Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy Stargard

WÓJT  GMINY STARGARD

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko  ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy Stargard

Liczba i wymiar etatu – w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/2 etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu  2019 roku wyniósł 2,13 %.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym, lub wykształcenie wyższe minimum z 5  letnim stażem pracy na podobnym stanowisku.

 

2.   Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie związane z obsługą informatyczną sieci domenowych,

 • administracyjna znajomość środowiska serwerowego Microsoft (Microsoft 2008, Microsoft 2012 R2 oraz Windows 2016),

 • doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Active Direktory – dodawanie nowych kontrolerów, integracja z istniejącym środowiskiem itp.,

 • znajomość technologii sieciowych oraz protokołów sieciowych; DNS, DHCP,

 • umiejętność praktyczna zarządzania środowiskiem wirtualizacji Hyper-V

 • zarządzanie, administrowanie oraz aktualizacja oprogramowania układowego firewall/NAT/router na bazie Fortigate,

 • znajomość zasad bezpieczeństwa informatycznego,

 • znajomość zagadnień związanych z administrowaniem serwerami bazodanowymi,

 • autoryzowanie szkolenia, certyfikaty Microsoft, Cisco, Fortinet

 • znajomość języka SQL,

 • znajomość konfiguracji urządzeń aktywnych sieci (przełączniki, routery),

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 • samodzielność i inicjatywa,

 • umiejętności analityczne,

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.

 

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • administrowanie lokalnymi systemami sieciowymi i wirtualizacją,

 • wdrażanie polityki bezpieczeństwa w zakresie dostępu do danych w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do zasobów informatycznych dal pracowników Urzędu,

 • zarządzanie i konfigurowanie dostępu do zewnętrznych sieci informatycznych w szczególności do sieci Internet,

 • zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów Urzędu,

 • administrowanie lokalnymi systemami bazodanowymi oraz dostępem do aplikacji i zasobów użytkowników,

 • współpraca z pracownikami w celu rozwoju i wdrażania systemów teleinformatycznych,

 • monitorowanie stanu zabezpieczeń systemów informatycznych i danych,

 • analiza zagrożeń w sieciach komputerowych w celu zapewnienia ochrony zasobów przed utratą lub nieuprawnionych dostępem,

 • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi systemów informatycznych i zasad bezpieczeństwa danych w celu podniesienia pracowników Urzędu,

 • opracowywanie specyfikacji technicznych na potrzeby realizacji zamówień publicznych w zakresie sprzętu i usług informatycznych w celu zapewnienia właściwego gospodarowania zasobami informatycznymi.

 

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku;

 • praca w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5. Budynek wyposażony w podjazd i windę,

 • praca przy monitorze ekranowym, obciążenie wzroku,

 • obsługa urządzeń biurowych

 • praca polegająca na czynnościach powtarzających się i wymagająca koncentracji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • podpisany  oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213),

 • podpisane  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. Prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  na potrzeby aktualnej i  przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • podpisany list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy, podpisanie i dołączenie jej do dokumentów aplikacyjnych. Klauzula informacyjna  dla kandydata do pracy znajduje się na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 212.

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25.06.2019 roku do godz. 1530

(uwaga; liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Stargard)

na adres:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy Stargard”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91/561 34 25, 91/ 561 34 24

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 

Wójt  Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Stargard, dnia 11 czerwca 2019 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 12-06-2019 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Makowski 12-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 12-06-2019 08:16