Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

-Protokół Nr IV/19

Protokół nr IV/19
z obrad IV sesji Rady Gminy Stargard
z dnia 25 stycznia 2019 r.

AD.1. SPRAWY REGULAMINOWE

− OTWARCIE OBRAD IV SESJI RADY GMINY STARGARD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz dokonała otwarcia obrad IV sesji Rady Gminy Stargard w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz. 10.00.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji.

− STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych było 15 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Natomiast lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

− ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, przed przystąpieniem do zatwierdzenia porządku obrad, zapytała radnych czy mają uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Radny Sebastian Janiak zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego uchwały w sprawie powierzenia zastępcy wójta reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry. Radny Sebastian Janiak uzasadnił swój wniosek, iż w związku z tym, że Rada Gminy zastanawia się nad wystąpieniem ze Związku, reprezentowanie Gminy w tym szczególnym czasie powinno być powierzone osobie, która ma na dzień dzisiejszy największą wiedzę z tego, co się działo w latach poprzednich do chwili obecnej, czyli – Wójt Jerzy Makowski. Zdaniem radnego Sebastiana Janiaka tylko i wyłącznie w tym szczególnym czasie gminę powinien reprezentować Wójt Jerzy Makowski w czasie zgromadzeń związku. Radny Sebastian Janiak powiedział, że rozmawiał z przewodniczącą i chociaż te zagadnienia są w zakresie Pana Marka Gardygajło, to na chwilę obecną wydaje mu się, że Zastępca Wójta nie posiada wystarczająco popartej wiedzy merytorycznej, aby reprezentować interesy Gminy w organie, do którego miałby być oddelegowany.

Następnie radny Paweł Żmuda, odnosząc się do wniosku radnego Sebastiana Janiaka, powiedział, że uważa ten wniosek za zasadny, mimo że na komisjach głosował za wprowadzeniem tej uchwały, ale biorąc pod uwagę, że Gmina nosi się z zamiarem wystąpienia z Związku, uważa, że reprezentowanie przez Wójta Makowskiego będzie właściwsze.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, przystąpiła do głosowania nad wnioskiem odnośnie zdjęcia z porządku obrad punktu 5 tj. podjęcia uchwały w sprawie powierzenia zastępcy wójta reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 6 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, odrzuciła wniosek odnośnie zdjęcia z porządku obrad punktu 5 tj. podjęcia uchwały w sprawie powierzenia zastępcy wójta reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad wnioskiem formalnym radnego Sebastiana Janiaka odnośnie zdjęcia z porządku obrad punktu 5 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, odczytała zaproponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy Stargard
 • stwierdzenie quorum
 • zatwierdzenie porządku obrad
 • przyjęcie protokołu Nr III/18 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 r.
 1. Interpelacje radnych
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zastępcy wójta reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy
 13. Plany pracy komisji na rok 2019
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2019
 15. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
 16. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
 17. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 18. Wolne wnioski i zapytania
 19. Sprawy różne
 20. Ustalenie terminu następnej sesji
 21. Zamknięcie obrad sesji

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, zatwierdziła porządek obrad IV sesji Rady Gminy Stargard i według tego porządku obradowała.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad wprowadzeniem zmienionego porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR III/18 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, przed głosowaniem zwróciła się do radnej Agnieszki Bieniek, która zwróciła się z interpelacją w sprawie dopisania do protokołu Nr III/18 z obrad III sesji jej zdaniem ważnych informacji. Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że złożone pismo nie spełnia wymogów interpelacji określonych w artykule 24 ustawy o samorządzie gminnym i nie może być przyjęte, jako interpelacja.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, ponownie zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek, wyjaśniła, że jeżeli chodziło po prostu o wniosek w sprawie sprostowania czy uzupełnienia protokołu, to taką możliwość radna ma, a to czy zostanie taki wniosek przyjęty decyduje przewodniczący rady. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, poinformowała radną, że po rozmowie z protokolantem odrzuca ten wniosek i zapytała radną czy chce coś dodać.

Radna Agnieszka Bieniek odnosząc się do złożone go pisma powiedziała, że może on być potraktowany, jako wniosek oraz powiedziała, że poprosiła o dopisanie do protokołu z obrad III sesji Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r., informacji przekazanej przez Pana radnego Sebastiana Janiaka o nieprawidłowościach z prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego. Informacja przytoczona powyżej znajduje się na nagraniu jawnym z przedmiotowej sesji czas nagrania 2h 6min 53s, i uważa, że sprawa powinna być wyjaśniona do końca ze względu na dobro dzieci oraz dobre imię kadry pedagogicznej. Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że rozmawiała z przedstawicielami Rady Rodziców w szkole i żadnych skarg oficjalnych Rada Rodziców nie otrzymała, również od dyrekcji Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, otrzymała informację, że nie wpłynęła żadna skarga na nauczycieli wychowania fizycznego. Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że uważa, że ta sprawa powinna zostać wyjaśniona.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, przystąpiła do głosowania nad przyjęciem sprzeciwu Radnej Agnieszki Bieniek.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 1 głosem „za”, przy 14 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, odrzuciła sprzeciw radej Agnieszki Bieniek.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem sprzeciwu radnej Agnieszki Bieniek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr III/18 z obrad III sesji Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. bez odczytywania.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z obrad III sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokółu z obrad III sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r., stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

AD 2. INTERPELACJE RADNYCH

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, poinformowała, że na jej ręce wpłynęła interpelacja Józefa Tracza, którą kolejno odczytała i następnie przekazała Wójtowi Gminy. Kopia interpelacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

AD 3. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zanim odczytała projekt uchwały poprosiła o naniesienie poprawek uzgodnionych z osobami zainteresowanymi do załączników do uchwały. tj., zmiany osób wyznaczonych pierwotnie do prowadzenia zebrań w sołectwach oraz zmiany w porządku obrad zebrania wiejskiego punktu Wolne wnioski na Sprawy różne. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda powiedziała, że komisja przyjęła projekt bez uwag.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko powiedział, że nie została naniesiona poprawka do terminu zebrania wiejskiego w sołectwie Grabowo. Odpowiadając Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz powiedziała, że ta poprawka została już naniesiona na posiedzeniach komisji. Wobec tego Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty poinformował, że komisja na posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz wyjaśnił, że komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt uchwały pozytywnie.

Następnie głos zabrał radny Sebastian Janiak, w kwestii formalnej do uzasadnienia, w którym jest zapisane, że kadencja organów sołectwa trwa 4 lata i była zbieżna z kadencją rady gminy. Wobec tego zapytał, czy dalej kadencja będzie na 4 lata czy na 5 lat.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odpowiedziała, że na 5 lat tak samo jak kadencja rady gminy.

Następnie z uwagi na brak pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/34/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

AD 4. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XVIII/138/08 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Z DNIA 13 CZERWCA 2008 ROKU

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapoznała radę odczytując projekt uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/138/08 rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku i następnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda powiedziała, że komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz powiedział, że komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Po wysłuchaniu opinii komisji Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/138/08 rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/35/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/138/08 rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

AD 5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWIERZENIA ZASTĘPCY WÓJTA REPREZENTOWANIA GMINY W ZGROMADZENIU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY.

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały w sprawie powierzenia zastępcy wójta reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja jednogłośnie głosowała za przyjęciem.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz powiedział, że komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt uchwały.

Po wysłuchaniu opinii komisji Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia zastępcy wójta reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 9 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/36/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zastępcy wójta reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

AD 6. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZNIESIENIA FORMY OCHRONY POMNIKA PRZYRODY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i kolejno poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Po wysłuchaniu opinii komisji Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/37/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

AD 7. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz kolejno poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja przyjęła projekt uchwały bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt uchwały.

Następnie po wysłuchaniu opinii komisji, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/38/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

AD 8. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i następnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja przyjęła projekt uchwały bez uwag.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/39/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

AD 9. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja nie ma zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/40/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

AD 10. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja przyjęła projekt bez uwag.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/41/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

AD 11. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i następnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja przyjęła projekt bez uwag.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/42/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

AD 12. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i następnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja przyjęła projekt bez uwag.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt uchwały bez uwag.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/43/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, która stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

AD 13. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja przyjęła projekt bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt uchwały bez uwag.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/44/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, która stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

AD 14 i AD 15. PLANY PRACY KOMISJI NA ROK 2019 oraz PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRACY RADY GMINY I JEJ KOMISJI NA ROK 2019

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały. Nim Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie poprosiła radnych o naniesienie poprawki dotyczącej zmiany w załączniku do uchwały tj. przeniesienie pkt. 3 Kontrola wydatków przeznaczonych na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków za okres 2016 - 2018 z I kwartału i wpisanie go do II kwartału. Po tych informacjach Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie stanowiska do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja nie ma uwag.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja nie ma uwag.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt uchwały bez zastrzeżeń.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2019.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr IV/45/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2019, która stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zarządziła 15 minutową przerwę, a o godzinie 11.05, Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady sesji, po przerwie.

AD 16. INFORMACJA WÓJTA GMINY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Radni otrzymali pisemną informację Wójta Gminy dotyczącą wykonania zadań przez Gminę w okresie międzysesyjnym oraz zestawienie Zarządzeń Wójta Gminy Stargard. Informacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

W uzupełnieniu do informacji, którą radni otrzymali, Wójt Gminy Jerzy Makowski zabierał głos i poinformował, w jakich spotkaniach i uroczystościach uczestniczył sam oraz z Zastępcą Wójta Markiem Gardygajło, a mianowicie:

 • w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszania Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, podczas, którego były wybierane władze na 5 letnią kadencję,
 • w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry wspólnie z Zastępcą Wójta Markiem Gardygajło. Wójt pokrótce powiedział, iż materiały i plan pracy zostały zrealizowane tylko w 50 %. Pracowano nad zmianami statutu, który został po naniesionych poprawkach skierowany do nadzoru prawnego o wydanie opinii. Wójt poinformował, że przedstawił swoje stanowisko oraz poprawki, które radni otrzymali w materiałach przesłanych im drogą elektroniczną, a zaproponowanych po spotkaniu w urzędzie w dniu 16 stycznia. Dwie zmiany, które zostały zaproponowane przez gminę zostały uwzględnione, to jest kwestia wejścia w życie statutu oraz możliwość rozłożenia długu mieszkańców na raty. Zgromadzenie zajęło się także ustaleniem metody naliczania opłat za odpady, w której mówi się o gospodarstwie i zużyciu wody. Wójt Jerzy Makowski powiedział, że jego stanowisko w sprawie podjęcia tej uchwały było negatywne, chociażby ze względu na brak podanej stawki za metr sześcienny wody.
 • Wójt Jerzy Makowski uczestniczył w rocznej odprawie Powiatowej Komendy Policji, której głównym tematem było bezpieczeństwo na terenie powiatu, przede wszystkim w ruchu drogowym, a do zdarzeń drogowych dochodzi głównie na drogach krajowych nr 10 i nr 20. Drugim tematem były dopalacze w okolicach szkół, poruszono również temat narkotyków oraz przedstawiono statystyki dotyczące przechwytywania środków odurzających,
 • w dniu 18 stycznia Wójt Jerzy Makowski uczestniczył w uroczystościach związanych z drugą rocznicą śmierci Prezydenta Sławomira Pajora i odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym przy ulicy Towarowej.

AD 17. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że w dniu wczorajszym w Szczecinie uczestniczyła wraz z Komisją Rewizyjną w szkoleniu przewidzianym dla komisji rewizyjnej.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że wpłynęło do rady kilka pism, miedzy innymi pismo mieszkańca gminy o pomoc w zakupie mieszkania, które wpłynęło również do Kierownika GOPS. Przewodnicząca powiedziała, że myśli, iż realizacją tego pisma zajmą się właściwe osoby, a radni proszą o informację zwrotną jak ta sprawa została rozwiązana.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wpłynęła też petycja mieszkańca Grzędzic, dotycząca budowy ronda w miejscowości Grzędzice, a sprawa ta była już przedmiotem zainteresowania gminy. Petycje Przewodnicząca przekaże Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wpłynęła również skarga kilkorga mieszkańców miejscowości Pęzino, którzy skarżą się na zalewanie przez szambo cmentarza. Ze skargi nie wynika, że odpowiedzialność ponosi Wójt, dlatego też skarga pozostanie w gestii Wójta Gminy, który radę poinformuje o sprawie.

Wobec tego Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że już może w części odnieść się do skargi i powiedział, że w dniach 24 i 31 grudnia na wskutek niedrożności rury kanalizacyjnej, doszło do wycieku ze studni kanalizacyjnej, a firma, która zajmuje się tymi zadaniami udrożniła kanalizację i monitoruje na bieżąco czy ta sytuacja się nie powtórzy. Natomiast o szczegółach rozwiązania problemu radni zostaną poinformowani.

Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała radnych, którzy nie otrzymali informacji o kosztach rozbudowy szkół w Grzędzicach i Strachocinie, że mogą od niej te informacje jeszcze uzyskać oraz powiedziała, że wpłynęła informacja ze szkoły w Strachocinie odnośnie liczebności dzieci w przekroju czasowym, i informacja ta zostanie wszystkim radnym rozdana.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytanie do radcy prawnego czy w międzyczasie nastąpiła jakaś zmiana przepisów prawa administracyjnego w zakresie skarg, ponieważ chodzi o to, jakie skargi rozpatruje rada gminy, a jakie pozostają w gestii wójta.

Radca Prawny Krzysztof Judek wyjaśnił, że nic nie wie, żeby coś się zmieniło w przepisach. Generalnie zasada jest taka, że do rady należą sprawy dotyczące wójta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Kolejno na pytanie Radcy Prawnego do Przewodniczącej Rady, w czym jest problem, Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, iż problem się jeszcze nie pojawił, ale chciałaby uniknąć sytuacji, że skargi dotyczące pracowników będą kierowane do rady, więc w ramach kompetencji te skargi będą przekierowywane do rozpatrzenia przez kierownictwo gminy. Radca Prawny natomiast powiedział, że za każdym razem trzeba indywidualnie rozpatrywać czyja jest kompetencja.

AD 18. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Brak interpelacji.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała, aby dwa kolejne punkty porządku zrealizować jednocześnie, czyli Wolne wnioski i zapytania oraz Sprawy różne.

AD 19 i AD 20. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA oraz SPRAWY RÓŻNE

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła chętnych radnych do zabrania głosu.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz, który powiedział, że zgłosił się do niego mieszkaniec gminy o pomoc i interwencję. Radny Józef Tracz przygotował w tej sprawie pismo do wójta, które przekaże po sesji. Następnie Radny Józef Tracz powiedział, iż sprawa dotyczy załatwienia wniosku tego mieszkańca, który zwrócił się do gminy o udrożnienie dróg gminnych, ponieważ nie może dojechać do działek, które uprawia. Radny Józef Tracz kolejno odczytał treść prośby mieszkańca oraz odpowiedź ze strony urzędu na tę prośbę. Radny Józef Tracz powiedział, że po tej odpowiedzi nasunęło mu się kilka pytań w tej spawie, o czym chciałby porozmawiać. Co na myśli miał urzędnik, który udzielił cytowaną odpowiedź? Jest ona jakby oderwana od skierowanej prośby mieszkańca. Czy pracownik gminy zgłębił, z jaką potrzebą zgłosił się ten mieszkaniec. Według zdania radnego nie, ponieważ mieszkaniec mając świadomość, że Gmina jest właścicielem tych dróg zwrócił się o to by w ramach zadań własnych Gmina oczyściła te drogi. Kolejno radny zapytał czy pracownik podjął próbę rozwiązania problemu, z jakim zgłosił się mieszkaniec. Według zdania radnego nie. Następnie Radny Józef Tracz powiedział, że pozwolił sobie zgłębić temat i ustalił w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, iż z podobną sprawą zgłosił się już właściciel działki przy jednej z tych dróg. Wstępnie czynione są przymiarki i sprawa jest znana. Według radnego trzeba było uzyskać informacje z innego referatu w ramach współpracy referatów, a mieszkańca poinformować pisemnie, co w tej sprawie jest realizowane. Kolejne z pytań radnego Józefa Tracza brzmiało czy czyszczenie dróg może nieść dla Gminy dodatkowe koszty. Według radnego nie, trzeba byłoby znaleźć osobę, która za pozyskane drewno, oczyściłaby te drogi. Pytanie czy pracownik gminy nie powinien wykorzystując całą swoją wiedzę i umiejętność dążyć do tego, aby pomóc w rozwiązaniu problemu, z jakim kieruje się jej mieszkaniec. To jest chyba podstawa, a radny odniósł w tej sprawie wrażenie, że jest na odwrót. Czy działanie pracownika gminy nie jest sprzeczne z Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stargard, gdzie w paragrafie 12 jest mowa o wspólnych zadaniach to jest dbałość o pozytywny wizerunek urzędu. Radny powiedział, ma takie wrażenie, że ten mieszkaniec może negatywnie odczytywać działania urzędu. Na zakończenie Radny Józef Tracz powiedział, że nie chodzi mu o roztrząsanie tego, ale o zaakcentowanie, że dzieje się coś takiego.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że zaciekawiła go kwestia przekazywania korespondencji pomiędzy referatami poruszona przy tym przedstawionym przez radnego Tracza piśmie, i zwracając się do wójta, zapytał, czy w urzędzie działa e-urząd.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że nie.

Radny Sebastian Janiak kolejno zapytał, czy przypadkiem nie jest to obowiązek i dlaczego nie mamy.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że przygotujemy, ale to wszystko w czasie.

Radny Sebastian Janiak wyjaśnił, że nie będzie roztrząsał zarzutów we wcześniej przedstawionej sprawie, ponieważ nie miał możliwości zapoznania się z nią, ale zwrócił uwagę na to jak radny Tracz, mówił, że brak jest jakby wymiany informacji w urzędzie, z tego powodu to pytanie o e-urząd.

Odnosząc się Wójt Gminy Jerzy Makowski, powiedział, że wszyscy pracują na jednym piętrze i uważa, że przekazywanie informacji nie jest jakimś utrudnieniem, ale zwróci na to uwagę. Uważa, że przekazywanie informacji jest kwestią współpracy między referatami.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz powiedziała, że chciałaby zabrać głos na jedno z zadanych pytań i zwrócić uwagę wszystkim osobom zatrudnionym w Urzędzie Gminy i nam samym też w zakresie, w jakim dotyczy nas prawo administracyjne. Poza konkretnymi przepisami, które dotyczą pracowników i załatwiania różnych spraw, obowiązują w prawie administracyjnym zasady tego prawa. Jedną z podstawowych zasad jest rozwiązywanie ludzkich problemów, a nie ich tworzenie i to powinno przyświecać urzędnikom, że po to są, żeby ludziom pomagać.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz, odniósł się do wypowiedzi radnego Janiaka, i podkreślił, że nie są to zarzuty, a są to jego pytania, ponieważ nie zna sedna sprawy, nie zna jakby toku działania urzędników. Przeanalizował po prostu tę sprawę i według niego można było tak to zrobić, przede wszystkim, dla dobra mieszkańca, przedstawić mu właściwą odpowiedź, ale czy tak było czy też nie. Dlatego pyta, a pytania według niego nasuwają odpowiedź, która jest faktyczna.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda, zapytała Przewodniczącego Komisji Józefa Tracza, czy mógłby przedstawić osobę, pracownika urzędu, który takiej odpowiedzi udzielił i dodała, że przychyla się bardzo mocno do wypowiedzi Pani Przewodniczącej, bo nie musi się znać na wszystkim. Jeżeli składa pismo, zgłasza problem, to oczekuje, że pracownik urzędu załatwi to w sposób ostateczny, czyli trafi to tam gdzie trafić powinno, a udzielanie takiej odpowiedzi dla niej, jest nie do przyjęcia.

Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz, powiedział, że odpowiedź na pismo wypłynęła z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, a pismo podpisała pani Kierownik.

Następnie Radny Sebastian Janiak poprosił o pismo, które wpłynęło od radnej Agnieszki Bieniek, ponieważ jest w nim wymieniony z imienia i nazwiska, a chciałby się z nim zapoznać i na koniec do niego odnieść.

Natomiast Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko zmieniając temat powiedział, iż w związku z planowaną przebudową drogi w kierunku Maszewa, Chociwla i Drawska Pomorskiego i budową ronda u zbiegu tych dróg, zasugerował, aby może połączyć z tą przebudową, przebudowę drogi powiatowej 1700Z, w kierunku Klępina i Małkocina. Następnie radny Janusz Łojko zapytał, czy jest taka możliwość, aby Gmina mogła naciskać Powiat, by przebudowa tej drogi ruszyła i poprosił o monitowanie ze strony Gminy w tej sprawie.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Beata Wilk, odpowiedziała, że Gmina monituje w sprawie dróg powiatowych na terenie całej gminy, ale od 2018 roku Powiat zajął stanowisko, że będzie wykonywał przebudowy, remonty dróg pod warunkiem udziału Gminy w 50 % kosztów i przejęcia drogi powiatowej na drogę gminną. W tej chwili w sytuacji finansowej, w jakiej jest Gmina, takich działań Gmina odmówiła, wskazując, że nie jest w stanie sfinansować w takim udziale kosztów, niemniej jednak zgłosiła o remont dróg przez Powiat. Stanowisko jest negatywne. Gmina będzie oczywiście przypominać i wnosić o remonty tych dróg.

Następnie Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy związane z użytkowaniem wieczystym. W związku ze zmianą przepisów odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, radny Paweł Żmuda zapytał czy w zasobie Gminy są nieruchomości, które miały status, jako użytkowanie wieczyste, jeśli tak, to czy Gmina zamierza podjąć uchwałę, kiedy, w zakresie ewentualnej stawki, żeby ludzie mogli skorzystać z wykupu tych nieruchomości.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że w zasobie gminy są również użytkowania wieczyste i przygotuje projekt uchwały.

Kolejno Radny Sebastian Janiak zwracając się do Wójta Gminy, w kontekście pisma mieszkańca o pomoc w pozyskaniu mieszkania, zapytał, czy w gminie realizowane jest budownictwo społeczne albo przydziały mieszkań socjalnych, czy jest kolejka oczekujących i jak długa jest ta kolejka.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że Gmina w swoich zasobach nie ma takich lokali, o które zapytał radny. Jest na pewno kolejka osób, które oczekują na lokale i w ramach możliwości, kiedy pojawią się te lokale, to stara się realizować, chociaż na dzień dzisiejszy takich lokali nie posiada, a jest taka lista osób oczekujących na lokal.

Radny Sebastian Janiak zwracając się ponownie do Wójta Gminy, powiedział, iż rozumie, że kolejka jest, ale nie posiadamy wolnych na chwilę lokali, ale Gmina generalnie posiada, jako mienie własne mieszkania, domy czy lokale.

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że informacja o zasobie lokali jest corocznie przekazywana w Informacji o stanie mienia komunalnego, którą radni otrzymają w odpowiednim czasie. Są to lokale, których właścicielem jest Gmina, ale mają swoich najemców.

Na pytanie Radnego Sebastiana Janiaka czy w przypadku na przykład uwolnienia się takiego lokalu, rozumie, że lokal otrzymuje kolejna osoba z listy i jak to jest rozwiązane, Wójt Jerzy Makowski odpowiedział, że jest brana po uwagę kwestia wielkości lokalu oraz potrzeb mieszkańców. Lokale muszą spełniać normy wielkościowe.

Na kolejno pytanie Radnego Sebastiana Janiaka, jaka jest możliwość pomocy mieszkańcowi, który się zgłosił, Wójt Gminy powiedział, iż na ten moment nie ma lokalu, który można wskazać temu mieszkańcowi.

Zmieniając temat Radny Sebastian Janiak, w związku z podjętą uchwałą odnośnie powierzenia zastępcy wójta reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu ZGDO oraz spotkania, w którym uczestniczyli wójtowie, zapytał o kwestie naliczania opłat za odbiór i wywóz śmieci, która będzie naliczana na podstawie zużycia wody.

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że jest taka prośba Zarządu i została przedstawiona na Walnym Zgromadzeni, ale ta uchwała nie została dokończona, a kontynuacja tematu naliczania opłat odbędzie się na spotkaniu, które zostało wyznaczone na dzień 13 lutego.

Kontynuując Radny Sebastian Janiaka powiedział, że nasuwa się pytanie, w jaki sposób deklarować, i w jaki sposób ma to działać.

Radca Prawny Krzysztof Judek powiedział, że w jego przypadku, jako mieszkańca Mierzyna taka metoda naliczania działa w ten sposób, że płaci się na podstawie wskazań wodomierza, który to odczytuje dostawca wody. Deklaruje się na podstawie odczytów z całego roku. Stawka ustalona jest od metra wody.

Kolejno wobec takiej metody Radny Sebastian Janiak poruszył, że kwestie legalizacji wodomierzy na terenie gminy i prawidłowości odczytów z wodomierzy, które jeszcze nie są zalegalizowane.

Następnie Radny Sebastian Janiak mówił o wyborze najlepszej i najkorzystniejszej metody z punktu widzenia tego podatku, a w związku z tym, iż Gmina planuje wystąpienie, z ZGDO, powiedział, że po przejęciu obowiązków przez Gminę, warto byłoby może rozważyć kwestie zapytania mieszkańców, w jaki sposób chcieliby się rozliczać. Może poprzez referendum. Radny Sebastian Janiak zwrócił uwagę na zróżnicowane zużycie wody w gospodarstwach, zwłaszcza w przypadku mieszkańców prowadzących gospodarstwa rolne.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że rozumie, iż Wójt Gminy jest przeciwko takiemu systemowi rozliczania i naliczania opłaty za wywóz śmieci. Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że jak już wcześniej powiedział o swoim stanowisku, jest przeciwny gdyż uważa, że to nie woda produkuje śmieci.

Następnie na pytanie Radnego Pawła Żmudy o to, jakie było poparcie tego pomysłu na Zgromadzeniu ZGDO, Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że trzy gminy były przeciwko. Radny Paweł Żmuda zapytał, od kiedy miałaby obowiązywać ta metoda. Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że jeszcze w tym roku i potwierdził, że będzie się to wiązało ze zmianą deklaracji.

Następnie Radny Sebastian Janiak zapytał Wójta Gminy o zadeklarowaną na posiedzeniu komisji informację o tym, czym zajmuje się na tę chwilę Pani Troszczyńska i jakie projekty prowadzi oraz że przygotowana informacja zostanie przedstawiona.

Wójt Gminy Jerzy Makowski przygotowaną informacje odczytał. W dniu 28 marca ubiegłego roku złożony został do Ministerstwa Sportu i Turystyki w programie Sportowa Polska Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno” wniosek na zadanie budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym i budowa boiska wielofunkcyjnego, całkowity koszt inwestycji to prawie 3 mln zł, wnioskowane dofinansowanie to 941 tys. zł, i na dzień dzisiejszy nie ma informacji zwrotnej.

Następny wniosek złożony 22 listopada ubiegłego roku do Urzędu Marszałkowskiego pt. „Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły podstawowej w Sownie” całkowity koszt inwestycji 1,3 mln zł, kwota dofinansowania ponad 1 mln zł i na dzień dzisiejszy również nie ma informacji zwrotnej.

W dniu 9 marca ubiegłego roku podpisano umowę na dofinansowanie na zadanie „Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie”, w dniu 16 marca został złożony wniosek i zaakceptowany o płatność. Całkowity koszt inwestycji 113 tys. zł, kwota dofinansowania ponad 96 tys. zł.

W dniu 9 maja ubiegłego roku podpisana umowa o dofinansowanie zadania „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków kolejowych”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko planowany całkowity koszt inwestycji to ponad 800 tys. zł, kwota wydatków kwalifikowanych 700 tys. zł, kwota dofinansowania prawie 600 tys. zł. Jest to na etapie prac projektowych.

24 października ubiegłego roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach Całkowity koszt inwestycji ponad 13 mln zł, kwota dofinansowania ponad 6,1 mln zł, inwestycja w trakcie realizacji.

Podpisana w dniu 22 listopada ubiegłego roku umowa o przyznanie pomocy na realizację pod nazwą „Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard” Całkowity koszt prawie 300 tys. zł, kwota dofinansowania ponad 183 tys. zł. Inwestycja w trakcie przetargu.

Następnie Radny Sebastian Janiak podziękował za informację i powiedział, że bardziej zależałoby mu na tym, co obecnie Pani Troszczyńska prowadzi, nie to, co było i się zakończyło, albo jest w trakcie realizacji, bo te wnioski były już napisane, poszły do realizacji, i dofinansowanie doszło, ale na chwilę obecną czym się Pani Troszczyńska zajmuję, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, czy z województwa czy środków centralnych, bo to jest istotne na chwilę obecną. Mamy możliwość dofinansowania na budowę dróg program rozwoju dróg lokalnych. Czy w tym kierunku coś się dzieje, bo do połowy lutego jest składanie wniosków. Radny chciał się też dowiedzieć, bo do 15 kwietnia ubiegłego roku była możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie lokalnej infrastruktury i radny zapytał, dlaczego nie skorzystaliśmy, skoro wszystkie gminy wokół Stargardu skorzystały, w tym między innymi Kobylanka, na budowę swoich ulic bądź oświetlenia.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że w tamtym czasie taką decyzję podjął pan Wójt Szarżanowicz, że nie przystępujemy i trudno mi dzisiaj powiedzieć, dlaczego nie przystąpiliśmy, taka była decyzja wójta.

Odpowiadając na kolejne pytanie Radnego Sebastiana Janiaka, jaką decyzje podejmie wójt w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych, Wójt Gminy Jerzy Makowski, powiedział, że będzie robił wszystko by środki pozyskać. Możliwości budżetu są znane. Jeżeli pojawi się taka możliwość pozyskania środków, będziemy się starali pozyskać te środki.

Następnie Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty, jakie kroki będą podejmowane w związku z pozyskaną wiedzą na posiedzeniu Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty od Kierownika Ośrodka Administracji Szkół oraz od Prezesa TPD. Jak ta wiedza zostanie wykorzystana dla dobra gminy i poprawy finansowej, chodzi o temat kuchni i przedszkoli.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko opowiedział, że z informacji, jakie otrzymano poszło zapytanie do GUS o sklasyfikowanie czy jest to stołówka czy catering, i jeżeli komisja otrzyma odpowiedź w tej sprawie to na pewno komisja przedstawi propozycje dla całej rady i podejmie stosowne kroki, aby polepszyć sytuacje finansową gminy, ze względu na to, że gmina ponosi spore koszty z dofinansowania do stołówki i może to się będzie wiązało albo z podwyżką cen za posiłek, albo z przekształceniem tej stołówki w prywatne przedsiębiorstwo.

Radny Remigiusz Zakrzewski dopowiedział, że nikt nie jest zwolennikiem zamykania kuchni, ale wynika, że ok. 400 tys. zł gmina dopłaca do kuchni, a zapytanie było, dlaczego są takie duże różnice w tej placówce.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że ustalił, jakie były w latach poprzednich dochody i wydatki w kuchni, które następnie przedstawił. W roku 2017 dochody ponad 377 tys. zł, a wydatki 644 tys. zł, rok 2018 dochody ponad 365 tys. zł, wydatki 792 tys. zł, rok 2019 411 tys. zł, wydatki 882 tys. zł. Radny Sebastian Janiak podkreślił, że rada powinna poczynić kroki w miarę możliwości jak najbardziej uszczelnić tą różnicę albo zminimalizować. Na pewno nie może być tak, że blisko 50 % dofinansowywała gmina. Są to zbyt duże środki inwestowane w ten rodzaj działalności. Następnie Radny Sebastian Janiak odniósł się do informacji udzielonej przez Wójta Gminy na posiedzeniu komisji o powrocie do stawek czynszu dzierżawy ustalonych wcześniej dla TPD i zgody na podniesienie tych stawek czynszu przez Prezesa TPD.

Kolejno Radny Sebastian Janiak zapytał jak wygląda sytuacja z tematem WIR, o którym była wcześniej mowa i nie otrzymano informacji w tej sprawie oraz odniósł się do opuszczenia przez Ośrodek Administracji Szkół budynku Gimnazjum po zakończeniu jego działalności i czy w tej kwestii są robione jakieś przymiarki by znaleźć jakąś lokalizację.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że spotkał się zarówno z Prezydentem i jak ze Starostą, rozmawiał również z Dyrektorem Heringiem, który chce zająć już po feriach najwyższych kondygnacji budynku Gimnazjum. Wójt powiedział, że rozmawiał ze Starostą na temat przejęcia części budynku po byłej melioracji i na dzień nie ma odpowiedzi, ale zobliguje wręcz Referat Gospodarki Nieruchomościami do prac nad przejęciem tej nieruchomości.

Na pytanie Radnego Sebastiana Janiaka czy są zabezpieczone środki finansowe na ten cel, Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że nie ma zaplanowanych środków w budżecie i trzeba będzie dokonać zmian. Opowiadając na kolejne pytanie radnego Sebastiana Janiaka, z jakich pozycji będą przeniesione środki, Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśnił, że zostały zdjęte środki na szkołę oraz że będzie rozmawiał z panią Skarbnik po zamknięciu poprzedniego roku i zobaczy, jakimi środkami będzie dysponować gmina.

Następnie Radna Monika Nikołajew zwróciła uwagę, że środki zdjęte ze szkoły w Grzędzicach w kwocie 1,04 mln zł miały być przeznaczone na którąś ze szkół.

Wójt Gminy Jerzy Makowski natomiast wyjaśniał, że chodzi o środki, które się pojawią po zamknięciu ubiegłego roku.

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska dopowiedziała, że to są dwie różne sprawy. Są to środki zaplanowane na rozbudowę szkoły, bez względu na to, która ze szkół miałaby być rozbudowywana oraz środki wynikające z rozliczenia roku budżetowego tak zwane wolne środki, o których będzie wiadomo pod koniec marca po zamknięciu i po rozliczeniu dotacji. Z tych środków będzie jakaś kwota, którą można będzie zwiększyć budżet przeznaczając je na wydatki.

Na co Radna Monika Nikołajew przypomniała, że radni rozmawiali o świetlicy w Tychowie, by właśnie te środki na ten cel przeznaczyć.

Natomiast Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska to potwierdziła i dodała, że niemniej jednak, jeżeli wyjdzie sprawa remontu i przygotowania pomieszczeń, to tak powiedział wójt, będziemy się przyglądać w budżecie, co ewentualnie można zmienić i zmniejszyć by te środki na ten cel przekazać.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda odnosząc się do kwestii ewentualnego przeniesienia Ośrodka Administracji Szkół do lokalu na ulicy Bydgoskiej zapytał wójta czy ma orientacje ile trzeba zainwestować w remont tego lokalu, czy orientuje się, jakie byłyby to koszty.

Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśniał, że na chwilę obecną nie wiadomo, jakie będą koszty, a aby się tego dowiedzieć należałoby sporządzić dokumentację, ale gmina nie jest właścicielem.

Wobec tych informacji radny Paweł Żmuda wyraził swoje obawy, co do możliwości czasowych rozwiązania tej kwestii oraz zachowania terminu i powiedział o tym by szukać innych możliwości. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że są dwie koncepcje rozwiązania i jest możliwość ewentualnie wynajęcia pomieszczeń.

Radny Paweł Żmuda odnosząc się z kolei do ewentualnego przeniesienia GOPS na ulicę Bydgoską, powiedział, że nie jest jej zwolennikiem ze względu na bardziej ograniczone możliwości dojazdu tam mieszkańców.

Natomiast Radny Józef Tracz, odnosząc się do wypowiedzi poprzednika radnego Pawła Żmudy, zapytał wójta czy jest możliwość, aby OAS nie musiał opuszczać budynku po gimnazjum w trybie pilnym.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że na dzień dzisiejszy po rozmowie z dyrektorem, Heringiem, taką opcję on wyklucza ze względu na to, że w tym roku zderzają się dwa roczniki, ostatni rocznik gimnazjum i ósma klasa podstawówki, a to spowoduje większe zapotrzebowanie na szkoły ponadgimnazjalne.

Radny Sebastian Janiak odnosząc się do koncepcji wynajmu pomieszczeń, poprosił wójta o wskazanie w budżecie pozycji zaplanowanej na wynajem.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że takiej pozycji nie ma.

Kolejno Radny Sebastian Janiak powiedział o tym, że nie ma w budżecie też inwestycji, o której należy pamiętać, a mianowicie o Tychowie. A wszystkie wolne środki powinny być kierowane na ten cel, z czym zgadza się większość radnych.

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że zdaje sobie z tego sprawę i zna stanowisko z posiedzeń komisji w tej sprawie.

Następnie Radny Sebastian Janiak odniósł się do pisma radnej Agnieszki Bieniek oraz przypomniał, że na wcześniejszej sesji wspominał, iż dotarły do niego informacje o skargach na nauczyciela wychowania fizycznego tudzież na języka angielskiego w szkole w Grzędzicach. Radny Sebastian Janiak powiedział, że ze swojej strony zrobił wszystko, co mógł w tej sprawie, rozmawiał z zastępcą wójta i poprosił o zbadanie tej spawy, ponieważ sam nie posiada kompetencji na jej rozwiązanie. Jaki jest wynik sprawy nie wie. Rozmawiał również w tej sprawie z wicedyrektorem szkoły w Grzędzicach.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała zastępcę wójta czy może udzielić informacji w tej sprawie czy odpowie na następnej sesji.

Odpowiadając Zastępca Wójta Marek Gardygajło, potwierdził, że rozmawiał z radnym w tej sprawie oraz powiedział, że otrzymano pismo od dyrektora szkoły, z informacją, że nie wpłynęła żadna skarga na nauczyciela. Zastępca Wójta zwracając się do radnego Sebastiana Janiak poprosił go o podanie lub udostępnienie informacji, które radny powziął z innych źródeł, celem sprawdzenia tych informacji.

Radny Sebastian Janiak odpowiedział, że jeżeli osoba skarżąca wyrazi zgodę na udostępnienie to przekaże te materiały, ewentualnie, jeżeli nie to przekaże zanonimizowaną korespondencję.

Natomiast Radny Remigiusz Zakrzewski zapytał wójta o to, kiedy ukaże się sprawozdanie z działalności za 2018 rok.

Radna Monika Nikołajew zapytała czy problemem mieszkańca, który przedstawił radny Józef Tracz, ktoś się zajmie, czy może został rozwiązany, ponieważ wójt się w tej sprawie nie odniósł.

Natomiast Radny Józef Tracz, wyjaśnił i przypomniał, że na początku swojej wypowiedzi mówił, że przekaże wójtowi przygotowane pismo wraz z korespondencją i dlatego wójt dowiedział się dopiero o tej sprawie na sesji.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz oddała głos osobom spośród przybyłych gości, które się wcześniej zgłosiły.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Anna Gołębiewska, która zapytała, czy odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z Grzędzic i Małkocina z przedstawicielami gminy, czy radni z tych okręgów, z których dzieci chodzą do tych szkół byli obecni na tym spotkaniu i co ustalono na tym spotkaniu?

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że spotkanie się odbyło, a obecni byli dyrektorzy tych placówek, przedstawiciele rady rodziców oraz większość radnych i wówczas dyskutowano na temat funkcjonowania tych placówek. Każdy przedstawiał swoje argumenty. Następnie Wójt powiedział, że się do tych argumentów ustosunkuje, by przygotować się do dalszych korków, które musi podjąć. W spotkaniu uczestniczył Wicedyrektor ze szkoły w Grzędzicach oraz Dyrektor ze szkoły w Strachocinie i z tego, co pamięta 11 radnych. Na spotkaniu Pan Wicedyrektor zaproponował, żeby na tę chwilę pojawiły się w szkole w Grzędzicach cztery pomieszczenia, co byłoby wystarczające, natomiast w Strachocinie była mowa o potrzebie rozbudowy sali gimnastycznej i etapowania rozbudowy tej szkoły.

Radna Agnieszka Bieniek odnosząc do wypowiedzi Wójta, powiedziała, że chciała sprostować, że Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, nic nie zaproponował, to Grzędzicom zaproponowano wybór, albo kontenerów albo nic. Jaki Wicedyrektor miał w tym wypadku wybór, wybrał kontenery.

Następnie głos zabrał Pan Bartłomiej Pilichowski, i zapytał wójta, czy jest znana całkowita kwota rozbudowy szkoły w Strachocinie.

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że na spotkaniu były przedstawione całkowite koszty realizacji tej inwestycji ok. 18 mln zł.

Kolejno Bartłomiej Pilichowski, powiedział, że nie rozumie pewnej kwestii, skoro Gminy nie stać na rozbudowę szkoły w Grzędzicach na kwotę 12 mln zł, a stać na kwotę 18 mln zł w Strachocinie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że w przypadku Strachocina, nie mówi się o całkowitej inwestycji, a o jej etapowaniu. Jest to niezbędna rozbudowa dla funkcjonowania tej szkoły w Strachocinie.

Następnie Bartłomiej Pilichowski, zapytał o starania Gminy o dofinansowanie na termomodernizację szkoły w Grzędzicach. Na co Wójt odpowiedział, że jeżeli będzie rozbudowa tej szkoły, Gmina również będzie się starać o dofinansowanie na termomodernizację starego budynku.

Kolejno Pan Bartłomiej Pilichowski, zapytał, od kiedy Gmina stara się o dofinansowanie z ministerstwa na rozbudowę hali gimnastycznej w Strachocinie. Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że jak Gmina przystąpi do realizacji inwestycji, to wystąpi o dofinansowanie, a dokumentacja tej rozbudowy dopiero wpłynęła 22 grudnia, i dopiero została przedstawiona na spotkaniu.

Na zarzut Pani Anny Gołębiewskiej, że Gmina nie zna kwot dofinansowania, Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska odpowiedziała, że jest to tematem debat i dyskusji. Skarbnik powiedziała, że jeżeli chodzi o szkołę w Grzędzicach, nikt nie powiedział, że Gminy na nią nie stać. Gmina nie jest w złej sytuacji finansowej. Chodzi o sposób finansowania poszczególnych inwestycji. Odnośnie tego, która inwestycja będzie realizowana, czekamy na decyzje. Są sprawdzane możliwości dofinansowania poszczególnych rodzajów inwestycji, czy to do termomodernizacji, czy na salę sportową. Wówczas będzie wiadomo, którą inwestycję robić. Gminę będzie stać na pewno na jedną, oprócz wielu innych, które są robione.

Radny Sebastian Janiak odnosząc do wcześniejszych pytań, zapytał wójta, kiedy zamierza złożyć wniosek do budżetu, co dalej robimy ze szkołami.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że po rozmowie z Panią Skarbnik przed dzisiejszą sesją, zamierza to zrobić w miesiącu lutym.

AD 21. USTALENIE TERMINU NASTĘPNEJ SESJI

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz w związku z prośbą kilkorga radnych pracujących zawodowo, zaproponowała, aby obrady sesji dobywały się w przedostatnim tygodniu, a nie w ostatnim tygodniu miesiąca ze względu, iż jest to zazwyczaj w pracy okres sprawozdań. Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała następny termin zwołania V sesji Rady Gminy Stargard na dzień 22 lutego 2019 r. na godz. 12.00 oraz terminy posiedzeń komisji w dniach 18 i 19 lutego 2019 r., a mianowicie:

− posiedzenie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na dzień 18 lutego 2019 r., o godz. 8.30,

− posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień na dzień 18 lutego 2019 r., o godz. 12.00,

− posiedzenie Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty na dzień 19 lutego 2019 r., o godz. 8.30,

− posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 19 lutego 2019 r., o godz. 12.00,

AD 22. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Przewodnicząca Rady Gminy Stargard Wiesława Kuśnierz wobec wyczerpania porządku obrad podziękowała wszystkim za udział i o godzinie 12.35 zamknęła obrady IV sesji Rady Gminy Stargard.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesława Kuśnierz

 

 

 

 

Protokołowała:

Ewa Misztela

.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-02-2019 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 15-03-2019 08:54