Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard.

Stargard 08.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

 Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 73/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard (dostępnego na stronie www.bip.gmina.stargard.pl).

 

1. Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard ((Małkocin dz. nr 214, 710 i Pęzino od drogi powiatowej dz. nr 270/5 do dz. nr 509/3 (trafostacja)).

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 19.08.2019 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie. Kopertę należy opisać : ”Oferta- GKI.271.84.2019.G.Ch. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard.

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą usługi będące przedmiotem zamówienia. Prace muszą wykonywać, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

4. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (należy wypełnić wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

 

2)  Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” wypełnić wg załącznika nr 2. siwz. 

 

3)  wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usług te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.

      

Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej jednej roboty budowlanej której przedmiotem była budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego, o wartości roboty nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. Z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje, protokół odbioru dokumentacji itp.), że roboty te zostały wykonane zgodnie zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4  do ogłoszenia.

 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 

Wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą z 12 miesięcznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego. (wypełnić wg załącznika nr 5).

 

 

5. Uwagi do ust 4: 

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie zastrzec, że pełnomocnik umocowany jest również do zawarcia umowy, jeżeli taka jest wola uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

 

2) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania ( dot. ust. 4 pkt. 1)

3) W przypadku niekompletności złożonej oferty lub w przypadku gdy złożone dokumenty i oświadczenia nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu, Zamawiający jeden raz wzywa Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert lub złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych ofert.

W przypadku negatywnej weryfikacji przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającego uzupełnienia złożonej oferty lub  złożonych wyjaśnień do oferty przez wskazanego Wykonawcę- Wykonawca zostaje wykluczony lub jego oferta odrzucona.

 

6. Zamówienie uzyska Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę brutto łączną za wykonanie przedmiotu zamówienia: Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

7. Zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

8. Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

9. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.08.2019 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

10. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie  poniższy  adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.  

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.84.2019.G.Ch.

11. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Stargard

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 09-08-2019 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 09-08-2019 10:52