU”
Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 7.11.2019 r. o godz. 14 20, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Miejscowość: Kurcewo
Barakowóz będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu po uprzednim powiadomieniu telefonicznym od 7.30 – 15.30.
Osoba do kontaktu: Honorata Krot tel. 91 561 34 50

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż barakowozu bez podania przyczyny.

9. Inne informacje:

1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za barakowóz będący przedmiotem przetargu.

2) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów którzy złożyli równoważne oferty, o terminie dodatkowego przetargu.

3) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia barakowozu przed podpisaniem umowy sprzedaży

5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży,

6) Kupujący na własny koszt dokona transportu barakowozu.

Załączniki:

  1. ZARZĄDZENIE NR 219/19 WÓJTA GMINY STARGARD
  2. OFERTA ZAKUPU
  3. UMOWA  SPRZEDAŻY
  4. Zdjęcia

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-10-2019 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 25-10-2019 15:22