Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu -IV ogłoszenie

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Nazwa:  Gmina Stargard
Adres:  73-110 Stargard, Rynek Staromiejski 5
Numer telefonu:            91 561-34-10    
Numer telefaksu: 91 561-34-11
Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.stargard.pl
Adres strony internetowej: http://bip.gmina.stargard.pl/


2. Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy marki Skoda  o nr rej ZST50CX o parametrach technicznych określonych w opinii technicznej stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Treść oryginału opinii biegłego do wglądu siedzibie Sprzedającego. Kontakt w tej sprawie jak w ust. 7.

3. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać    następujące dane oferenta:
1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2) miejsce zamieszkania (siedziba),
3) numer telefonu,
4) numer PESEL  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5) datę sporządzenia oferty,
6) oferowaną cenę,
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 7 040,00 zł brutto (słownie złotych: siedem tysięcy czterdzieści złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy ( została obniżona zarządzeniem Wójta Gminy Stargard o 20 % ze względu iż w trzech kolejnych postępowaniach nie wpłyneła żadna oferta na zakup samochodu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  500,00 zł                        (słownie złotych: pięćset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić do dnia 05.09.2019 roku, na rachunek Bank Pekso S.A. I Oddział w Stargardzie nr 42 1240 3901 1111 0000 4216 5187 (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Gmina Stargard

Adres:73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5

 „Oferta na zakup samochodu marki Skoda”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w sekretariacie Gminy Stargard. Wzór formularza ofertowego można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. Gmina Stargard Adres:73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5 lub ze strony bip.gmina.stargard.pl .

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 05.09.2019 r. do godz. 14 °°.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 05.09.2019 r. o godz. 14 20, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Miejscowość: Stargard.

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu po uprzednim powiadomieniu telefonicznym od 7.30 – 15.30.
Osoba do kontaktu: p. Piotr Wierzchowski tel. 91 561 34 14.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów którzy złożyli równoważne oferty, o terminie dodatkowego przetargu.
3) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.

Załączniki do pobrania:
1. Oferta na zakup samochodu
2. Umowa kupna - sprzedaży

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Informacja ws RODO:

Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stargard  jest Wójt Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, tel. ( 91) 561 34 10, e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nim Pan Grzegorz Grenda, kontakt e-mail: iod@gmina.stargard.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji  postępowania o sprzedaż pojazdu osobowego marki Skoda  o nr rej ZST50CX. Zakres danych określa postępowanie o sprzedaż w.w. pojazdu.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-08-2019 17:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 03-09-2019 10:36