Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

-Protokół Nr VIII/19

.Protokół nr VIII/19
z obrad VIII sesji Rady Gminy Stargard
z dnia 28 maja 2019 r.

AD 1.     SPRAWY REGULAMINOWE

−  OTWARCIE OBRAD VIII SESJI RADY GMINY STARGARD

Obrady VIII sesji Rady Gminy prowadził Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, który dokonał otwarcia obrad VIII sesji Rady Gminy Stargard w dniu 28 maja 2019 roku o godz. 10.00.

−  STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych było 14 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Nieobecny Radny Maciej Lipka.

Natomiast lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz przywitał wszystkich przybyłych na obrady sesji radnych, władze gminy, mieszkańców oraz zaproszonych gości Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Artura Grendę oraz Kierownika Rewiru III Dzielnicowych KPP asp. szt. Jarosława Kowalczuka.

−  ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poinformował radnych, iż do porządku obrad wpłynął wniosek odnośnie powołania Komisji doraźnej, który kolejno odczytał. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat wniosku, a wobec braku chętnych do zabrania głosu w tej sprawie, kolejno zaproponował poddanie pod głosowanie tego wniosku w sprawie zmiany porządku obrad.

Na prośbę radnej Moniki Nikołajew, Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, ponownie odczytał wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu odnośnie powołania Komisji doraźnej.

Następnie radna Agnieszka Bieniek zabrała głos i powiedziała, że Komisja taka została już powołana, a na ostatniej sesji Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz powiedziała radnym, że bezzasadne było powołanie tej komisji i rozpatrywanie tej sprawy, ponieważ radny Paweł Żmuda nie naruszył w żaden sposób, ani swoich interesów prywatnych, ani Gminy i ta sprawa nie powinna mieć miejsca na sesji. Radna stwierdziła, że nie widzi potrzeby, żeby dalej ją dalej rozpatrywać, ponieważ wniosek już został wyjaśniony wystarczająco przez Przewodniczącą Wiesławę Kuśnierz.

Radny Sebastian Janiak natomiast powiedział, że chciałby się dowiedzieć od radnych wnioskodawców, w jakim celu został złożony ten wniosek o powołanie Komisji doraźnej. Co z uchwałą o powołaniu Komisji doraźnej, która jest opublikowana w Dzienniku rzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, czy ona zostanie uchylona, czy jednak nie? Jeżeli nie została opublikowana to jest ona obowiązująca, ponieważ sprawdził w aktach prawa miejscowego.

Radca Prawny Krzysztof Judek wyjaśnił, że nie jest to akt prawa miejscowego.

Wobec powyższego radny Sebastian Janiak zapytał czy będą dwie obowiązujące uchwały?

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odpowiedział, że jeżeli będzie podjęta uchwała o powołaniu Komisji doraźnej, to wówczas straci moc poprzednia uchwała Rady Gminy Nr VI/66/19 z dnia 22 marca 2019 r.

Odnosząc się do prośby radnego Sebastiana Janiaka, na jakiej podstawie traci moc poprzednia uchwała Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Następnie radna Monika Nikołajew poprosiła wnioskodawców o wyjaśnienie, po co miałaby być powołana ta komisja, która już była powołana i rozstrzygała już ten temat. Radna poprosiła, aby wyjaśnić jej, dlaczego Rada miałaby ponownie powołać taką komisję.

Głos zabrał radny Józef Tracz, który powiedział, że z tego, co dobrze pamięta to niestety Rada przerwała to debatowanie nad podjęciem tej uchwały, ze względu na to, że radny Paweł Żmuda głosował w swojej sprawie. Dlatego Rada nie mogła podejmować dalej decyzji i procedować. Ze względu na to, nic nie zostało zrobione, oprócz tego, że komisja prowadziła swoje działania.

Radna Monika Nikołajew kolejny raz zapytała, po co praca komisji ponownie, gdzie wnioski komisji zostały już podjęte, wyciągnięte, zapisane.

Radny Józef Tracz odpowiedział, że ze względu na to, że radny Paweł Żmuda głosował w tej kwestii i działania komisji były by podejmowane na podstawie uchwały, która została procedowana z wadą. Dlatego komisja musi być ponownie zwołana by zbadać sprawę.

Radna Agnieszka Bieniek odnosząc się do słów radnego Józefa Tracza i Wiceprzewodniczącego, zapytała, kto dopuścił do głosowania radnego Żmudę, kto mu pozwolił. Następnie radna powiedziała, że Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz nie widziała w tym żadnych uchybień. Nikt nie widział przeciwwskazań.

Radny Józef Tracz odnosząc się do słów radnej Agnieszki Bieniek powiedział, że Przewodnicząca Rady zwróciła się do Radcy Prawnego będącego na sesji, czy dobrze jest, kiedy radny głosuje w swojej sprawie. Pani Radca Prawny zbagatelizowała ten problem, mówiąc, że to jest jego sumienie. Powinna zarządzić jeszcze raz głosowanie w tej kwestii. Radny Tracz powiedział, że taka jest prawda i poprosił radną, aby obejrzała sobie sesję, jeżeli nie pamięta tego, co było.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że doskonale wie, co słyszała i dlatego wyrażam swoją opinię.

Natomiast radny Sebastian Janiak zapytał poszczególnych radnych wnioskodawców, czy posiadają na dzień dzisiejszy wiedzę o tym albo jakiekolwiek podejrzenia, że Radny Paweł Żmuda naruszył artykuł 24f ustawy o samorządzie gminnym. Radny powiedział, że radni są bogatsi o uzasadnienie uchwały przygotowanej przez Komisję doraźną, która w sprawie radnego Pawła Żmudy, została w sposób niezgodny z przepisami uchwalona. Radny chciałby się dowiedzieć czy od tego momentu wnioskodawcy posiadają nadal wiedzę, że radny Paweł Żmuda naruszył artykuł 24f, czy też nie naruszył tego artykułu. On osobiście może się mylić, ale uważa, że tego typu zachowanie radnych wnioskujących, jest na tą chwilę na wyrost, ponieważ w takiej sytuacji można powołać komisję doraźną w sprawie każdego jednego radnego, który tutaj zasiada. Nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Jest tylko uzasadnienie sprawdzić czy naruszył. Może sprawdzić radną Agnieszkę Lendę, czy ona nie naruszyła tego przepisu. Można tych komisji powołać piętnaście. Tylko, w jakim celu? Radny Sebastian Janiak powiedział, że chce od radnych, którzy złożyli ten wniosek, uzasadnienia ich czy mają jakąś wiedzę, o której rada na dzień dzisiejszy nie wie w sprawie radnego Pawła Żmudy.

Radny Józef Tracz odpowiedział, że od tego jest Komisja doraźna, by to wyjaśniła. Jeżeli radni mają pewność, że wszystko jest w porządku to on nie wie, dlaczego się boją. On z drugiej strony wolałby być pewien, że rada swoje obowiązki spełniła. Jeżeli było jakieś podejrzenie to rada powinna to zbadać i sprawdzić. Temu służy ten wniosek i on nie widzi tutaj nic złego.

Radna Monika Nikołajew zapytała, co radni mają badać od nowa. Komisja czteroosobowa wyjaśniła wszystko z pomocą Pana Prawnika, z zapytaniami do Prawnika, z ostateczną odpowiedzią i z ostatecznymi wnioskami całej czteroosobowej komisji, to cóż teraz mają wyjaśniać na nowo. Dlatego pyta, co nowego w tej sprawie.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że chciał tylko powiedzieć, to samo, co radna Monika Nikołajew, bo dalej nie rozumie sensu powoływania tej komisji. Nie ma zielonego pojęcia, w jakim to celu, przecież równie dobrze zbierze zaraz tutaj kilka podpisów i radni stworzą Komisję doraźną w celu zbadania na przykład radnego Józefa Tracza, czy nie naruszył artykuł 24f, tak po prostu. Nikt nie powiedział, w jakim celu radni mają badać, w którym kierunku ma iść ta Komisja doraźna, co ma badać. Radny prosiłby o rozwinięcie tego wniosku i uzasadnienia, co ma zbadać.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zamknął i poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany porządku obrad o wprowadzenie do porządku punktu dotyczącego powołania Komisji doraźnej, jako punktu 7 i kolejno przedstawił proponowany porządek obrad, który miałby przedstawiać się następująco: 

  1. Sprawy regulaminowe:

−   otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy Stargard
−   stwierdzenie quorum
−   zatwierdzenie porządku obrad
−   przyjęcie protokołu Nr VI/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 22 marca 2019 r.
−   przyjęcie protokołu Nr VII/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 r.

  1. Analiza stanu porządku publicznego. Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.

3.  Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania wniosku do Prokuratury.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji doraźnej celem zbadania wypełnienia przez radnego obowiązków wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stargard.

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stargard.

10. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.

11. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy.

Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.

12. Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I kwartał 2019 r. w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r. Opinia Komisji Rewizyjnej.

13. Analiza realizacji budżetu gminy za I kwartał 2019 r. Opinia Komisji Rewizyjnej.

14. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Stargard”

       Ocenę przedstawia Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Magdalena Kolarczyk – Stobińska.

15. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.

16. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Ustalenie terminu następnej sesji.

20. Zamknięcie obrad sesji.

Następnie radna Agnieszka Bieniek złożyła formalny wniosek o ściągnięcie z porządku obrad sesji przyjęcia protokołu nr VII/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się 30 kwietnia 2019 roku, ponieważ protokół dostała w dniu wczorajszym o godzinie 16:05 na skrzynkę mailową. Jest to po godzinach pracy urzędu i nie była w stanie się z tym protokołem zapoznać, żeby móc nad nim dzisiaj głosować.

Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zaproponował przegłosowanie wniosku radnej Agnieszki Bieniek

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad powyższym wnioskiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 9 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przedmiotowy wniosek przyjęła.

Kolejno radny Sebastian Janiak złożył wniosek formalny o przerwę, celem zwołania poszczególnych komisji i zaopiniowania projektu uchwały, który ma być dołączony wnioskiem grupy radnych do porządku obrad i poprosił o skserowanie materiałów, żeby komisje mogły zająć stanowisko w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zaproponował przegłosowanie wniosku radnego Sebastiana Janiaka.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad powyższym wnioskiem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przedmiotowy wniosek przyjęła.

Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz o godzinie 10.23 zarządził 15 minutową przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 10.52 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz wznowił obrady.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zaproponował poddać pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego powołania Komisji doraźnej, który wcześniej został odczytany i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Głos zabrał radny Sebastian Janiak, który powiedział, że wydaje mu się, że komisje zebrały się i przewodniczący komisji powinni udzielić informacji, w jaki sposób komisje głosowały nad tą uchwałą i dopiero potem wprowadzić pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad. Jeżeli wniosek będzie już przegłosowany to nie ma znaczenia stanowisko poszczególnych komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odpowiedział, że tutaj na razie nie ma projektu uchwały. Dopiero jak będzie porządek obrad z wnioskiem, który przejdzie, wtedy poprosi poszczególnych przewodniczących komisji o opinię na temat tego projektu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany porządku obrad o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej powołania Komisji doraźnej celem zbadania wypełnienia przez radnego obowiązków wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. 

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad powyższym wnioskiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 8 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przedmiotowy wniosek przyjęła. Radny Paweł Żmuda nie brał udziału w głosowaniu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odczytał porządek obrad po zmianie, który przedstawiał się następująco

  1. Sprawy regulaminowe:

−   otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy Stargard
−   stwierdzenie quorum
−   zatwierdzenie porządku obrad
−   przyjęcie protokołu Nr VI/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 22 marca 2019 r.

  1. Analiza stanu porządku publicznego. Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania wniosku do Prokuratury.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji doraźnej celem zbadania wypełnienia przez radnego obowiązków wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stargard.

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stargard.

10. Ocena funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy.

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.

11. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy.

Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.

12. Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I kwartał 2019 r. w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r. Opinia Komisji Rewizyjnej.

13. Analiza realizacji budżetu gminy za I kwartał 2019 r. Opinia Komisji Rewizyjnej.

14. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Stargard”

       Ocenę przedstawia Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Magdalena Kolarczyk – Stobińska.

15. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.

16. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Ustalenie terminu następnej sesji.

20. Zamknięcie obrad sesji.

Po odczytaniu zmienionego porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, zatwierdziła porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Stargard i według tego porządku obradowała.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad wprowadzeniem zmienionego porządku obrad stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

−   PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR VI/19 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD Z DNIA 22 MARCA 2019 R.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, zaproponował przyjęcie powyższego protokołu bez odczytywania i kolejno zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr VI/19 z obrad VI sesji Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. bez odczytywania.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z obrad VI sesji Rady Gminy z dnia 22 marca 2019 r.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy z dnia 22 marca 2019 r., stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

AD 2.  ANALIZA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO. OPINIA KOMISJI SOCJALNO – PORZĄDKOWEJ I OŚWIATY

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił radną Monikę Nikołajew o przedstawienie opinii Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty do informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Stargard w 2018 roku.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty, na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r., zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Stargard. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji.

Zastępca Komendanta nadkom. Artur Grenda, na wstępie poprosił, jak w latach poprzednich, aby najpierw informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Stargard przedstawił Kierownik Rewiru III Dzielnicowych, a on później zabierze słowo na temat tego, jakie priorytety Policja realizowała w ubiegłym roku, a także, co robi na obecny rok

Kolejno Kierownik Rewiru III Dzielnicowych asp.szt. Jarosław Kowalczuk przedstawił przygotowaną Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Stargard w 2018 roku. Informacja ta stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ponadto Kierownik Rewiru III Dzielnicowych asp.szt. Jarosław Kowalczuk poinformował, że po sugestii radnych na posiedzeniu Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty, że w miejscowościach Witkowo Pierwsze i Witkowo Drugie łamane są przepisy ruchu drogowego poprzez samochody ciężarowe, które poruszają się z nadmierną prędkością, zostały skierowane siły i do dnia dzisiejszego zostało zatrzymane 10 dowodów rejestracyjnych samochodów ciężarowych za usterki i 8 praw jazdy zatrzymane w związku z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km na godzinę.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta nadkom. Artur Grenda, który wyjaśnił, iż zadanie, które miał do wypełnienia Kierownik przy wsparciu Komendy w ubiegłym roku było niesamowite. Z tej informacji do końca nie wynika, jaki był stan kadrowy. Natomiast Kierownik uszczuplony był od połowy 2018, o trzy osoby ze stanu kadrowego. Tym bardziej musiał wiele więcej wysiłku włożyć w to żeby ten stan bezpieczeństwa utrzymać. Nieobecność tych funkcjonariuszy była spowodowana wypadkiem w służbie w związku ze zgłoszoną interwencją i podjętym pościgiem w rejonie służbowym. Sytuacja kadrowa już się klaruje w tym roku, jeśli chodzi o Rewir III Dzielnicowych. W kwestii przestępczości wzrost o 49 przestępstw więcej jest związany z tym, że zmieniły się przepisy karne odnośnie niealimentacji, czyli art. 209 Kodeksu karnego, który spowodował większe możliwości ścigania sprawców tego typu przestępstw. Większa ilość zawiadomień spływa z urzędów gmin. Jeśli chodzi zaś o same przestępstwa kryminalne, zostały utrzymane na podobnym poziomie z lat ubiegłych. W ubiegłym roku tak jak i w obecnym KPP realizowała priorytety Komendanta Głównego i priorytety Komendanta Wojewódzkiego. Były to trzy filary: szybka i skuteczna reakcja na zgłoszone zdarzenia, zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uspołecznienie działań policji. Odnosząc się do uspołecznienia policji, poinformował, iż prowadzone były różne debaty, policjanci zostali wyposażeni w indywidualne numery telefonów oraz adresy e-mail. Następnie wyjaśnił działanie Krajowej Mapy Zagrożeń i zachęcił do korzystania z tego narzędzia. Kolejna pomocna aplikacja to aplikacja Moja Komenda.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, następnie poprosił o zadawanie przez radnych pytań Komendantowi, jeśli takowe mają.

Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że nie będzie to pytanie związane stricte ze sprawozdaniem, natomiast chciałaby zapytać w kwestii bezpieczeństwa rowerzystów i kierowców. Chodzi o nowo wybudowane rondo w miejscowości Lipnik. Zaczyna się okres letni i przyzna się do tego, że zdarza jej się jak wjeżdża do miejscowości Lipnik, zapomnieć o rowerzystach, dlatego żeby ich zobaczyć musi odwrócić się do tyłu, ponieważ ich zupełnie nie widać, tych jadących z Miedwia. Natomiast rowerzyści jadący ze Stargardu zjeżdżają z górki z dużą prędkością. W okresie letnim jest to problem i zagrożenie. Wobec tego, że przy budowie obwodnicy na tej samej ścieżce rowerowej, jest postawiony znak, że rowerzysta ma się zatrzymać, zapytała, czy można coś zrobić by zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów jak i poczucie bezpieczeństwa dla osób kierujących na rondzie.

Zastępca Komendanta nadkom. Artur Grenda powiedział, że z tego, co pamięta to nie przypomina sobie żeby istniały tam jakieś przeszkody, na tym wybudowanym rondzie ograniczające zarówno kierującego pojazdem czy rowerem. Trzeba się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Te skrzyżowania teraz inaczej wyglądają. Tych zdarzeń, o których wspomina radna z udziałem rowerzystów nie ubywa. Na pewno trzeba też zwrócić szczególną uwagę ostrożności i zasada ograniczonego zaufania powinna dotyczyć wszystkich. Jako policja będą się przyglądać temu oznakowaniu pionowemu w kwestii organizacji ruchu. Natomiast apel ze strony policji jest taki, aby zasadę ograniczonego zaufania stosowali wszyscy uczestnicy w ruchu.

Radna Agnieszka Lenda zapytała czy jest możliwość postawienia tego znaku, z czego to wynika. Dlaczego właśnie tam na tej ścieżce rowerowej taki znak został postawiony –przekreślony rower?

Zastępca Komendanta wyjaśnił, iż jest to koniec ścieżki rowerowej. Jest to droga, która nadaje priorytet dla kierujących rowerami. A jeżeli chodzi o wjazd na budowę, jest to spowodowane tym, że jest przerwana ciągłość ścieżki rowerowej. W związku z tym, dla bezpieczeństwa rowerzystów jest to informacja, że ścieżka rowerowa się kończy i muszą zejść z roweru, żeby bezpiecznie przeprowadzić rower przez przejazd. Ten przejazd jest specjalnie zrobiony dla tych pojazdów ciężarowych.

Wobec braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, zamknął dyskusję i podziękował za przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji za przybycie na obrady sesji.

AD 3.  INTERPELACJE RADNYCH

Interpelacje nie zostały złożone.

AD 4.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POBORU PODATKÓW W DRODZE INKASA, WYZNACZENIA INKASENTÓW I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA INKASO.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały. Następnie poddał projekt uchwały pod dyskusję, a przewodniczących komisji poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty z wykluczeniem dwóch radnych i 2 głosami „za” projekt uchwały przegłosowała.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, przyjęła projekt uchwały bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja przy wyłączeniu dwóch radnych, 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.

Po wysłuchaniu opinii komisji i wobec braku chętnych do zabrania głosu Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wiceprzewodniczący Rady Gminy przypomniał, że radni będący jednocześnie sołtysami nie biorą udziału w głosowaniu.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VIII/70/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 maja 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. W głosowaniu udziału nie wzięli radni będący sołtysami tj. radni: Mateusz Jarosz, Krzysztof Kowalczyk, Aleksandra Kotschendoff i Monika Nikołajew.  

Następnie o głos poprosił Radca Prawny Krzysztof Judek, który odniósł się do wyciągu z protokołu z posiedzenia Komisji, na którym uwagę w kwestii kontroli nad przebiegiem głosowania zgłosił radny Maciej Lipka i odczytał powyższy wyciąg z protokołu Komisji.

Radca Prawny Krzysztof Judek odpowiedział, że radny Maciej Lipka słusznie zauważył, że radcy prawni są zobowiązani do czujności, jemu takiej czujności zabrakło, bo jak było głosowanie spojrzał na salę i nie wpadł na to, że są tutaj nazwiska sołtysów. Żeby temu zapobiec poprosił Panią Sekretarz żeby dała mu wykaz wszystkich radnych razem z ich miejscami zamieszkania. Jest on zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, ale to się przyda, bo jak radni będą głosować sprawy związane z planem zagospodarowania przestrzennego czy innymi sprawami miejscowymi, to też trzeba dbać, o to żeby dany radny nie miał żadnego interesu.

AD 5.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU WNIOSKU O WYPŁATĘ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały. Kolejno poddał projekt uchwały pod dyskusję, a przewodniczących komisji poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty projekt uchwały przyjęła.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, przyjęła projekt uchwały bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Po wysłuchaniu opinii Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji.

Radny Sebastian Janiak zwrócił uwagę, że w tym projekcie uchwały jest błąd stylistyczny. On nie zwróciłby uwagi na niego, gdyby nie Radca Prawny. W uchwale przygotowanej przez grupę radnych, popełnił ten sam błąd powinno być „Rada Gminy Stargard uchwala, co następuje”, a nie „w Stargardzie”.  W uchwale o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy również są powykreślane „w Stargardzie”, a powinno być Rada Gminy Stargard o ile się nie myli.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz poprosił o poprawienie zapisu w projekcie na „Rada Gminy Stargard”, zamiast „Rada Gminy w Stargardzie” i wobec braku innych uwag oraz pytań zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr VIII/71/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

AD 6.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SKIEROWANIA WNIOSKU DO PROKURATURY.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały. Kolejno poddał projekt uchwały pod dyskusję i poprosił radcę prawnego o opinię.

Radca Prawny Krzysztof Judek zwrócił się do radnych i wyjaśnił, że on jak uczy aplikantów radcowskich to zawsze wskazuję im, aby przy podejmowaniu czynności zastanawiali się czasami nad celem społecznym, który przysługuje danej czynności. Radca zaapelował do radnych, żeby pomyśleli też, jaki cel społeczny chcieliby osiągnąć poprzez skierowanie takiej sprawy do prokuratury. Uchwała, którą ewentualnie prokurator mógłby zaskarżyć została uchylona. Natomiast dla zachowania jakiejś absolutnej czystości prawnej, zawracanie głowy prokuratorowi, który musi odpowiedzieć na wniosek, tudzież sądowi administracyjnemu, który w razie, czego musi się sprawą zająć, osobiście wydaje mu się społecznie nieuzasadnione. Zaraz można się zastanawiać czy nie pisać czegoś takiego do poprzednich kadencji, bo przecież dopóki RIO nie przesłało stosownego pisma to i w tej gminie i w wielu innych, nikt na tę sprawę nie zwracał uwagi. Dlatego prosiłby o wzgląd na ten cel społeczny, który ma być zrealizowany tego rodzaju uchwałą.

Radny Sebastian Janiak zapytał, co się stało z przegłosowanym wnioskiem z poprzedniej sesji. 14 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odpowiedział, że rada realizuje dzisiaj na sesji ten wniosek.

Kolejno radny Sebastian Janiak zapytał, jaka była treść wniosku? Przecież ten wniosek został przegłosowany 14 do 1. Wniosek o skierowanie do prokuratury był na poprzedniej sesji.

Wiceprzewodniczący Rady potwierdził i powiedział, że teraz rada podejmuje uchwałę.

Radny Sebastian Janiak odpowiedział, że nie wchodząc w dyskusję z komórką prawną, że absolutnie nie zgadza się ze stanowiskiem radcy prawnego.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja wyraziła stanowisko w sprawie projektu uchwały poprzez przegłosowanie w stosunku 3 do 1.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty na posiedzeniu nie głosowała nad uchwałą.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, 3 głosy „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” i 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu ze względu na art. 25a ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, negatywnie zaopiniowała z uwagi na przyjęte wyjaśnienia, mówiące o tym, iż traci moc uchwała z lutego.

Po wysłuchaniu opinii Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji.

Radna Monika Nikołajew dopowiedziała, że na Komisji Rewizyjnej dwóch radnych wykluczyło się z głosowania.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że dostał informację, że na Komisji gospodarki nie była w ogóle głosowana ta uchwała, i poprosił Przewodniczącego Józefa Tracza, czy mógłby się do tego odnieść.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że ta uchwała była głosowana tak jak to przedstawił.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że w tym momencie radny Józef Tracz rozmija się z prawdą, ponieważ ona też należy do tej komisji. Radni zostali powiadomieni, że głosując za wnioskiem nie będą głosowali nad uchwałą. Nie było głosowania nad uchwałą.

Radny Krzysztof Kowalczyk powiedział, że był na komisji i radni głosowali tę uchwałę i rozmawiali o projekcie tej uchwały. Nie wie, dlaczego sugerują, że nie było głosowania i pamięta, że Ci radni byli na komisji.

Radny Sebastian Janiak poprosił, aby Przewodniczący Komisji podał jeszcze, jaki był stosunek głosów przy tej konkretnej uchwale.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że były 3 głosy „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” i 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skierowania wniosku do Prokuratury. Wiceprzewodniczący Rady przypomniał radnym będącym jednocześnie sołtysami, że nie biorą udziału w głosowaniu.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 5 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, nie podjęła uchwały w sprawie skierowania wniosku do Prokuratury, której projekt stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

AD 7.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE KOMISJI DORAŹNEJ CELEM ZBADANIA WYPEŁNIENIA PRZEZ RADNEGO OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 24F USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej celem zbadania wypełnienia przez radnego obowiązków wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. Następnie Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję i poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że przy dyskusji nad wnioskiem jeden radny się wstrzymał, 3 głosy „za” i 2 głosy „przeciw”.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, głosowała w następujący sposób: 2 głosy „za” i 3 głosy „przeciw”.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, 2 głosy były „przeciw” i 1 „za”.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz sprostował swoją wcześniejszą wypowiedź, ponieważ powiedział, że jeden radny się wstrzymał, a powinien powiedzieć nie brał udziału w głosowaniu.

Radna Agnieszka Bieniek cofnęła się do tego, co powiedziała wcześniej, że radny Józef Tracz rozmija się z prawdą i powiedziała, że przy opiniowaniu projektów uchwał na sesję i jak podejmowali uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso to została radnym przekazana informacja, że jeżeli przegłosują podjęcie tej uchwały, raptownie traci moc podejmowanie uchwały w sprawie skierowania wniosku do prokuratury i nie głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie skierowania wniosku do Prokuratury.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zwrócił radnej Agnieszce Bieniek uwagę, że teraz dyskusja dotyczy innego projektu uchwały. Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że chciała sprostować wypowiedź radnego Józefa Tracza.

Następnie do słów radnej Agnieszki Bieniek odniósł się radny Józef Tracz, który powiedział, że chciałby doprecyzować, iż w tym momencie, kiedy radni mówili o projekcie uchwały o inkasie, mieli tą informację, taką samą, jaką przekazał tutaj Radca Prawny, iż podejmując decyzję o przyjęciu tego projektu uchwały o inkasie z automatu jakby mija się z celem podjęcie uchwały skierowania wniosku do prokuratury. Taka informacja została przekazana, ale w dalszym toku tę uchwałę radni debatowali i głosowali.

Na co radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że radni nie głosowali i są nagrania, które można sprawdzić.

Radna Aleksandra Kotschendoff odpowiedziała, że owszem są nagrania, ale o tym mówili radni na komisji nie budżetowej tylko na komisji oświaty i na komisji oświaty nie głosowali. Zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek radna powiedziała, że myli ona komisje, ponieważ jest w dwóch komisjach

Radny Paweł Żmuda powiedział, że chciał potwierdzić to, co mówi radna Agnieszka Bieniek, że Przewodniczący Komisji Józef Tracz przedstawiając radnym projekt uchwały o inkasie stwierdził, że wniosek o skierowanie do prokuratury będzie bezzasadny i nie było głosowania na ten temat.  Nie wie skąd te dane, które pokazują ile głosów „za”, a ile głosów „przeciw”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz powiedział, że jak będzie przerwa poprosi o fragment protokołu z komisji i w sprawach różnych radni będą rozmawiać.

Radny Krzysztof Kowalczyk potwierdził jeszcze raz, że były 3 głosy „za” 2 radnych się wstrzymało i potwierdza, że było głosowanie.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zamknął dyskusje nad projektem uchwały. Wobec tego, że trzeba powołać skład Komisji doraźnej i poprosił o zgłaszanie kandydatur, w tym po jednej osobie z klubu radnych.

Radny Józef Tracz zgłosił kandydatury radnej Aleksandry Kotschendoff oraz radnej Wiesławy Kuśnierz. Radne wyraziły zgodę na kandydowanie na członków w komisji. 

Radny Remigiusz Zakrzewski zgłosił kandydaturę radnego Sebastiana Janiaka. Radny wyraził zgodę na kandydowanie na członka komisji i jednocześnie zgłosił kandydaturę radnej Moniki Nikołajew, która również wyraziła zgodę na kandydowanie na członka komisji.

Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz po zamknięciu zgłaszania kandydatur ponownie odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej celem zbadania wypełnienia przez radnego obowiązków wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym z uzupełnionym składem Komisji doraźnej i następnie poddał projekt pod głosowanie. 

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 9 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr VIII/72/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej celem zbadania wypełnienia przez radnego obowiązków wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Stosownie do art. 25a ustawy o samorządzie gminnym w głosowaniu nie brał udziału Radny Paweł Żmuda.

AD 8.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ ORAZ USTALENIA REGULAMINU GŁOSOWANIA NAD ODWOŁANIEM RADNEGO Z FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY STARGARD.

Radny Sebastian Janiak zwrócił do Wiceprzewodniczącego Rady z wnioskiem, aby po powołaniu Komisji Skrutacyjnej zarządził 10 minutową przerwę.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały powyższy projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stargard. Po odczytaniu projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.

Radny Józef Tracz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Kowalczyka. Radny Krzysztof Kowalczyk wyraził zgodę na kandydowanie na członka komisji. 

Radna Monika Nikołajew, zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Szutkowskiego. Radny Paweł Szutkowski wyraził zgodę na kandydowanie na członka komisji.

Radna Monika Nikołajew, zgłosiła kandydaturę radnej Agnieszki Bieniek. Radna Agnieszka Bieniek wyraziła zgodę na kandydowanie na członka komisji.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz ponownie odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia Regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stargard, z uzupełnionym składem Komisji Skrutacyjnej i kolejno poddał projekt pod głosowanie. 

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr VIII/73/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stargard, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Radna Wiesława Kuśnierz nie brała udziału w głosowaniu.

Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz o godzinie 11.58 zarządził 10 minutową przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 12.16 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i poprosił Komisje Skrutacyjną, która w przerwie spotkała się, o przedstawienie wybranego spośród swego grona przewodniczącego.

Głos zabrał radny Krzysztof Kowalczyk, który został wybrany na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Kowalczyk odczytał Regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stargard, będący załącznikiem do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia Regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stargard.

Radna Monika Nikołajew zapytała o paragraf piąty Regulaminu w spawie zapisu „odwołanie Przewodniczącego następuje bezwzględną większością w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, tj. w obecności co najmniej 8 radnych”. Wobec tego, że jest więcej radnych powiedziała, że chyba trzeba by wykluczyć zapis „w obecności co najmniej 8 radnych”, i powinno być większością.

Radca Prawny Krzysztof Judek wyjaśnił, że tak stanowi przepis ustawy i nie ma potrzeby tego wykreślać.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz poinformował, że na obrady sesji przyszła Sołtys sołectwa Lubowo, która poprosiła go udzielenie głosu, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Sołtys sołectwa Lubowo Pani Irenie Cichanowicz.

Sołtys sołectwa Lubowo Irena Cichanowicz powiedziała, że jest tu w imieniu sołtysów, ponieważ dostała telefon, że dzisiaj jest sesja rady gminy w sprawie odwołania Pani Przewodniczącej Rady Gminy. Odnośnie tego odwołania chciała powiedzieć, że sołtysi nie wyrażają raczej zgody na takie nie porozumienie w Gminie, ponieważ uważają Przewodnicząca Rady Gminy jest kompetentną osobą i chcą żeby została na tym stanowisku. Sołtysi chcą współpracować z wszystkimi radnymi. Sołtysi prosili również, żeby przekazać, że jeżeli dalej będzie takie zamieszanie wśród radnych to nie będą współpracować z radnymi. Nie mogą słuchać tego, co dzieje się na sesjach. Ciągle są jakieś nieporozumienia, zamiast rozwiązywać poważne sprawy na rzecz Gminy. Odnośnie tego odwołania prosiliby, aby radni wzięli to pod uwagę. Jest tyle problemów w gminie, że takie zamieszanie jest nie potrzebne.

Radny Sebastian Janiak odpowiedział sołtys Lubowa, że nie wie w imieniu, których sołtysów ona występuje, ale on ma nawet właśnie korespondencje z innymi sołtysami, którzy m. in. piszą, że „może będzie w końcu porządek, stary układ do kosza, jesteśmy z Tobą”.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

AD 9.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY STARGARD.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy i kolejno otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Jako pierwszy głos zabrał radny Sebastian Janiak, jako jeden z wnioskodawców, który chciał się odnieść do uzasadnienia, którego nie odczytał Wiceprzewodniczący, a jest ono bardzo istotne z punktu widzenia tej konkretnej uchwały, ponieważ jest to uchwała osobowa. W jego ocenie Przewodnicząca Gminy Stargard przez siedem sesji nie wykazała się żadną inicjatywą ze swojej strony. Sprawozdania składane z pracy przewodniczącego międzysesyjnej, nic nie wniosły. Nie zajmuje czołowego miejsca w radzie. Wręcz przeciwnie, jest w jego ocenie bardziej wycofana. Co do istotnych zarzutów jest to, że Przewodnicząca swoim zachowaniem lub brakiem zachowania należytej czujności dopuszcza osoby nieuprawnione do głosowania nad uchwałą w sprawie inkasa, dotyczącą sołtysów. Chciała również poddać pod głosowanie uchwałę, która była obarczona wadą prawną niedającą się w żaden inny sposób wyeliminować jak poprzez niegłosowanie tej uchwały. Chodzi tu konkretnie o Komisję doraźną. Dopuszczanie osób nieuprawnionych do głosowania jest haniebne. Nie jest to pierwsza kadencja Przewodniczącej, więc powinna mieć wiedzę, aby zachować minimum czujności i zachowawczości, aby do takich sytuacji nie dopuszczać. Przez dopuszczenie osób nieuprawnionych do głosowania powstaje bałagan. Radny odniósł się do kwestii tego, że poprzednia uchwała skierowania do prokuratury, nie przeszła w tej radzie, nie mniej jednak chce poinformować, że przewidział, bo liczyć potrafi, jaki będzie tego finisz. Prokuratura jest powiadomiona. Następnie w jego ocenie Przewodnicząca przez wycieczki personalne do poszczególnych radnych, zwracanie się w sposób nie odpowiedni do radnych na sesjach, ujmuje powadze tego urzędu tego stanowiska. To radni mają prawo oceniać Przewodniczącą, bo ją wybrali. Radni zostali wybrani przez mieszkańców nie przez Przewodniczącą. Jeżeli chodzi o rzetelność prowadzonych sesji to jest bałagan organizacyjny. Jak sołtys Lubowa wspomniała, że jest bałagan i niektórzy sołtysi mają problemy z oceną tego, co tu się dzieje? Tu się odbywa sytuacja, że radni opozycji chcą wprowadzić porządek prawny. Wszystkie zasady, które powinny przyświecać Przewodniczącej to przede wszystkim stać na straży przestrzegania prawa podczas sesji Rady Gminy i podczas podejmowania uchwał przez radnych. Przewodnicząca powinna stać na straży przestrzegania prawa i norm prawnych. Kolejno radny odniósł się do kwestii art. 21 ustawy o samorządzie gminnym, z którego Przewodnicząca wcale nie korzysta, nie ma świadomości i odniósł się do publikowania protokołów. Protokół z dnia 30 kwietnia 2019 roku został opublikowany w dniu wczorajszym. Protokół z marca został opublikowany 15 dni po VI posiedzeniu Rady Gminy. Radni dostali informację, że protokół jest przygotowany, tylko kwestia ściągnięcia go na stronę BIP. Kolejno sprawa to protokoły z poszczególnych komisji w ogóle nie są zamieszczane. Protokół z Komisji Rewizyjnej jest tylko nr 1 i 6. Kolejne komisje mają podobną ilość opublikowanych protokołów na stronie internetowej Gminy Stargard na BIP. To jest absolutnie nie do pomyślenia. To są organy kolegialne i protokoły powinny być w terminie niezwłocznym opublikowane na BIP. Termin niezwłocznie, jeżeli nie jest określony to przyjmuje się, że jest to 14 dni. Nie rozumie, dlaczego te protokoły nie zostały przez ileś miesięcy wprowadzone i nieudostępnione mieszkańcom. Kolejno radny powiedział, że został pisemnie upoważniony przez jednego z mieszkańców, któremu na poprzedniej sesji Przewodnicząca odmówiła udzielenia głosu. Nie wyobraża sobie takiej sytuacji. To są mieszkańcy, którzy płacą podatki, mają prawo tutaj przychodzić i zabierać głos w sprawach ważnych dla całej Gminy. Mieszkańcy oczekują, że zostaną dopuszczeniu do głosu, że będą mogli wyartykułować swoje potrzeby oraz uwagi i zastrzeżenia do działań radnych, może Urzędu Gminy, a Przewodnicząca im to uniemożliwia. W przekonaniu radnego Przewodnicząca nie spełnia absolutnie nawet minimalnych kryteriów kompetencyjnych.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że według jej subiektywnej oceny Przewodnicząca Pani Wiesława Kuśnierz nie wykonuje prawidłowo zadań na powierzonym jej stanowisku. Przykładem jest fakt stronniczego traktowania z pogardą i lekceważeniem mieszkańców gminy Stargard i radnych zabierających głos i chcących zabrać głos podczas obrad sesji. Z uwagi na powyższe postanowiła poprzeć wniosek o odwołanie Przewodniczącej.

Radny Krzysztof Kowalczyk powiedział, że przysłuchiwał się bardzo dokładnie, do tego, co mówił radny Sebastian Janiak i radna Agnieszka Bieniek. Odwoływanie się do poprzedniego ustroju politycznego, który był, uważa, że chyba nie jest tu na miejscu. Jest radnym drugą kadencję i momentami żałuje, że wystartował w wyborach na radnego, bo to, co się tu dzieje to powie wprost, że osoby, które się wpisały pod wnioskiem o odwołanie Przewodniczącej same wprowadzają chaos, bałagan. Radny powiedział, że nic się to nie ma do tego na zewnątrz, w ogóle nic nie robimy, stoimy i kłócimy. Czy to jest dobre dla Gminy? Zapytał radnych czy zastanawiają się czasami jak oceniają ich z zewnątrz ludzie. Jeszcze zarzucanie, że Przewodnicząca próbuje zabrać głos, o sam dziwi się, że Przewodnicząca tego głosu nie zabiera. Radny powiedział, iż uważa, że ten wniosek ma się nijak do rzeczywistości i jest nie na miejscu.

Radna Agnieszka Lenda odniosła się do uzasadnienia wniosku i zapisu, w którym jest mowa, że Przewodnicząca dopuszcza do istotnych naruszeń prawa poprzez łamanie przepisów regulujących proces podejmowania uchwał i dopuszczania do głosowania osób nieuprawnionych do aktu głosowania. Dzisiaj ładnie wypowiedział się na ten temat Mecenas, który powiedział, że przypisuje on sobie tę winę i Biurze Prawnemu. Jeżeli chodzi o statut to on mówi, że Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. Sama ma zarzut do Przewodniczącej, że jest tak bardzo tolerancyjna. Radna powiedziała, że bardzo się cieszy z wystąpienia Pani Sołtys, która powiedziała, że ludzie już mają dość oglądania nas i wcale się nie dziwi, że nie rozumieją tego, co się dzieje na sesjach, bo ona sama nie rozumie. Radna Przypomniała radnym, którzy uczestniczyli na szkoleniu, jak prowadzący powiedział, że sesja służy do głosowania nad uchwałami. Bałagan stwierdzanie opozycji, tworzenie obozów w radzie nie wie skąd się to bierze. Gmina ma tyle problemów i trzeba się nad nimi skupić. Radna powiedziała, że nie wie, nad czym pracują radni. Radna odnosząc się do Radnego Sebastiana Janiaka, który odwołuje się często do obrad rady miasta, zachęciła go by obejrzał wystąpienia radnych jak wyglądają. Radna zwróciła uwagę na brak szacunku w wypowiedziach niektórych radnych w stosunku do Przewodniczącej, do pracowników Urzędu Gminy, do Wójta, jest nie na miejscu. Uważa, że wszystkich radnych obliguje szacunek do osób wybranych. Każdy ma prawo do wypowiadania swego zdania, ale apeluje by te wypowiedzi były kulturalne i czytelne dla osób, które to oglądają i by wiedziały, czemu służy rada.

Radny Sebastian Janiak zwrócił się ad vocem do radnej Agnieszki Lendy i powiedział, że wcale się nie dziwi, że ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Skoro radni debatują nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczącej, a radna wprowadza podczas tej dyskusję ocenę radnych, czy m. in. jego. Myślał, że radna skupi się bardziej nad kwestią merytoryczną tej uchwały. Wracając do kwestii Przewodniczącej i tego bałaganu, o którym radna Agnieszka Lenda powiedziała. Zgadza się, że jest bałagan, ale ten chaos jest wprowadzony m. in. przez Przewodniczącą, która prowadzi obrady. Jeżeli próbuje się przepchnąć uchwałę bez możliwości dyskusji nad tym projektem. Radny nie zgadza się z tym, że sesja jest tylko po to, aby głosować. Chociaż przez pryzmat niepublikowanych protokołów, skąd ludzie mają wiedzieć, o czym radni dyskutowali i jakie mają stanowisko. Przewodnicząca nie jest osobą, która chciałaby się uczyć i zmienić swoje postępowanie. Rozumie, że być może Przewodnicząca nie czyta protokołów komisji, bo ją to nie interesuje, ponieważ nie jest członkiem komisji, ale powinna się tym zainteresować, bo jest to biuro rady, by opublikować na BIP.  Mamy teraz sytuacje kontrowersyjną i nie wiemy czy radni jak i za czym głosowali na komisjach. Przewodnicząca powinna czuwać nad tym, aby protokoły znalazły się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Gminy. Przewodnicząca tego absolutnie nie robi, nie interesuje ją to. Nie zabiega o sprawy Gminy, ponieważ w sprawozdaniu z pracy w okresie międzysesyjnym nie słyszał, aby brała udział w jakiś spotkaniach istotnych dla Gminy. Radny powiedział, że bardzo negatywnie ocenia pracę Przewodniczącej lub nawet jej brak.

Radna Agnieszka Lenda odniosła się do radnego Sebastiana Janiak i zadała pytanie, czy rozmawiał z Przewodniczącą, czy postawił od razu wniosek, że trzeba ją odwołać?

Radny Sebastian Janiak odpowiedział, że Przewodniczącą oczywiście rozmawia, natomiast nie rozmawiał bezpośrednio o sposobie prowadzenia sesji. To jest jego subiektywna ocena, w jaki sposób Przewodnicząca prowadzi sesję Rady Gminy. Następnie radny odniósł się do wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry i przejęcia odbioru odpadów przez Gminę. Została powołana komisja w sprawie, a radni mieli się odnieść. Przewodnicząca powołała komisję, na sesji któraś z radnych chciała się odnieść do tej kwestii i było powiedziane, że to będzie rozwiązane na komisji wspólnej. Przewodnicząca prowadziła tę komisję wspólną, ale ani nie było pomysłów ani nie wyciągnięto żadnych wniosków. Prowadzenie było żadne, stracili tylko czas i pieniądze podatników. Jeżeli Przewodnicząca zwołuje spotkanie to on oczekuje, że będzie nadawać ton temu spotkaniu, a tu nic takiego nie było. Radny powiedział, że oczekuję, że na miejscu Przewodniczącej będzie siedział lider, osoba, która jest operatywna i potrafi zapanować nad tym, co tutaj się dzieje na tej sali, że jak trzeba to zwróci uwagę. Według niego demokracja polega na podziałach i rozwiązywaniu problemów poprzez dyskusje.

Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że z tej wypowiedzi zrozumiała, że brak protokołów jest głównym argumentem by odwołać Przewodniczącą.

Radny Remigiusz Zakrzewski powiedział, że nie będąc jeszcze radnym główną swoją wiedzę, którą czerpał z posiedzeń komisji i obrad rady, to były główne wywody, które brał z protokołów komisji. Za czasów Wójta Szarżanowicza te protokoły ukazywały się w miarę na bieżąco. To była jedyna wiedza, którą można było posiąść, by się dowiedzieć, co się dzieje w Gminie. W tej chwili wszystko jest z opóźnieniem trzech miesięcy. Jak można to wytłumaczyć mieszkańcom gminy, albo mieszkańcom swojej miejscowości, na jaki temat radni dyskutowali?

Radna Monika Nikołajew zarzuciła Przewodniczącej stronniczość. Radna powiedziała, że Przewodnicząca nie liczy się z jej zdaniem, a radni mówią, że mają być jednością. Kultura i szacunek i owszem jest za tym i nie ma sobie nic do zarzucenia. Następnie Radna zapytała, dlaczego zarzuca się radnym to, że dopatrują się prawdy, nieprawidłowości. A radni mają o to pretensje. Pretensje o to, że siedzą tutaj którąś godzinę. Ona nie będzie podnosić ręki do póki czegoś nie wyjaśni. Niektórzy radni z tamtej kadencji są przyzwyczajeni do sesji jedno lub dwu godzinnej. Radna zaapelowała by nie mieli pretensji o to, że chcą wyjaśnić wszystkie kwestie, po to żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Nowi radni martwią się o sołtysów o to, żeby podnieść im wynagrodzenie, bo to jest ciężka praca. Radna chciałaby, aby przyszli tu ci sołtysi, którzy są tacy przeciwni, radnym. Sołtysi, z którymi ona rozmawia przyznają jej rację. Jest za tym, żeby sołtysom było lepiej. Radna zwracając się do Sołtys Lubowa powiedziała, ze radni próbują znaleźć jakąkolwiek złotówkę w budżecie, po to żeby mieszkańcom było lepiej, a to, że kłócimy się o to, że ich nie ma to przykro jej, że wychodzą ciągle jakieś niesnaski i że na nic nie ma pieniędzy i ciągle słyszy, że nie będzie. Radna powiedziała, że ma zapisane, co jest w tych sołectwach do zrobienia.

Radna Agnieszka Lenda odnosząc się do radnej Moniki Nikołajew i powiedziała, że obie uczestniczyły w szkoleniu. Do dyskusji jest komisja i tam się wszystko omawia. Po to radni wracają na sesje wspólnie, żeby przekazać te stanowiska. Nie ma tutaj ograniczeń do wszelkiej dyskusji, żeby podzielić się opiniami z własnych spostrzeżeń. Radna przypomniała, że często radni nawiązują, że weszli z tego obozu i chcą, naprawić i uzdrowić całą sytuacje. Wchodząc tutaj bardzo często radni, ci czynili zarzuty w stosunku do radnych z poprzedniej kadencji, jeśli chodzi o inwestycje, pn. „Budowa świetlicy w Tychowie”. Była powołana komisja. Radni tłumaczyli pewne mechanizmy, które zafunkcjonowały. Do póki nie sprawdzili nie wierzyli, ale po sprawdzeniu uwierzyli. Radna poprosiła zaprzestać tych zarzutów, ponieważ za pięć lat wszyscy zobaczą jak wspólnie zostaną ocenieni przez kolejną radę. Wewnątrz to trochę inaczej wygląda, a z zewnątrz inaczej się na to patrzy i się pewne rzeczy postrzega. Radna poprosiła by nie dokonywać żadnych podziałów. Ona jest za szeroko pojętą współpracą.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zauważył, że radni odbiegają od tematu. Rozmowa dotyczy odwołania Przewodniczącej i poprosił żeby nie kontynuować takich wypowiedzi.

Radny Sebastian Janiak potwierdził słowa Wiceprzewodniczącego i odniósł się w tej kwestii, odwołania Przewodniczącej. Bez wątpienia Przewodnicząca dopuściła osoby, które nie były uprawnione do głosowania i zatwierdziła uchwałę, która została skierowana do Wojewody. Ewidentnie popełniła błąd. Co do kwestii powołania Komisji doraźnej w sprawie radnego Pawła Żmudy, dopuściła go do głosowania. Przewodnicząca powinna stać na straży prawa, kto może brać udział w głosowaniu, a kto nie. To Przewodnicząca bierze za to pełną odpowiedzialność i podejmuje decyzję czy podjąć reasumpcje głosowania czy też nie. Bez wątpienia popełniała istotne błędy z punktu widzenia praworządności i systemu uchwałodawczego. Z chwilą, kiedy się o tym dowiedziała na poprzedniej sesji, to nadal chciała przeprowadzić głosowanie w sprawie powołania Komisji doraźnej tej uchwały. Nie podjęła wysiłku, aby to pojąć i zrozumieć. Choć inni radni byli w stanie to zauważyć i zaakceptować. Państwo oceniacie nas radnych, ale to nie jest to miejsce i ten czas do oceny nas i tego czy postępujemy właściwie czy nie. Istotne jest to jak postępuje Przewodnicząca lub jak nie postępuje i co robi dla tej gminy. Nikt z radnych nie podniósł takich argumentów, że w jakimś zakresie Przewodnicząca wzniosła się na wyżyny swoich możliwości. Mamy ewidentne naruszenie przepisów ustawowych, co do podejmowania uchwał. To nie jest tylko ta uchwała, i ta druga w sprawie radnego Pawła Żmudy. Powinniśmy się skupić na pracy Pani Przewodniczącej, tego ile zrobiła dla naszych mieszkańców. Radni powinni się skupić nad tym, ile dobrego zrobiła Przewodnicząca dla rady Gminy, dla mieszkańców. Na chwilę nikt z radnych nie powiedział nic, co mogłoby świadczyć o wybitności Przewodniczącej i tego, że zasłużyłaby piastować tak istotne stanowisko.

Radny Józef Tracz odniósł się do uzasadnienia. Nie będę zabierał głosu w tej dyskusji, bo każdy tutaj ma swoje zdanie. Czyta w uzasadnieniu, że Przewodnicząca nie spełnia konsolidacji radnych. Prowadzi do większych podziałów. Powoduje brak właściwej atmosfery w radzie. To śmiało można zarzucić, co niektórym radnym podpisującym się pod wnioskiem, wystarczy obejrzeć kilka nagrań z sesji. To nie Przewodnicząca powoduje konflikty, tylko niektórzy radni, którzy niekiedy bez podstaw maja pretensje do wszystkich o wszystko. Nie wspomni o braku kultury i szacunku w wypowiedziach wobec innych. To właśnie Przewodnicząca dzięki swoim postawą i stoickiemu spokojowi łagodzi konfliktowe sytuacje w radzie. Dalej analizując ma pytanie do radnej Moniki Nikołajew i radnego Pawła Żmudy, którzy podpisali ten wniosek, to, że głosowali w wcześniej w swoich sprawach radna Nikołajew, jako sołtys w sprawie inkasenta, a radny Żmuda mówiąc ogólnie w sprawie dzierżawionej od gminy działki. To nie przeszkadzało im podpisać ten wniosek. Oczywiście nie przeszkadza radnym fakt, że ustawodawca w ustawie o samorządzie gminnym w art. 25a kieruje bezpośrednio do radnych ten zapis. „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” To na radnych bezpośrednio ciąży ten obowiązek oraz znajomość tych przepisów prawa. Co do sprawy zakazu głosowania radnego we własnym interesie prawnym, który to temat zgłębiał na ostatniej sesji radny Sebastian Janiak. Radny powiedział, że to wystawienie miało ścisły związek z informacją, jaką Gmina drogą e-mailową otrzymała od RIO. Tę wiadomość otrzymał referat finansowy dnia 19 kwietnia, a dotyczyła ona informacji, iż ujawnienia się w toku prowadzonej działalności nadzorczej nad uchwałami dotyczącymi wyboru inkasentów, problemu dotyczącego nie przestrzegania art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, tj. wykluczania się z głosowania radnego, jeżeli to głosowanie dotyczy jego interesu prawnego. W piśmie była prośba o przekazanie tej informacji właściwym osobom, w celu uniknięcia w przyszłość unieważnienia uchwały podjętej z naruszeniem przepisów prawa. Do biura rady wiadomość ta trafiła dopiero 29 kwietnia. Dzień przed sesją, gdzie biuro rady i prawnik nie miał czasu już właściwie się tym zająć. A trzeba tu podkreślić, że radny był przygotowany i wcześniej nie sygnalizował tego problemu. Radni zarzucają Przewodniczącej dopuszczanie się nadużyć prawa poprzez łamanie przepisów dotyczących uchwał oraz dopuszczania osób nieuprawnionych do aktu głosowania. Nikt z radnych nie musi być prawnikiem. Radny to rola społeczna. Każdy ma prawo do popełniania pomyłek. Nie jest to powód do odwoływania kogokolwiek, tylko do debaty i starania się rozwiązywania tych problemów. Czy każdego Przewodniczącego za popełnienie błędu radni będą odwoływać? Przewodnicząca informowała radnych o takim obowiązku. W jednym przypadku w błąd wprowadził Przewodniczącą będący na sesji Radca Prawny i radny Żmuda głosował w swojej sprawie. Co do głosowania radnych będących zarazem sołtysami to do tej pory nikt tego nie zauważył? Jak się okazuje jest to problem występujący w wielu gminach w Polsce. Faktem jest to, że radny głosuje w swoim interesie nie powinna się zdarzyć. Ale powielana była już od dłuższego czasu, jednak winy w tym Przewodniczącej nie sposób się dopatrywać. Radny Józef Tracz zapytał, gdzie byli radni w lutym jak w uchwała w sprawie inkasentów była głosowana. Nikt nie zgłaszał żadnych uwag. Inną sprawą jest to, że gdyby informacja z RIO od razu trafiła do biura rady, mając na uwadze uchwały, jakie miały być głosowane, to polecenia niej zawarte natychmiast byłyby wdrożone, a tak mamy grę informacjami. Dlatego nie można traktować tego wniosku na poważnie. Według poczucia radnego jest to działanie personalne mające na celu odwet za to, że Przewodnicząca miała odwagę skrytykować, co niektóre osoby za brak wiedzy i niekompetencję.

Radna Monika Nikołajew zwracając się do radnego Tracza powiedziała, że mówi on wszystkim radnym, że powinni znać się na prawie, bo podejmują złe decyzje i zapytała, po co radnym Przewodnicząca i prawnik tutaj siedzący.

Radny Sebastian Janiak zwrócił się ad vocem do radnego Józefa Tracza i odniósł się do insynuacji, które on wygłosił, że jakoby RIO otrzymała te informacje od niego i nie będzie tego nawet prostował. Dlaczego dopiero teraz, dlatego że na wszystko potrzeba czasu. Znaczna część z radnych pracuje, ma określoną ilość czasu wolnego. Nie jest też tak, że będzie on sprawdzać każdej uchwały pod względem merytorycznym czy prawnym. Od tego czy dana uchwała jest zgodna z prawem jest odpowiednia komórka, która sprawdza czy dana uchwała jest przygotowana w sposób prawidłowy. Regionalna Izba Obrachunkowa nie zauważyła tego, iż w tej sprawie głosowali sołtysi, bo nie mieli wiedzy na ten temat. Mecenas również powiedział, że nie miał tej wiedzy odnoście, czy wśród radnych są sołtysi. Są zaopiniowane poszczególne uchwały. W treści uchwały nie było błędu, dlatego nie rozumiem zarzutów do komórki prawnej. Radny dziwi się, że Przewodnicząca w przypływie samokrytyki sama siebie nie zweryfikowała. Wręcz przeciwnie radny Tracz chciał tak bronić Przewodniczącej, że chciał pan złożyć wniosek w sprawie wycofania tego projektu z porządku obrad. On ocenia Przewodnicząca inaczej i stąd wynika złożony przez niego wniosek w sprawie odwołania. Niekompetencja, nie właściwe podejmowanie decyzji lub zaniechanie podejmowania właściwych decyzji.

Radny Józef Tracz odniósł się, że on też ma prawo do własnej oceny, To, że występuję z takim wystąpieniem to, dlatego, to jest jego wola, nie występuję w niczyim interesie. Takie miał przemyślenia po odczytaniu uzasadnienia. Radny powiedział, że rozumie tych radnych, ale też prosiłby o zrozumienie tego, co mówią inni radni.

Radna Monika Nikołajew dodała, że ją nie złości, to, że radni mają pretensje nawet do niej bezpośrednio, a ich to złości. Nie przeszkadza jej nawet gdyby dyskutowali tu nawet pięć godzin na jakiś temat.

Radna Agnieszka Bieniek zwróciła uwagę podczas przerwy w dzisiejszej sesji, Przewodnicząca rozdawała kurier prawny dotyczący interpelacji, zapytania w nowym stanie prawnym. Nie wiem, czemu ma to służyć. Wyszczególnione tu jest i podkreślone, że w obecnym stanie prawnym radny może złożyć tylko pisemną interpelacje i zapytanie. Nie przeczytała tego, ponieważ jest tego dużo. To znaczy, że ona już nie będzie mogła pytać podczas posiedzeń sesji. Mieszkańcom również zostało odebrane prawo do głosu. Radni i Wójt mogą krytykować. Ostatnio jak Wójt skrytykował mieszkańca to ten nie mógł się bronić, ani nawet nie mógł się odnieść, ponieważ Przewodnicząca nie informując Rady zabrała mu prawo do głosu. Podczas przerwy powiedziała, że nie dopuści go do głosu. Jedynym wyjściem tego człowieka, było złożenie pisma do ABW, co też uczynił. Człowiek ten pisze do radnego Józefa Tracza. Dzisiaj ten człowiek poinformował ją, że radny Tracz, ani razu nie odpowiedział na jego pismo.

Radny Sebastian Janiak odnosząc się do nie udzielania głosu mieszkańcom, powiedział, że pamięta jak rozmawiał z Przewodniczącą, i powiedział jej, iż ma nadzieje, że będzie traktowała mieszkańców gminy w podobny sposób jak była traktowana przez poprzedniego przewodniczącego Pana Kosmala, zanim została wybrana na radną Gminy Stargard. Przypomniał, że był uczestnikiem sesji, kiedy to Przewodnicząca z grupą osób sprzeciwiali się usadowieniu wiatraków w określonej odległości od zabudowań i wtedy miała możliwość zabierania głosu swobodnie i wyartykułowania swoich potrzeb. Podczas ostatniej sesji Przewodnicząca nie udzieliła i odmówiła głosu mieszkańcowi gminy, który również przyszedł w swojej sprawie, może nawet nie koniecznie tylko swojej, a nawet w sprawie, która będzie dotyczyła całej gminy, ponieważ zostały zawiadomione organy, które badają tę sprawę. Kiedy Przewodnicząca była z innymi mieszkańcami na sesji wtedy nikt tego głosu im nie odbierał. Radny uważa, że dobrze zrobili walcząc o swój cel na tej wizycie, ale nie można odbierać głos mieszkańcowi, który płaci podatki, nie mogąc powiedzieć, co go boli i jakie ma zastrzeżenia.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że na sali obecny jest pan, mieszkaniec gminy, który może potwierdzić, w jaki sposób został potraktowany przez Przewodniczącą. Występował i prosił Wójta o zabranie głosu i konsekwencje wobec Przewodniczącej, ponieważ źle traktuje radnych. Kamera była akurat skierowana na Przewodniczącą Wiesławę Kuśnierz, i było widać jak Przewodnicząca się śmieje ze słów mieszkańca. Radna powiedziała, że na ostatniej wspólnej komisji poprosiła o głos Przewodniczą, która jej odpowiedziała, „proszę się pani Agnieszko przedzierać”. Poza tym prosiła również obejrzeć V sesję rady Gminy Stargard, gdzie jest pokazane, gdzie Przewodnicząca odebrała głos radnej nazywając ją jednocześnie awanturnicą. To nie jest poziom dyskusji.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że nikogo nie krytykował, ani źle oceniał i poprosiłby o wyważenie słów. Z jego strony krytyki nigdy nie było. Jest otwartym człowiekiem i wszystkich wysłucha, którzy przyjdą do urzędu. Drzwi otwarte są dla wszystkich.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zamknął dyskusje i powiedział, że przechodzi do tajnego głosowania. Prosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart. Następnie poinformował, że w międzyczasie po tej uchwale ogłosi chwilę przerwy, na prośbę Wójta, aby ten mógł poprosić pracowników na sesję.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Kowalczyk przypomniał, że głosowanie odbędzie się na podstawie listy obecności. Będzie wyczytywał radnych i prosił radnych o oddanie głosu.

Następnie odbyło się tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Kowalczyk odczytywał nazwiska radnych, którzy według listy obecności oddawali głosy.

W głosowaniu udziału nie brała Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Kowalczyk odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, wniosek nie przeszedł i radna Wiesława Kuśnierz nie została odwołana z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Mateusza Jarosza w sprawie projektu uchwały, Radca Prawny Krzysztof Judek wyjaśnił, że nie została podjęta uchwała w sprawie odwołania i nie trzeba już niczego podejmować.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz o godzinie 13.43 zarządził 15 minutową przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 14.04 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.

AD 10.   OCENA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU LOKALNEGO I PODMIEJSKIEGO POD KĄTEM POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY. OPINIA KOMISJI GOSPODARKI MIENIA KOMUNALNEGO I BUDŻETU

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do informacji dotyczącej funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, na posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r., przeanalizowała informację dotyczącą funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego pod kątem potrzeb mieszkańców gminy. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła.

Przewodniczący Komisji Józef Tracz dodał, że podczas dyskusji na temat potrzeb mieszkańców gminy dotyczących funkcjonowania transportu lokalnego i podmiejskiego, które jak wiadomo są duże, w głosowaniu 1 głos był „wstrzymujący”.

AD 11.   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TEMAT PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ NA TERENIE GMINY. OPINIA KOMISJI SOCJALNO – PORZĄDKOWEJ I OŚWIATY.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił radną Monikę Nikołajew o przedstawienie opinii Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty, na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r., zapoznała się z informacją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy 2018 roku. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła.

AD 12. oraz AD 13.

WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU GMINY ZA I KWARTAŁ 2019 R. W ODNIESIENIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU 2018 R. OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ oraz ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2019 R. OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do obu tematów.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r., zapoznała się z informacją o wydatkach bieżących Urzędu Gminy za I kwartał 2019 r. w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła.

Następnie Przewodnicząca Komisji Agnieszka Lenda poinformowała, że Komisja Rewizyjna, na tym samym posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r., zapoznała się z analizą realizacji budżetu gminy za  I kwartał 2019 r. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła.

AD 14.   INFORMACJA DOTYCZĄCA „OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2018 DLA GMINY STARGARD”

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił o przedstawienie „Oceny zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stargard za rok 2018” Zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Magdalenę Kolarczyk – Stobińską.

Zastępca Kierownika GOPS Pani Magdalena Kolarczyk – Stobińska przedstawiła Ocenę zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stargard za rok 2018, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Wobec braku pytań do przygotowanej Oceny zasobów Pomocy Społecznej, Wiceprzewodniczący Rady podziękował Zastępcy Kierownika GOPS Pani Magdalenie Kolarczyk – Stobińskiej za przedstawienie Oceny zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stargard za rok 2018.

AD 15.   INFORMACJA WÓJTA GMINY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Wójt Gminy Jerzy Makowski zwracając się do radnych poinformował, iż przedstawiona informacja pisemna na temat działalności w okresie międzysesyjnym, jest sporządzona na dzień 15.05.2019 r. i są w niej zawarte wszystkie działania realizowane w tym okresie w poszczególnych referatach. Następnie Wójt Gminy przedstawił przygotowaną informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ponadto Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, iż w miesiącu maju jest organizowanych dużo spotkań w sołectwach, m. in. z okazji Dnia Dziecka. Ponadto Wójt dodał, iż w niedziele były przygotowane wybory do Parlamentu Europejskiego z ramienia Urzędu Gminy i przebiegły one sprawnie bez większych zakłóceń.

AD 16.   INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poinformował, że wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącego przesłania Uchwały Nr CLXX.340.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Stargard na rok 2019. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą uchwałę, zgodnie, z którą Skład Orzekający RIO w Szczecinie po rozpatrzeniu uchwały Nr VII/68/19 Rady Gminy Stargard z dnia 30 kwietnia 2019 r. w spawie zmian budżetu gmin na 2019 rok, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu. Wiceprzewodniczący Rady Gminy dodał, że pismo będzie do wglądu w biurze rady i można się z nim zapoznać.

Ponadto Wiceprzewodniczący Rady Gminy przekazał, iż w okresie międzysesyjnym uczestniczył w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na zaproszenie Prezydenta Miasta Pana Rafała Zająca.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy wraz Przewodniczącą Rady byli obecni na uroczystościach obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

AD 17.   ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Interpelacji nie złożono.

AD 18.    WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Jako pierwsza głos zabrała radna Agnieszka Bieniek, która przeprosiła za wypowiedziane dzisiaj słowa radnego Józefa Tracza, dotyczące, że rozmijał się z prawdą dotyczącą głosowań na komisji budżetowej. Była święcie przekonana, że takiego głosowania nie było. Radni odsłuchali nagranie i było faktycznie to głosowanie. Radna powiedziała, że ma prośbę, aby protokoły z posiedzeń były pisane na bieżąco, ponieważ radni mieliby wgląd i mogli się do nich odnieść. W tym wypadku radna powiedziała, że pomyliła komisję.

Radny Józef Tracz odpowiedział, że radni mają obraz jak szybko można kogoś pomówić. Odniósł się też do wypowiedzi radnej Agnieszki Bieniek, która przytoczyła wypowiedź jednego pana, który podobno do niego pisał i gdyby znała rzeczywistość to trochę inaczej ujmowałaby ten problem. To są plotki.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że po odsłuchaniu nagrania z komisji budżetowej, potwierdza, że faktycznie głosowanie w sprawie było przeprowadzone, za co radnego Tracza serdecznie przeprasza.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, iż nie wie, co radny Tracz uważa za plotkę, ponieważ dostała informację ze źródła, czyli od Pana, który do niego pisał. Ma prawo wypowiadać się w tym temacie, jako że dostała pozwolenie od tego Pana.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że chciałby złożyć wniosek na ręce Przewodniczącego. Na postawie art. 20 ust.6 ustawy o samorządzie gminnym wnosimy, jako grupa radnych i klub radnych o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Stargard, w załączeniu do niniejszego projektu jest uzasadnienie. Następnie radny odczytał, na czym się wnioskodawcy skupili. W związku z tym, że wystąpiliśmy ze Związku Gmin Dolnej Odry, upatrują się wsparcia pracą sołtysa, która bez wątpienia w tym okresie będzie wzmożona. Nie ulega wątpliwości, że sołtysi pracują dla swoich sołectw za kwotę 250 zł. Kwota ta jest nieadekwatna do wkładu, jaki jest przez nich poczyniony na rzecz swoich miejscowości i na rzecz gminy. Musimy pamiętać również o tym, że jeden z naszych sołtysów został nagrodzony medalem przez Premiera. W związku z tym uważają, jako grupa radnych po konsultacji z częścią sołtysów, że należy się tym osobom, które piastują tak ważną funkcje społeczną, dieta w wysokości zdecydowanie wyższej. Po odczytaniu przygotowanego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, radny omówił przykłady, dlaczego zaproponowane stawki diet są zróżnicowane. Radny wyjaśnił, że propozycja wprowadzenia zmian diet właśnie w tym czasie od 1 września wiąże się z tym, że będzie przerwa wakacyjna, a od września sołtysi mają być poproszeni, żeby chodzić z deklaracjami.

Następnie radny odczytał przygotowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz powiedział, że komisje będą na pewno dyskutować nad przygotowanym projektem uchwały.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że na Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w odpowiedzi na jej pytanie dotyczące etapu realizowanych prac związanych z oddaniem kontenerów do użytku od 1 września 2019 r., Wójt Gminy Jerzy Makowski, udzielił informacji, że mogą powstać opóźnienia i prawdopodobnie kontenerów nie będzie od 1 września 2019 r., tylko w terminie późniejszym. Mieszkańcom Grzędzic nieraz obiecywano kontenery i inne rozwiązania, a potem decyzję zmieniano. Radna już nie prosi, a domaga się, aby Wójt tu i teraz potwierdził datę oddania kontenerów do użytku oraz powiedział, kiedy będzie właściwa rozbudowa szkoły w Grzędzicach. Ma do Wójta prośbę o nie stosowanie odpowiedzi w stylu: nie wiem, nie orientuję się, ustalę.

Wójt Gminy Jerzy Makowski potwierdził, że takiej informacji udzielił. Wynika ona z informacji, która została przekazana mu z referatu. Wynika to z ustaleń i uzgodnień, które są prowadzone w sprawie zabudowy kontenerowej w szkole w Grzędzicach. Uzgodnienia w zakresie wydania decyzji i przygotowania dokumentacji w samym zakresie uzgodnieniowym zostały przesunięte o dwa miesiące. Chodzi o tak zwane górnicze dysponowanie nieruchomością. Zrobimy wszystko, aby te przesunięcia w czasie nie były zbyt długie. Najprawdopodobniej na koniec września kontenery będą już do użytku. Taką informacje ma na dzień dzisiejszy.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała Wójta, koniec września, którego roku? Radna kontynuując powiedziała, że Wójt zarządza Gminą, a to jest jedna z bardzo ważnych inwestycji, która powinna być bezpośrednio nadzorowana. Obowiązkiem Wójta jest wiedzieć, jaki jest harmonogram i jakie będą związane z tym koszty. Sprawdza się scenariusz nakreślony przez nią od samego początku na posiedzeniach, komisjach i sesjach. Rada Gminy przyczyniła się do tego, że dzieci masowo zabierane są ze szkoły w Grzędzicach do innych szkół w Stargardzie. Z informacji, jaką uzyskała do samej Szkoły Podstawowej nr 11 w Stargardzie jest już przypisanych około 40 uczniów z Grzędzic na przyszły rok szkolny. Listy dzieci są wywieszone i ogólnodostępne. Dzieci do szkół stargardzkich odejdzie jeszcze więcej. Przewidując, że Gmina się nie wyrobi, rodzice przeniosą dzieci do szkół w Stargardzie, a za tym samym idzie utrata subwencji oświatowej. Wszystkie decyzje podejmowane przez radę niosą znamiona zamknięcia tej szkoły. Dzieci, które odejdą już nigdy nie wrócą. Mając opłacony projekt na rozbudowę szkoły w Grzędzicach w wysokości 100 000 zł i rezygnując z niego na poczet nowego pomysłu, którego sam projekt kosztuje około 50 000 zł. Mamy do czynienia z nie gospodarnością oraz marnowaniem publicznych pieniędzy na kolejne pomysły, kolejne koszta związane z tymi pomysłami, a i tak na chwile obecną żadne z tych pomysłów nie zostanie do września zrealizowane. Jak mówiła od początku kontenery nie rozwiążą problemu przeludnienia w szkole. Proponuje abyśmy zaczęli poważnie traktować funkcję radnych i pochylili się na którymś pomysłem i realizowali go od początku do końca. W związku z powyższym wnosi formalny wniosek o głosowanie o wpisanie do budżetu Gminy rozbudowy szkoły w Grzędzicach, ponieważ mamy zrealizowany projekt. Uzyskane jest pozwolenie na budowę i uwolniły się środki pieniężne w Gminie w wysokości ok. 1,5 mln zł.

Wobec postawionego wniosku Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zapytał Radcę Prawnego w kwestii tego wniosku, czy trzeba go przegłosować czy ma być złożony na piśmie?

Radna Agnieszka Bieniek zabrała głos ponownie i powiedziała, że chciałaby wnieść i wnosi wniosek formalny pod głosowanie o wpisanie do budżetu gminy Stargard rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grzędzicach. Ponieważ jest zrealizowany projekt, opłacany. Mamy uzyskane pozwolenie na budowę, były przetargi. Uwolniły się nowe środki pieniężne i można już rozpocząć pierwszy etap prac, a mamy świadomość, że kontenerów nie będzie od września.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz powiedział, iż chciałby, aby pierwsza odpowiedziała Pani Mecenas.

Radca Prawny Natalia Więcek odpowiedziała, że w paragrafie 40 Statutu Gminy Stargard są wymienione formalne wnioski. Wydaję jej się, że wniosku radnej nie ma wśród tych wymienionych tutaj w statucie.

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska i powiedziała, że gdyby to była formalność wpisać do budżetu to byśmy to zrobili na pewno Pani radna. Wpisanie do budżetu wiąże się z koniecznością zaciągania nowych zobowiązań, przynajmniej w tej wysokości, jakiej projekt jest na te inwestycję, a także spłaty zaciągniętych już zobowiązań. Natomiast wprowadzenie do budżetu wolnych środków to jest tylko i wyłącznie kompetencja Wójta. Państwo pracujecie nad projektami, które Wójt przedłoży. Natomiast nie macie inicjatywy, jako takiej wnoszenia czy wnioskiem czy uchwałą możliwości zmiany budżetu. To my odpowiadamy za wykonanie tego budżetu, to my planujemy budżet i to my robimy wieloletnią prognozę finansową, na którą składa się bardzo wiele wskaźników. W tym roku jak i w roku następnym zostały zaostrzone pewne przepisy z ustawy o finansach publicznych dotyczące zadłużania. Mówiła już na początku planowania budżetu na przykład, że od roku 2020 nie bierze się pod uwagę dochodów ze sprzedaży majątku do wskaźnika zadłużenia. W następnych latach Minister nałożył inne obostrzenia dla gmin, gdzie muszą się ściśle pilnować, żeby tego wskaźnika zadłużenia i spłat nie przekroczyć. Należy pamiętać o inwestycjach, które rozpoczęliśmy i dokończyć musimy.

Kolejno radna Agnieszka Bieniek poprosiła, aby jej powiedzieć, co się stanie z wydanymi pieniędzmi, 100 000 zł wydanymi na projekt rozbudowy szkoły w Grzędzicach. Teraz wydaliśmy około 49 000 zł na kontenery, które Wójt deklarował na zebraniu wiejskim tutaj. Wszystkie gazety o tym piszą, a tych kontenerów nie będzie.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ona tej decyzji nie podejmie, czy będą czy nie będą. Może tylko powiedzieć, że jeżeli mamy projekty to, gdy coś z ich ważności się traci w ciągu dwóch trzech lat. Dokonujemy korekty tych projektów, to na pewno nie będzie nowy projekt, być może praca nad kosztorysem. Kontenery pokażą nam, i przeprowadzimy jakieś badania, jakie są wtedy potrzeby. Zobaczymy jak rozwiążą problem kontenery i na razie pracujemy nad tym.

Radna Agnieszka Bieniek ponownie powiedziała, że dzieci masowo odchodzą ze szkoły i, że nie została jej dalej udzielona odpowiedź przez Wójta, kiedy wróci właściwa rozbudowa szkoły w Grzędzicach, o której cały czas mówimy i która wpisana jest do WPF.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, iż tę informację, kiedy ruszy budowa szkoły to już udzieliła Pani Skarbnik. Kiedy nastąpi, nie jest w stanie odpowiedzieć, bo nie wie jak się będzie kształtował budżet. Wszyscy mamy świadomość, na spotkaniu wspólnych komisji były prowadzone rozmowy nad budżetem i rozmawialiśmy o kontenerowej zabudowie. Na ten moment nas nie stać. Musimy zakończyć inwestycję drogową w Grzędzicach i inwestycję szkoły w Sownie. Nie jesteśmy przeciwni rozbudowie szkoły, ale zabudowa kontenerowa to też rozbudowa.

Skarbnik Gminy odpowiedziała na pytanie radnej, dlaczego jest w WPF i dlaczego my tego nie robimy. Można zaobserwować dynamiczną sytuację na rynku, jeśli chodzi o inwestycje. Można też zaobserwować niewykonywane niektóre inwestycje przez wszystkie gminy. Ceny na rynku poszły, co najmniej o 50 % w górę. W innych warunkach był tworzony WPF i kwota 1,4 mln zł na szkołę, teraz nie zrobilibyśmy nic za 1,4 mln zł. Planowanie jest procesem. Nie mówimy, że nie, ale musimy mieć tak jakby twardą rzeczywistość na ile Gminę jest stać. Na pewno koszt tej inwestycji będzie duży.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że to, co słyszy jest dla niej przerażające, ponieważ zna reakcję ludzi, którzy usłyszą, że nie będzie kontenerów od września. Może domniemać się, co się stanie, i wtedy będziemy zastanawiać się nad utworzeniem przedszkola w Grzędzicach.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz powiedział, aby pozwolić na dokończenie inwestycji kontenerowej i wtedy Wójtów rozliczać.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała Przewodniczącego Mateusza Jarosza, który deklarował, że zrobi spotkanie z dyrektorem Szkoły w Strachocinie, czy nie przejmuje się sytuacją szkoły w Strachocinie i czy zrobił już spotkanie, które deklarował?

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odpowiedział, iż jest to już w jego gestii i nie ma obowiązku tłumaczyć się radnej z przebiegu swojej pracy.

Radny Sebastian Janiak powiedział, jeżeli rozumie, to wniosek dotyczył wprowadzenia do budżetu rozbudowy szkoły w Grzędzicach, które miałoby być przeprowadzone z bloczków murowanych, a na chwilę obecną jest w realizacji rozbudowa szkoły w systemie kontenerowym. Radny zapytał Wójta, na jakim to jest w ogóle etapie? Czy jest już jakiś projekt? Czy można się zapoznać z tym projektem? Co było robione od momentu, kiedy rada podjęła uchwałę o rozbudowie tej szkoły w formie modułowej? Na jakim jest to teraz etapie. Podobno to się szybko buduje. On jest przeciwnikiem zabudowy kontenerowej i zwolennikiem budowy drugiej szkoły w Grzędzicach.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że tak naprawdę nad tą szkołą krótko pracujemy. Ostatnio na sesji mówił o sporządzeniu tzw. programu funkcjonalno – użytkowego, który będzie uzyskany do końca tego miesiąca. Po uzyskaniu tego dokumentu ogłaszamy przetarg na projekt i wybudowanie. Tylko uzgodnienia opóźniły termin. Są one niezależne od Gminy i pracowników.

Radny Sebastian Janiak odnosząc się do tego tematu powiedział, iż nie ma znaczenia gdzie są podejmowane decyzje. Wydawało mu się, że decyzje podejmuje Wójt na czele ze swoim referatem do spraw inwestycji. Niedługo będzie rozpoczęcie roku szkolnego. Temat szkoły jest poruszany od początku tej kadencji rady. Jego zdaniem ten temat powinien Wójt potraktować, jako priorytet, aby tę inwestycję doprowadzić do skutku w odpowiednim terminie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że dokłada wszelkich starań, żeby zmieścić się w terminie, ale są pewne rzeczy niezależne od niego. Chciałby, aby ta inwestycja była zrealizowana w terminie. Szkoły traktujemy jako priorytet. Nie robimy specjalnie przesunięć w terminie żeby nie zrealizować zadania. Jemu bardzo zależy na tej inwestycji również.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała Wójta czy potwierdził informację, czy OSP Żarowo dostało dofinansowanie na remont remizy, czy też nie?

Wójt Gminy odpowiedział, że tej informacji jeszcze nie ma. Jest ona przekazywana przez Ministerstwo. Na dzień dzisiejszy jeszcze czeka na tą informację, na potwierdzenie dofinansowania do tej inwestycji.

Kolejno radna Agnieszka Bieniek poinformowała Wójta, że do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie wpłynęło pismo 25.04.2019 roku, w którym to m. in. Komendant Wojewódzki przyznał kwotę 5 704 zł na sprzęt i uzbrojenie dla OSP Żarowo. Jest to kwota elastyczna, ponieważ Komendant zadecyduje, czy jej nie podnieść lub obniżyć, w zależności od potrzeb. Po tym piśmie było spotkanie wszystkich Komendantów Gminnych, Prezesów, Naczelników w dniu 06.05.2019 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Podjęto decyzję, że OSP Żarowo nie dostanie w tym roku dofinansowania na remont remizy. W związku z powyższym domaga się, aby środki w kwocie 35 tys. zł przeznaczone na prace remontowe budynku remizy, przekazać na zwrot wypożyczonego kruszywa, na poprawę stanu dróg w Grzędzicach zgodnie z podpisanym oświadczeniem Wójta dotyczącym punktu 8, że materiał pozyskany z drogi głównej w Grzędzicach zostanie w pierwszej kolejności spożytkowany na terenie Grzędzic.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że brał udział w spotkaniu w międzygminnych zawodach pożarniczych czterech gmin, i takiej informacji Komendant mu nie potwierdził. OSP działają z różnych środków pomocowych. Radna mówi o ośrodkach sprzętowych, o modernizacji. Na pewno się zwróci bezpośrednio do nowo powołanego Komendanta Powiatowego o taką informację, gdyż na dzień dzisiejszy takiej informacji nie otrzymał.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że mówi o dofinansowaniu na remont remizy, a informacje otrzymała od Naczelnika Wydziału Operacyjnego i Kontrolno Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli informacja się potwierdzi to prosi, aby te 35 tys. zł zostało przekazane na wypożyczone kruszywo.

Radny Paweł Żmuda chciał, aby Wójt odniósł się do tego, bo tak się złożyło, że to kruszywo zniknęło z Grzędzic. Zastanawia się skąd wzięło się to oświadczenie Wójta z października 2018 roku, które złożył radnej między I, a II turą wyborów, w którym w 8 punktach się zobowiązał do pewnych czynności. Radny chciałby się dowiedzieć, w jakich okolicznościach doszło do podpisania takiego porozumienia? Czy z innymi wsiami, czy radnymi też podpisał takie porozumienia i co to był za handel jakimś słowem w stosunku do wyborców?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że sprawa wyniknęła po wstępnych rozmowach z panią Dyrektor Szkoły i z panią Bieniek. W ten czas sugestia pani Agnieszki Bieniek była taka żebyśmy dowozili dzieci do szkoły, ja powiedziałem, że takiej możliwości nie ma. Pani Bieniek odpowiedziała, że jest w stanie załatwić wstęp na basen. Jeżeli chodzi o ten frez, który jest cały czas kością nie zgody. Ten frez trafił do Skalina gdzie była potrzeba utwardzenia pobocza. Obiecał radnej, że szczegółowe informacje udzieli, jeżeli chodzi o to, co radna pyta i na pewno udzieli tej informacji.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że nie wie, co Wójt ustalał z panią Dyrektor Szkoły i której szkoły, w Grzędzicach, czy SP nr 11. Oświadczenie Wójta jest wobec jej i mieszkańców Grzędzic. Ona już była radną i nie zależało jej na głosach w drugiej turze. To nie ona miała załatwiać basen. W oświadczeniu są wyraźnie ustalenia i ktoś ten basen musiał opłacić. Pan to podpisał i przyszedł do mnie. Ja w tym oświadczeniu nie mam swoich prywatnych celów. Działałam na rzecz mieszkańców Grzędzic. Pan pełnił funkcji Zastępcy Wójta i domniemam, że miał pan cel, ponieważ to była druga tura wyborów. Jeżeli chodzi o zobowiązania, mieliśmy gwarancję rozbudowy szkoły w Grzędzicach, i zagwarantowaną rozbudowę drogi w Grzędzicach. Te oświadczenie miało być dla takich osób, jak ja, które nie wierzyły, że cokolwiek będzie i pan dopełni swoich obietnic. Teraz nie mamy szkoły, okrojona wersja drogi. Ponadto radna odnosząc się do składowanego kruszywa, powiedziała, że Wójt powinien mieć na tym kontrole i ten materiał musi się znaleźć. Mieszkańcy czekają na eksperta, który ustali kolejność naprawy dróg. Radna zwróciła uwagę, że stoi jeden pojemnik na śmieci, a miały być dwa cały czas. Zapytała, jak Wójt chce wprowadzić jedno zmianowość w szkole. Radna powiedziała, że to oświadczenie było konsultowane z prawnikiem.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że oświadczenie było przygotowane, przez Panią Agnieszkę.

Radna Agnieszka Bieniek potwierdziła, że to ona napisała, ale to nie ważne, kto napisał, ale ważne, kto podpisał.

Radny Paweł Żmuda odnosząc się do oświadczenia, nie uważa by ten frez bitumiczny był własnością Grzędzic. On jest własnością gminy. Dzieci z Grzędzic też nie mogą być wyróżniane w stosunku do innych dzieci naszej gminy. Pomijając komentarz do oświadczenia domaga się, aby Wójt ustosunkował się do tego, w jakich okolicznościach doszło do podpisania tego porozumienia. W tym czasie był Wójt był Zastępcą Wójta i był osobą publiczną. Radny nie wie też, czy Wójt miał w tym czasie prawo podpisywać takie oświadczenia.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że na te oświadczenie udzieli pełnej informacji, bo pamięta warunki, w jakich to powstało, dlatego na pewno się do tego ustosunkuje. Temat szkoły był prowadzony z panią Dyrektor i z panią Bieniek.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że oświadczenie, które zostało podpisane w dniu 29.10.2019 r., było tego samego dnia transparentne. To się znalazło wszędzie, a mieszkańcy zostali o tym powiadomieni, na stronach internetowych. Świadkiem był też mieszkaniec Grzędzic, który przyszedł i prosił o wycinkę krzewów, która została wpisana. Oprócz tego prosił o wyjaśnienie, co dzieje się z jego pismem odnośnie ulicy Szmaragdowej, ponieważ cały czas pisze pisma dotyczące oświetlenia, a nie otrzymuje odpowiedzi.

Radna Aleksandra Kotschendoff zmieniając temat zapytała Kierownik Referatu GKI Beatę Wilk, na jakim etapie jest przeprojektowywanie świetlicy w Tychowie, czy to będzie już gotowe na przyszłą sesje.

Kierownik Referatu GKI Beata Wilk odpowiedziała, że kosztorys będzie przygotowany.

Radny Sebastian Janiak zwracając się do Wójta, powiedział, że chciałby się dowiedzieć, w jakich warunkach Wójt to oświadczenie podpisywał i czy się identyfikuje z tym, co podpisał. Jeżeli się identyfikuje, to chciałby się dowiedzieć, w jaki sposób chce dotrzymać tych terminów, które zostały zawarte. Radny potwierdził, że oświadczenie zostało faktycznie opublikowane w dniu podpisania 29.10.2019 r. na stronie internetowej Radnej Grzędzic Agnieszki Bieniek. Radny zwrócił uwagę, że w danym momencie oświadczenie zostało przesłane do wiadomości, jako Zastępcy Wójta. Radny nie wie czy Wójt podpisał, jako Jerzy Makowski czy jako Wójt Jerzy Makowski.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że podpisał się, jako Jerzy Makowski. Spotkanie było w Grzędzicach w domu Pani Agnieszki Bieniek, na którym był, jako Jerzy Makowski po godzinach pracy.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że to nie zmienia faktu, że pełnił funkcję Zastępcy Wójta w Urzędzie Gminy Stargard.

Radny Paweł Żmuda zmieniając temat zapytał Zastępcę Wójta Marka Gardygajło, czy podpisana została umowa w sprawie dzierżawy pomieszczeń dla GOPS-u z Pocztą, kiedy to będzie i ile to będzie kosztowało budżet Gminy dzierżawienie tych pomieszczeń.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło przekazał informację, że nie została podpisana umowa z Pocztą Polską, dlatego, że pomimo uzgodnień i wyceny, w ostatnim momencie Poczta Polska się wycofała. Przyszła decyzja z Warszawy, że nie zgadza się na to żeby Gminie Stargard wydzierżawić te pomieszczenia, dlatego, że tam maja ciągi komunikacyjne, komputerowe itd. Nie wyrazili chęci i zgody. Tę informacje uzyskali w tamtym tygodniu. Wobec tego szybko zaczęli działać. Na dzień dzisiejszy Gmina jest umówiona z drugą alternatywą tj. budynek po banku na Placu Słonecznym w Stargardzie. Jest umówione spotkanie z właścicielem. W tym lokalu ma być umieszczony GOPS. Zastępca Wójta dodał informację, że koszt wynajmu tych pomieszczeń byłby około 8 000 netto miesięcznie. Następnie poinformował, że Gmina uzyskała już dokumenty od Wojewody Zachodniopomorskiego i ze Starostwa, na temat budynku na ulicy Bydgoskiej. Jest pismo, że przekazują Gminie w sposób nieodpłatny, jako darowizna. Gmina musi przygotować uchwałę Rady Gminy i prosić radnych o zgodę żeby móc uzyskać w formie darowizny te pomieszczenia.

Radny Paweł Żmuda powiedział, iż rozumie, że ewentualna przeprowadzka GOPS-u przed wakacjami czy przed 01.09.2019, a później remont budynku na ulicy Bydgoskiej.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że tak jak rozmawiano na komisjach i sesjach, że jest też zagwarantowana kwot w granicach 300 000 zł. Jeżeli byłaby uchwała rady i zgoda na to rozpocząłby się remont tego pomieszczenia na ulicy Bydgoskiej.

Radny Paweł Żmuda zapytał czy ten lokal w przyszłości po remoncie, który co prawda wymaga dużych nakładów finansowych, spełni warunki lokalowe GOPS-u i jednocześnie OAS-u? Teraz pojawia się problem OAS-u, który musi się wyprowadzić z budynku Gimnazjum i gdzie w tym czasie będzie zlokalizowany OAS?

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło wyjaśnił, że docelowo GOPS miał by być przeniesiony na ulicę Bydgoską, jeżeli obiekt byłby wyremontowany oczywiście po uzyskaniu wszystkich pozwoleń. Natomiast w Urzędzie Gminy byłby OAS oraz gospodarka odpadami i ewentualnie docelowo pomieszczenie e-urząd, o którym kiedyś była mowa.

Radna Monika Nikołajew zapytała Wójta, to, dlaczego na dzisiaj nie ma takiej uchwały.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło wyjaśnił, że ta informacja przyszła w dniu 24 maja i nie zdążyliśmy tego przygotować.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że mam przy sobie dokumentacje z pasa drogowego, po stronie ścieżki rowerowej, gdzie są wyrysowane trzy zjazdy indywidualne na pola. Radna powiedziała, że zjazdy te nie są przystosowane do przejazdu sprzętu ciężkiego. Radna zapytała jak Wójt będzie karał osoby, których nie można ukarać, ponieważ mają prawo wjechać na swoje pola, a niszczą ścieżkę.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że nie zamierza nikogo karać. Mają wjechać na swoje pole. Właścicielem jest ZUT na dzień dzisiejszy i mają prawo wjazdu, a jeżeli ma ktoś dzierżawę też ma prawo wjazdu na nieruchomość.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że w takim przypadku wnosi o dodanie do zakresu zadania pn. Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach odcinek A, zjazdów na pola przystosowanych pojazdów ciężkich i rolniczych. Radna prosi o przerobienie tego projektu. Materiał na ścieżce nie jest odpowiedni i nie ma wyodrębnionych tych zjazdów, a jest wyrysowane w projekcie.

Kierownik Referatu GKI Beata Wilk odpowiedziała, że jeśli zjazdy są narysowane to mają lokalizację, to będą poprawione. Kierownik dodała, że często zdarza się, że użytkownicy pól wjeżdżają w dowolnym miejscu. Będą karani, jeśli będą wjeżdżać w innym miejscu niż lokalizacja zjazdu.

Radna Agnieszka Bieniek następnie powiedziała, że w miejscu gdzie jest uskok asfalt się zapada, obrzeża są połatane prętami, pozasypywane nasypami i w tym miejscu obrzeża nie mają się, czego trzymać. Kolejno radna zapytała, czy Inspektor budowlany wystąpił do gminy, z jakimś powiadomieniem, że nie ma odpływu wody. Radna posiada zdjęcia, że woda stoi w miejscu. Ścieżka rowerowa i droga będzie się psuła. Nasypy, które są porobione z piachu zaczynają wypływać na jezdnię i pokazują się dziury w asfalcie. Radna powiedziała, że chce uzyskać odpowiedź, bo jest to potężna inwestycja za kilkanaście milionów.

Kierownik Referatu, GKI Beata Wilk odpowiedziała, że te prace są nieodebrane. Uwagi zostaną przekazane wykonawcy jest to w protokołach ze spotkań. W piątek był przegląd drogi, także te wszystkie uwagi będą musiały być poprawione. Odbiór będzie wtedy, kiedy wszystko będzie tak jak powinno być.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała, w jaki sposób chcą poprawić te nasypy, bo nie pełnią swojego zadania, stanowiąc niebezpieczeństwo. Poza tym woda stoi na ścieżce rowerowej i drodze asfaltowej.

Radny Paweł Żmuda poprosił Zastępcę Wójta Marka Gardygajło o udzielenie odpowiedzi na trzy jakby problemy, a mianowicie Kuchnia Gminna, poruszana przez niego od listopada i kosztów, jakie generuje. Radny zapytał, czy został skierowany wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej w celu wydania jednolitej interpretacji podatkowej, czym jest kuchnia? Kiedy kuchnia zostanie jakoś zreformowana, aby nie generowała 400 tys. strat? Drugie pytanie: radny składał interpelację w sprawie „Posiłek w szkole i w domu”, czy poczynione zostały już jakieś czynności związane z uruchomieniem tego programu. Chodzi tu głównie o stołówki, które miałyby być dofinansowane, doposażone z budżetu państwa. Jest to program rządowy. Odpowiadając na interpelacje Gmina stwierdziła, że warto jest przystąpić do tego programu. Trzecie pytanie: to likwidacja Gimnazjum Gminnego. Za kilka dni zostanie wygaszona ostania klasa. Jak zagospodarowani zostaną nauczyciele, którzy pracowali do tej pory w Gimnazjum i czy zabezpieczone są środki dla nich na wypłatę takiej wyprawki? W budżecie zeszłorocznym nauczyciele, którzy w ubiegłym roku zrezygnowali z gimnazjum dostali odprawę. Czy dla tych nauczycieli jest również przewidziana taka odprawa?

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło wyjaśnił, że na wszystkie pytanie nie potrafi bezpośrednio odpowiedzieć, na to pierwsze pytanie udzieli odpowiedzi pani Skarbnik.

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska odpowiedziała, że jeśli chodzi o interpretację Krajowej Izby w sprawie działalności Kuchni Gminnej, stołówki, czy to jest usługa, czy podstawowa działalność OASu, że czekają. Mają sporo czasu żeby odpowiedzieć. GUS sklasyfikował to, jako usługi, czyli trochę inaczej jak jest w strukturach.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło powiedział, że jeżeli by uzyskali też taką odpowiedź, to planuje się zreformować Kuchnię Gminną. Dlatego to się przeciąga w czasie. Planowaliśmy dokonać też pewnych uszczupleń w zatrudnieniu tych osób. Póki nie ma tej interpretacji to czekają z tą reformą kuchni. Jeżeli chodzi o program „Posiłek w szkole i w domu”, Zastępca przekazał, że wnioski zostały złożone, przez szkoły, ale nie ma odpowiedzi czy zostały przyjęte, zaakceptowane. Nie wie, na jakim to jest etapie, ale się dowie i takie odpowiedzi dla radnych przygotuje. Jeśli chodzi o likwidację Gimnazjum, faktycznie jest to ostatni rok. Ci nauczyciele będą w jakiś sposób zagospodarowani, a te osoby, które będą chciały odejść to znajdą inną nową pracę, ewentualnie będą przechodziły do innych szkół. Nie ma też informacji o wyprawki czy środki dla nich. Wydaje mu się, że środki są jakby zagwarantowane, ale nie ma informacji, jakie byłyby to kwoty, jakiej wysokości. Czy znacznie uszczupliłyby nasz budżet, czy byłyby w ramach tego, co jest już zaplanowane? Też szczegółowo zbada tę sprawę.

Radny Sebastian Janiak odniósł się do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Stargard. Na ostatniej sesji pytał o to i dostał odpowiedź, że jest to gdzieś w nadzorze prawnym. Nie bez kozery pytał o ten projekt wcześniej. Pytał czy to jest właściwy kierunek. Ten statut jest obarczony wadą, która będzie skutkowała uznaniem tej uchwały w całości za nieważną, Nie będzie wskazywał, w którym to jest punkcie, bo nie jest radcą prawnym. Są odpowiednie komórki w urzędzie, które powinny się nad tym tematem pochylić. Radny powiedział, że w 30% ma to pokreślone. To jest taki bubel, że większego chyba nie ma w tej gminie w chwili obecnej. Nie wie, kto przygotowywał ten projekt uchwały, ponieważ zawarte w tym projekcie sformułowania są złe. Otrzymali to wszyscy sołtysi. Został ten projekt opublikowany na stronie Urzędu Gminy w celu konsultacji do 28 czerwca. Nie bywałe, że można pisać tego typu uchwały, a przede wszystkim statuty, które są bardzo ważną uchwałą dla mieszkańców sołectw. Tak samo jak statuty Gminy, które są wyznacznikiem obowiązków wynikających z ustaw i są po prostu rozszerzone w formie uchwały zawarte w statucie, jako akt normatywny, którym powinno się poruszać.

Następnie radny zapytał Przewodniczącą Rady Wiesławę Kuśnierz i Wójta Gminy, gdzie są protokoły z komisji, które powinny być opublikowane na BIP Gminy Stargard. Są zatrudnione dwie osoby zatrudnione do obsługi rady. Do kiedy pojawią się wszystkie protokoły ze wszystkich komisji? Komisja Rewizyjnej dwa protokoły opublikowane nr 1 i 6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2 protokoły. Komisja Gospodarki 3 protokoły. Jest ósme posiedzenie Rady Gminy, było osiem komisji, gdzie to wszystko jest? Radny powiedział, że kiedy nie był radnym również korzystał z tych protokołów, by wiedzieć, o czym radni rozmawiają. To jest właśnie brak szacunku do mieszkańców. Organy kolegialne się spotykają, a żadne protokoły nie są pisane. Później są sytuacje, takie jak dzisiaj miały miejsce, że dwóch radnych musiało przepraszać Przewodniczącego komisji, bo nie pamiętali czy brali udział w tym głosowaniu. Niekiedy komisje trwają dosyć długo, i ma prawo to umknąć. Mało tego na komisjach radni nie głosują tych protokołów. Jest oburzony, tym, do czego w gminie się dopuszcza. Pytanie skąd ludzie mogą wiedzieć, czym się zajmuje Rada Gminy, jak nie z sesji. Prosi o udzielenie informacji, dlaczego do dnia dzisiejszego nie ma wszystkich protokołów i kiedy będą. Jest to niewiarygodne by z ośmiu posiedzeń komisji powstawały po dwa protokoły.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz powiedział, że w tej kwestii powinna wypowiedzieć się pani Sekretarz, jako kierownik komórki.

Sekretarz Gminy Danuta Żygadło odpowiedziała, że jestem po rozmowie z panią z biura rady. Do końca następnego miesiąca wszystkie protokoły będą opublikowane na BIP. Nie jesteśmy w stanie z racji tej, że pracownica biura rady zajmuje się oprócz obsługi rady jeszcze innymi czynnościami, dlatego nie przygotowała tych protokołów. Jeśli nie będą przygotowane w ciągu miesiąca czerwca, będziemy zastanawiać się jak zreformować pracę biura rady.

Radny Sebastian Janiak odniósł się do wypowiedzi Sekretarz, iż chce go przekonać, że jeden pracownik nie był w stanie napisać protokołów przez ponad pół roku czasu. Kto w ogóle za to odpowiada? Protokół niezwłocznie 14 dni, bez dyskusji, radni mają obowiązek się zapoznać ze wszystkimi protokołami. Nie muszą być pisane literalnie. Ma to być myśl przewodnia. Są dwie osoby zatrudnione i nie po to były zwiększone środki, by odciążyć osobę, która się zajmuje obsługą Rady Gminy. Nie ma w Gminie żadnego nadzoru. Kolejne pytanie, gdzie są informacje na stronie BIP w zakładce zapytania i interpelacje radnych. Dlaczego to również nie jest wprowadzane? Musi się to pojawić. Nie ma nadzoru i dyscypliny.

Radny Paweł Żmuda odniósł się do statutów sołectw i konsultacji, które Wójt ogłosił 8 maja zarządzeniem Wójta. Korzystając z obecności Pani Mecenas, chciałby zapytać czy zarządzenia nie powinny być przez radę akceptowane w kontekście art. 41 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym?

Radna Agnieszka Bieniek przypomniała, że ostatnio radni mieli wspólne posiedzenie komisji, na które zostali wszyscy zaproszeni i dotyczyło ono wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry oraz podjęcia kolejnych kroków. Na tym spotkaniu, ani nie ustalili metody naliczania składek ani wysokości naliczania składek. Poza tym jak Wójt Marek Gardygajło powiedział na spotkaniu wiejskim, pytała mieszkańców, i oni wszyscy też tak zrozumieli, że PSZOKi, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą w dwóch największych miejscowościach Gminy Stargard. Czyli ona rozumie, że są to Grzędzice i Pęzino. Pytając Wójta Jerzego Makowskiego powiedział, że nie wie, ale jak zapytała czy istnieje zagrożenie, to tak istnieje zagrożenie. Radna kolejno zapytała o metodę naliczania składek, o kwotę, jaką mieszkańcy będą płacili i gdzie będą PSZOKi, w których miejscowościach?

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odnosząc się do pytań, wyjaśnił, że nie ma takiej informacji i też nie mówił, że PSZOKi będą w tych miejscowościach. Natomiast było takie zapytanie ze Związku z Gmin Dolnej Odry, gdzie ewentualnie, w jakiej lokalizacji mogłyby powstać na terenie Gminy Stargard i być może w tym kontekście mówił, że jest taka propozycja. Natomiast nie było w żaden sposób wskazane, że powstaną, czy na pewno powstaną i w jakich miejscowościach. Jeżeli chodzi o uchwałę wyjścia ze Związku Gmin Dolnej Odry została podjęta, ale jeśli chodzi o kolejne prace to na dzień dzisiejszy wygląda tak, że na kolejnej sesji zostaną przedstawione kolejne tzw. uchwały techniczne, które są niezbędne do tego by przystąpić do przetargu. To byłaby uchwała o utrzymaniu porządku czystości w gminie oraz uchwała o sposobie wykonywania tych czynności i co w zamian za to. Natomiast nie ma jeszcze wypracowanych czy przygotowanych uchwał, jeżeli chodzi o metodę, stawkę, częstotliwość odbioru i wzór deklaracji. To byłoby wypracowane przez zespół w późniejszym terminie. Na dzień dzisiejszy mamy tylko przygotowane, już są zaopiniowane przez Sanepid dwie uchwały o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz uchwała o sposobie zagospodarowania tych odpadów.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała, czy Zastępca Wójta chce jej powiedzieć, że robił przymiarkę żeby postawić PSZOKi w Grzędzicach i Pęzinie?

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że nie, tylko rozważaliśmy. Bo była taka informacja złożona przez Związek Gmin Dolnej Odry, że oni by oczekiwali, w jakich ewentualnie miejscach mogłyby powstać. My nie podaliśmy takich miejsc.

Radna Agnieszka Bieniek kolejno zapytała, w jakich miejscowościach mają być PSZOKi? Następnie powiedziała, że wychodząc ze Związku Gmin Dolnej Odry, było nam wmawiane, że tak powie, nie wie też czy Wójt wystąpił o sprostowanie do Dziennika Stargardzkiego, który też opublikował nie prawdziwą informację, o której mówiła Wójtowi, co zostało publicznie podane do wiadomości mieszkańców Gminy Stargard, że dług jest Gminy, ponieważ mieszkańcy nie płacą za śmieci. Dług wynosi 1,2 miliona zł. Teraz już wiemy, że Gmina nie ma długu. Ten dług jest Związku i wcale nie musieli występować ze Związku i jakie byłyby składki. Nie mamy metody, jaką Gmina narzuci. Nie wiemy ile ludzie będą płacili za śmieci. Nie wiemy, gdzie będą PSZOKi w danych miejscowościach. Znamy teraz koszty prawie 500 000 zł, chyba, że się myli na administracje, zakup komputerów i innych czynności związanych z obsługą całej procedury śmieciowej przez Urząd Gminy.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że Jeżeli chodzi o koszty administracji to nie 500 000 zł, mowa była o 200 000 zł. Jest to koszt administracji i pracowników, zakupu oprogramowania, meble, pomieszczenia itd. Natomiast o tej informacji, o której mówi radna, chyba Gmina nie przekazywała do prasy takiej informacji.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że przekazała tę informację do Wójta i myślała, że Wójt widząc to, co jest napisane, wystąpi ze sprostowaniem informacji, która jest podana do wiadomości publicznej, że wina jest od mieszkańców i dług jest Gminy, a dług jest Związku nie Gminy.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odniósł się do tego, że radna była u niego w gabinecie i było w Dzienniku Stargardzkim, że odwołuje się Przewodniczącą i radna się do tego odniosła. Natomiast nie wie, kto tej informacji udzielał i kto ją przekazał. Następnie pokazały się informacje na temat herbu. On informacji o, której mówi radna nie udzielał. Odpowiadając radnej w kwestii czyj jest dług Wójt odpowiedział, że dług jest mieszkańców, ale po stronie Związku.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała, dlaczego jak mieszkańcy pytają Wójta, Wójt odpowiada, że to nie on wystąpił i chce jeszcze z rok pobyć w Związku. Takie stanowisko Pan Wójt zabrał na posiedzeniu. Nie było żadnego gminnego spotkania z mieszkańcami w danej miejscowości. Poza tym część radnych tutaj też się wycofała przez właśnie dług i niewiedzę.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że PSZOKi to jest następny temat, a najważniejsze są metody, o których rozmawiali i cena jednostkowa. W tej chwili komisja pracuje, zrobimy spotkanie dodatkowe i komisja przygotuje cenę. Nie zna jeszcze przepisów, które wprowadzi rząd zmieniającej ustawę o utrzymani czystości i porządku. To się z tym wiąże i ceny jednostkowe od mieszkańców. Znamy tonaż odpadów i na tej podstawie jesteśmy w stanie wyliczyć wstępną kalkulację cenową od mieszkańca.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała Wójta, co będzie, jeśli składka będzie wyższa. Radna podkreśliła, że nie brała udziału w głosowaniu.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że w momencie głosowania pamięta jak radny Sebastian Janiak mówił, że stawka na pewno nie będzie niższa. O tym tutaj oficjalnie rozmawiali, że stawki będą wyższe. W tej chwili komisja nad tym pracuje. Pani zastępca przewodniczącego komisji podała od osoby. On się z tym się nie zgadza, dlatego komisja nad tym pracuje.

Następnie Wiceprzewodniczący Mateusz Jarosz udzielił głosu Sołtys Sołectwa Pęzina.

Sołtys Sołectwa Pęzina Elżbieta Świderska powiedziała, że od kilku godzin obserwuje obrady Rady Gminy. Ma bardzo mieszane odczucia w odbiorze tego, co tutaj się dzieje. Rozumie, że to są bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców gminy tematy. Te dyskusje są bardzo potrzebne. Często rozmawia z mieszkańcami i oni są bardzo zaskoczeni tym, że radni nie mówią wprost merytorycznie o konkretnej sprawie. Wiele tematów można byłoby omówić podczas komisji. Myśli, że to też ułatwiłoby pracę podczas sesji. Chciałaby się odnieść do potrzeb jej miejscowości. Są to tematy zgłaszane przez mieszkańców wielokrotnie. O tych potrzebach mówiła wcześniej i chciałaby je powtórzyć. Nowym tematem jest oznakowanie i lokalizacja przystanków autobusowych. Oprócz tych miejsc gdzie są wiaty przystankowe i tam powinny zatrzymywać się autobusy. Zatrzymują się autobusy w tak zwanych miejscach zwyczajowych, nieoznakowanych, nie są to miejsca zabezpieczone. Oprócz tego, że stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, są kłopotem także dla mieszkających w pobliżu tych miejsc. Nie ma tam koszy na śmieci, jest tam bałagan i wyrzucane są śmieci. Ma prośbę, aby te miejsca były oznakowane. Kolejna sprawa to oświetlenia, przy bloku numer 100, drogi na stację kolejową, drogi w stronę boiska szkolnego, jest tam bardzo ciemno. Kolejnym tematem poruszonym przez Panią Sołtys była sprawa to sprzątania świetlic wiejskich. Następnie Sołtys poinformowała, że sołectwo będzie wnioskować o uwzględnienie w przyszłym budżecie dokonania ekspertyzy technicznej świetlicy w Pęzinie. Ostatnio zauważono szparę między styropianem, a murem gdzie zalewa woda. Świetlica jest zawilgocona, odchodzi tynk. Często wysiada światło, należałoby wymienić instalacje elektryczną. Sołtys przekazała również, że mieszkańcy zgłosili jej sprawę fetoru z fermy kurzej, zwłaszcza w niedzielę wieczorem. Są przypuszczenia, że chodzi o spalanie padłych zwierząt.

Radna Agnieszka Bieniek zwracając się do Sołtys Pęzina, przekazała, że na spotkaniu komisji wspólnej radni mieli omawiać sytuacje każdej miejscowości i żeby Sołtys zostawiła Przewodniczącej kartkę z potrzebami sołectwa. W odpowiednim czasie będą się pochylali nad wszystkimi miejscowościami.

Radny Paweł Żmuda odnosząc się do ogłoszenia, które pojawiło się 8 maja na stronie internetowej Gminy pod nazwą „Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja budynku”. W ramach dotacji ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego, ponieważ istnieje możliwość pozyskania środków z programu, Wójt zbiera informacje i ile osób byłoby zainteresowanych tym programem, radny zapytał, w jakich mediach zostało rozpropagowane to ogłoszenie. Czy mieszkańcy zostali odpowiednio wcześniej poinformowani, że mają taką możliwość, złożenia takiego wniosku, bo termin upływa z dniem 31 maja? Czy oprócz strony internetowej Gmina poprzez inne media lub formę rozpropagowała ten program?

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz powiedział, że informacje dostali sołtysi na zebraniu sołtysów. Było to wydrukowane dla sołtysów do powieszenia, na tablicach informacyjnych w sołectwach.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że on tylko dotarł do strony internetowej, Nie miał możliwości zapoznania się z tymi ogłoszeniami w innych mediach, ale uważa, że jest to zdecydowanie za mało. Trzeba to potraktować, że w miejscach zwyczajowo przyjętych. Jest istotna rzecz i wielu ludzi mogłoby z tego skorzystać.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że komisja była na wycieczce objazdowej odnośnie stanu dróg w danych miejscowościach. Był czytany potem na sesji raport przez radnego Krzysztofa Kowalczyka. Radna odniosła się do ulic Brzozowej, Lipowej, które są objęte objazdem na czas remontu drogi głównej, i wycinki wystających korzeni. Radna powiedziała, że była u Pani Beaty Wilk i jeszcze raz, prosiła o wycinkę tych wystających korzeni. Na wszystkich komisjach mówiła o tych wystających korzeniach i poprawie nawierzchni dróg. Do dzisiaj nie zostały wykonane żadne prace. Chciałaby znać termin, kiedy korzenie zostaną wycięte i znikną dziury na ulicach.

Kierownik Referatu GKI Beata Wilk odpowiedziała, że rzeczywiście wykonawca dostał polecenie wycięcia korzeni i nie są wycięte. Jeżeli chodzi o nawierzchnie prace robione są systematycznie. Zadaniem wykonawcy jest utrzymywanie tych dróg. Niestety ruch jest bardzo duży i musimy się z tym liczyć.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że ma jeszcze trzy pytania, które prosi umieścić na stronie gminnej, ponieważ chciałaby, aby mieszkańcy też się z tym zapoznali. Prosi o informację, jaka ilość kruszywa została pozyskana z drogi głównej w Grzędzicach oraz wyszczególnienie gdzie i w jakie ilości została zużyta lub wywieziona. Ponieważ uzyskała informację od radnego Pawła Szutkowskiego, że część kruszywa została wywieziona do Skalina, była w tym miejscu, porobiła zdjęcia. Jest to pobocze wypełnione kruszywem. Wobec tego, że radna nie jest ekspertem prosi o przedstawienie ksera umowy z wykonawcą robót dotyczącej naprawy nawierzchni na poboczu ulicy w miejscowości Skalin, oraz wykazanie przez Gminę zakresu prac, źródła, ilości i kosztów pozyskanego w tym calu kruszywa – faktury. Radna prosi też o wykazanie odrębnie poniesionych kosztów związanych z wypożyczeniem dwóch wywrotek frezowiny asfaltowej z Grzędzic oraz kosztów związanych z tym przedsięwzięciem i prosi o faktury. Jak również prosi o faktury, co się stało z drewnem w Grzędzicach?

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz powiedział, iż nie wie czy to należy do kompetencji Rady.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że mówił radnej, że taka informacja zostanie przekazana. Po sczytaniu tej informacji tą informację przekaże.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że dostała taką prośbę od mieszkańców. Nie jest osobą kompetentną, nie chciałaby nic przekręcić, dlatego chciałaby też udostępnić to mieszkańcom i by ta informacja znalazła się na stronie urzędu gminy.

Radny Remigiusz Zakrzewski powiedział, że na komisji wspólnej radni rozmawiali na temat zarządzania odpadami i stwierdzili jakby tezę, że ta metoda naliczania opłat była względnie tak przyjęta, że dalej naliczamy to od osoby, od mieszkańca tym, że była taka sugestia, że jest ona niewystarczająca i może dać dziury budżetowe. Drugą kwestią było, że do chwili wejścia ustawy nie jesteśmy w stanie powiedzieć o ile stawka wzrośnie procentowo. To było przyjęte ogólnie i radni to wiedzą. Dlatego nie można mówić, że nic nie wiadomo. Spędziliśmy tam jakieś ponad 4 godziny i wnioski wyciągnęliśmy. To nie jest tak, że nic nie rozmawialiśmy i nic nie wiemy i wychodzimy, bo tak nam się podoba. Trzecia kwestia była taka, gdzie mają być umieszczone PSZOKi. Nie padły żadne argumenty gdzie. Trzeba do tego podejść w ten sposób, że Grzędzice są bardzo blisko Stargardu, praktycznie może to wykluczać Grzędzice. Była też, taka rozmowa, że może PSZOK będzie w Stargardzie. Wobec tego, jaki byłby sens. W przeczuciu radnego Grzędzice nie wchodzą w grę. Kwestia czy występujemy ze Związku Gmin Dolnej Odry, czy nie można by powiedzieć, że jest tematem zamkniętym. Środki pieniężne zostały zabezpieczone na te pierwsze potrzeby od razu. Według radnego im dłużej będziemy to odwlekać, tym później będziemy mieli ciężej. Teraz jest dobry czas by to wszystko poukładać i przygotować się do tego.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że bardzo ucieszyła ją wiadomość, że radny Remigiusz Zakrzewski nie bierze pod uwagę Grzędzic. Radna dodała, że nadal zna metody naliczania składek i wysokości tych składek.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz odpowiedział, że radni na pewno się jeszcze raz spotkają odnośnie gospodarki odpadami i będą dyskutować. Będą przygotowane projekty uchwał i będą o tym rozmawiać.

Odpowiadając na pytanie radnej Moniki Nikołajew, kiedy będzie ogłoszony przetarg, Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że już przygotowujemy się do przetargu i takie są działania komisji, aby ogłosić ten przetarg.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło dodał, że z końcem czerwca, na początku lipca chcemy ten przetarg ogłosić.

Radny Paweł Żmuda zapytał Wójta z działu zamówień publicznych, ponieważ uruchomione zostało postępowanie pn. pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania miejsc rekreacyjno – sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino. Czy inspektor, który się wyłoni w ramach tego przetargu to jest dodatkowy koszt inwestycji, czy środki na to wynagrodzenie są ujęte już w ramach tego całego projektu budowlanego?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że w ramach całego zadania ma być inspektor nadzoru.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że nie można zostawić tego uskoku w Grzędzicach, który teraz jest w takim stanie, w jakim jest, bo on cały czas się pogłębia. Prosi pojechać na teren budowy na ta ścieżkę rowerową. Tam już jest popsute obrzeże i nie trzyma ścieżki rowerowej. Prosi o poprawę tego uskoku.

Radca Prawny Natalia Więcek odpowiadając na wcześniejsze pytanie radnego Pawła Żmudy, czy zarządzenia wydawane przez Wójta powinny podlegać zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy, wyjaśniła, że nie, bo artykuł 41, o którym mówił radny, dotyczy zarządzeń, jeżeli chodzi o ustanowienia zarządzeń porządkowych, o charakterze wyjątkowym. Jeżeli rada nie zdąży się zebrać, np., jeśli jest katastrofa ekologiczna, klęska żywiołowa, wtedy Wójt może wydać takie zarządzenie, i ono podlega zatwierdzeniu przez Rade Gminy na następnej sesji.

Radny Sebastian Janiak zapytał Wiceprzewodniczącego, jako że głosował w swojej sprawie odnośnie inkasa, na jakich przepisach prawa zbierał podatek, skoro radni nie chcą zaskarżyć tej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Poprosił o podanie przepisu prawnego, według, którego sołtysi zbierali podatki.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz powiedział, że nie odpowiem na to pytanie.

Radny Sebastian Janiak zapytał, na jakiej podstawie zbierali podatek nowi sołtysi. Kontynuując radny powiedział, że radni zadecydowali dzisiaj o odrzuceniu uchwały odnośnie skierowania do Prokuratury, celem skierowania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i rozumie, że mieli świadomość konsekwencji z tak podjętej decyzji.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że to dotyczy zarówno radnego Mateusza Jarosza, jak i jej, po rozmowie z panią Sekretarz, która ją zapewniła, że wszystko jest w porządku. Radna powiedziała, że chciała się nawet wstrzymać od wypłaty wynagrodzenia, za pobieranie podatków, jednak pani Sekretarz powiedziała, że wszystko jest w porządku.

Radny Paweł Żmuda odnosząc się do budowy studni w Sownie, powiedział, że z informacji przesłanych przez Wójta doczytał, że trwają ciągle pracę z uruchomieniem tej studni. Jest ona budowana dla celów przeciwpożarowych dla szkoły w Sownie z wydajnością 20 tys. litrów na minutę. Radni zapoznali się z tematem, że wody nie znaleziono na zaplanowanej głębokości. Trzeba było jej szukać na głębokości 127 metrów. Stąd pytanie radnego, czy w tej sprawie została sporządzona odpowiednia dokumentacja zezwalająca na tak głęboki odwiert? Czy niewymagane powinno być tutaj zezwolenie środowiskowe? Czy podjęto kroki w celu dochodzenia przez Gminę ewentualnego odszkodowania od geologa, który w błąd wprowadził Gminę i naraził na koszty, że trzeba dopłacić do budowy studni 365 tys. zł.

Kierownik Referatu GKI Beata Wilk odpowiadając od ostatniego pytania, powiedziała, że nie wobec geologa, ale pracowni projektowej, której zlecono wykonanie dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami, tak jest prowadzona z nim korespondencja. Jeśli chodzi o procedury Gmina już w marcu wystąpiła o zmianę decyzji geologicznej i taką decyzje otrzymała. Gmina czeka na decyzję górniczą i z tego co wie to jest zaopiniowana pozytywnie. Są prowadzone rozmowy z osobą, która będzie wykonywać pozwolenie wodno – prawne i rzeczywiście jest potrzebna karta środowiskowa. Te wszystkie czynności trwają.

AD 19.   USTALENIE TERMINU NASTĘPNEJ SESJI

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zaproponował termin zwołania IX sesji Rady Gminy Stargard na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10.00 oraz terminy posiedzeń komisji:

−     posiedzenie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na dzień 10 czerwca 2019 r., o godz. 8.30,
−     posiedzenie Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty na dzień 11 czerwca 2019 r., o godz. 8.30,
−     posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 12 czerwca 2019 r., o godz. 8.30,
−     posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień na dzień 13 czerwca 2019 r., o godz. 8.30,
−     oraz wspólne posiedzenie Komisji na dzień 18 czerwca 2019 r., o godz. 12.00,

AD 20.   ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz wobec wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim za udział i o godzinie 16.30 zamknął obrady VIII sesji Rady Gminy Stargard.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mateusz Jarosz

Protokołowała:
Ewa Misztela

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 07-06-2019 16:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Misztela 28-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 19-07-2019 07:26