Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard

WÓJT GMINY STARGARD
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2018 roku wyniósł 1,92 %.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe o kierunku; budownictwo lub wykształcenie średnie o kierunku; budownictwo
 • prawo jazdy kat. B
 • minimum 2 lata stażu pracy

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,
 • przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie, realizacja, nadzór i rozliczanie procesów inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów gminnych, dróg oraz pozostałej infrastruktury,
 • przeprowadzanie wszystkich niezbędnych procedur w celu uzyskania stosownych uzgodnień, opinii lub decyzji organów upoważnionych w procesie przygotowania inwestycji do realizacji,
 • współpraca z biurami projektowymi z zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 • opracowywanie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz dokonywania końcowego ich rozliczenia oraz przekazania na majątek gminy,
 • przygotowywanie i przekazywanie obiektów do użytkowania,
 • planowanie inwestycji i remontów dotyczących robót budowlanych,
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej w zakresie przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji niezbędnej do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego są roboty budowlane lub zakupy inwestycyjne,
 • opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji wykonywanych przez gminę oraz ujętych w budżecie gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku;

 • praca w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5. Budynek wyposażony w podjazd i windę,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • obsługa urządzeń biurowych
 • praca polegająca na czynnościach powtarzających się.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,
 • kopie świadectw pracy,
 • referencje,
 • podpisany oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213),
 • podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. Prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • podpisany list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy, podpisanie i dołączenie jej do dokumentów aplikacyjnych. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy znajduje się na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213,

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17.12.2018 roku do godz. 1530

(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

 

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zadań inwestycyjnych ”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/561 34 25, 91/ 561 34 24

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-12-2018 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Makowski 06-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 06-12-2018 11:25