Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PORZĄDEK OBRAD IX sesji Rady Gminy Stargard dnia 27 czerwca 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
IX sesji Rady Gminy Stargard
dnia 27 czerwca 2019 r.

1.    Sprawy regulaminowe:
    - otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy Stargard
    - stwierdzenie quorum
    - zatwierdzenie porządku obrad
    - przyjęcie protokołu Nr VII/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 r.
    - przyjęcie protokołu Nr VIII/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r.
2.    Interpelacje radnych.
3.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stargard za rok 2018.
4.    Debata nad Raportem o stanie Gminy Stargard.
    1) głosy radnych;
    2) głosy mieszkańców.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stargard wotum zaufania
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok po uprzednim:
    - rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2018 rok;
    - rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Stargard za 2018 rok wraz z informacją dodatkową.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 po uprzednim zapoznaniu się z:
    1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.;
    2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 r., wraz z informacją dodatkową;
    3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
    4) informacją o stanie mienia komunalnego;
    5) stanowiskiem komisji rewizyjnej – wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
    6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sownie w Przedszkole w Sownie i utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sownie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/16 Rady Gminy Stargard z dnia 23 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Stargard.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stargard.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stargard.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego
19.    Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy oraz przegląd obiektów sportowych – wyjazd komisji w teren – Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.
20.    Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard z realizacji ,,Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.” – Sprawozdanie przedstawia Zastępca Wójta Marek Gardygajło
21.    Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
22.    Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.
23.    Odpowiedzi na interpelacje radnych.
24.    Wolne wnioski i zapytania.
25.    Ustalenie terminu następnej sesji.
26.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesława Kuśnierz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 07-06-2019 16:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 07-06-2019 16:38