herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

stanowisko ds. funduszy europejskich w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard

WÓJT GMINY STARGARD

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. funduszy europejskich w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2018 roku wyniósł 1,92 %.

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem/pozyskiwaniem/rozliczaniem funduszy europejskich
 • biegła znajomość obsługi pakietu Office
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność nabywania i praktycznego wykorzystywania wiedzy,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na zadania wykonywane przez Gminę Stargard,
 • wdrażanie/rozliczanie projektów Gminy Stargard,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Stargard w zakresie przygotowania/rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • prowadzenie działań w zakresie opracowywania dokumentów programowych dla Gminy oraz monitoring realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych, np. Strategia Rozwoju Gminy,
 • sporządzanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy Raportu o stanie gminy,
 • koordynowanie procesu przygotowania wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych i realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych związanych z członkostwem Gminy Stargard w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku;

 • praca w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5. Budynek wyposażony w podjazd i windę,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • obsługa urządzeń biurowych
 • praca polegająca na czynnościach powtarzających się.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,
 • kopie świadectw pracy,
 • referencje,
 • podpisany oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213),
 • podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. Prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • podpisany list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy, podpisanie i dołączenie jej do dokumentów aplikacyjnych. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy znajduje się na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213,

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 08.02.2019 roku do godz. 1530

(uwaga; liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Stargard)

na adres:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy europejskich ”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/561 34 25, 91/ 561 34 24

 

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski

Stargard, dnia 29 stycznia 2019 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 29-01-2019 18:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Makowski 29-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 29-01-2019 18:39