herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE zlokalizowanej na terenie działek nr 380/18, 380/12, 377, 367/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard

Znak: PP.6733.35.2018.SG

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH  POSTANOWIENIACH  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA  

W  SPRAWIE WYDANIA  DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam z dniem 22 października 2018 r., że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63/40PE zlokalizowanej na terenie działek nr 380/18, 380/12, 377, 367/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard

wydano postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jak niżej :

  • Postanowienie  Starosty Stargardzkiego z dnia 10.10.2018 r., znak NS.673.413.2018.JN4 w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z dnia 08.10.2018 r., znak POZ.5120.217.2018.PE w odniesieniu do terenów górniczych;
  • Pismo Referatu Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m z dnia 18.10.2018 r., znak: GKI.6733.26.2018.BW, odnośnie gruntów przyległych do pasa drogowego.
  • Wnioskiem z dnia 02 października 2018 roku, zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono również do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie inwestycji w zakresie melioracji wodnych. Stosownie natomiast do art. 53 ust.5 w/w ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Zatem w związku z brakiem zajęcia stanowiska przez organ w określonym terminie, uzgodnienie uznaje się za dokonane.

 

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Grabowska-Fatalska 22-10-2018 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska-Fatalska 22-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2018 10:23