Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu - 2019

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY STARGARD W 2019 ROKU

Wójt Gminy Stargard działając na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2018 poz. 1263 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 748) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2019 roku.

I. Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe o których mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2018 poz. 1263 ze zm.).
 2. Dotację celową z budżetu Gminy Stargard może otrzymać klub sportowy działający na terenie Gminy Stargard, nie działający w celu osiągnięcia zysku.
 3. Dotacja o której mowa może być przeznaczona w szczególności na :
 1. realizację programów szkolenia sportowego;
 2. zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia i zawodów sportowych, odzieży i obuwia sportowego;
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 4. koszty pośrednie do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem.
 1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
 2. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany harmonogram i kosztorysu realizacji zadania
  w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia konkursu.

II. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Tryb przekazywania dotacji:

termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.

 1. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
 1. klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminę Stargard;
 2. tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Stargard z dnia 4 stycznia 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych gminy Stargard oraz Uchwała Nr XIV/97/16 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard;
 3. realizacja zadania nastąpi do 15 grudnia 2019 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

III. Wysokość środków publicznych:

 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadań własnych Gminy Stargard w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 r. wynosi 210.000,00 zł.
 2. Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Stargard na 2019 rok w części przeznaczonej na realizację ww. zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Podaje się do wiadomości, że w roku 2018 na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu udzielono dotacji w kwocie 185.000,00 zł.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu pisemnej oferty na realizację zadania. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2019 r., do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard. Ofertę można również przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.
 2. Ofertę należy składać zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard.
 3. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia nazwiska oraz formuły „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu).
 4. Do oferty należy załączyć:
 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku
 2. aktualny statut.
 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres do momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
 4. oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów.
 5. oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.
 6. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności podmiotu w celu osiągnięcia zysku.
 7. aktualny terminarz rozgrywek – zawodów sportowych – startów.
 8. kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
 9. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Kryteria wyboru oferty:
 1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
 2. przedstawioną przez wnioskodawcę kalkulację kosztów oraz zaangażowanie środków własnych wnioskodawcy;
 3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
 4. dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą;
 5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 1. Wyboru oferty dokonuje Komisja Konkursowa ds. oceny ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2019 roku powołanej w trybie zarządzenia przez Wójta Gminy Stargard. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 2. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stargard oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gmina.stargard.pl (w zakładce ogłoszenia - „Konkurs ofert na realizację zadań
  z zakresu rozwoju sportu”) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stargard: www.gmina.stargard.pl
 1. Termin wyboru oferty: 28 luty 2019 r.
 1. Warunki realizacji zadania publicznego.
 1. Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy
  na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego Zarządzeniem Wójta w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Stargard w 2019 roku.
 2. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana
  w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 24-01-2019 20:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 24-01-2019 20:57