herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

 

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Nazwa: Gmina Stargard

Adres: 73-110 Stargard, Rynek Staromiejski 5

Numer telefonu: 91 561-34-10

Numer telefaksu: 91 561-34-11

Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.stargard.pl

Adres strony internetowej: http://bip.gmina.stargard.pl/


2. Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy marki Skoda o nr rej ZST50CX o parametrach technicznych określonych w opinii technicznej stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Treść oryginału opinii biegłego do wglądu siedzibie Sprzedającego. Kontakt w tej sprawie jak w ust. 7.

 

3. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2) miejsce zamieszkania (siedziba),
3) numer telefonu,
4) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5) datę sporządzenia oferty,
6) oferowaną cenę,
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi zł 8 800,00 brutto (słownie złotych: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek Bank Pekso S.A. I Oddział w Stargardzie nr 42 1240 3901 1111 0000 4216 5187 (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

 

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Gmina Stargard

Adres:73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5

„Oferta na zakup samochodu marki Skoda”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w sekretariacie Gminy Stargard. Wzór formularza ofertowego można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. Gmina Stargard Adres:73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5 lub ze strony bip.gmina.stargard.pl .

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 22.03.2019 r. do godz. 14 °°.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 22.03.2019 r. o godz. 14 20, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Miejscowość: Stargard.

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu po uprzednim powiadomieniu telefonicznym od 7.30 – 15.30.
Osoba do kontaktu: Grzegorz Chełmiński tel. 91 561 34 27.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów którzy złożyli równoważne oferty, o terminie dodatkowego przetargu.
3) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.

 

Załączniki do pobrania:
1. Oferta na zakup samochodu
2. Umowa kupna - sprzedaży

 

 

Wójt Gminy

Stargard

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 08-03-2019 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 08-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2019 14:16