herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie

1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard,
ul. Ceglana 11; 73-110 Stargard, tel. 91/578-38-84 fax 91/578-38-84

Miejsce wykonywania pracy:

Kuchnia Gminna w Pęzinie, Pęzino 66, 73-131 Pęzino

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Kuchni Gminnej

3. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 4 letni staż pracy;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 6. znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902 ze zm.);
 7. znajomość Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017.149 ze zm.);
 8. znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności;
 9. znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016.1154)

4. Wymagania dodatkowe

 1. odpowiedzialność, systematyczność i komunikatywność;
 2. wysoka kultura osobista;
 3. potrzeba doskonalenia się;
 4. umiejętność koordynowania, realizacji zadań;
 5. umiejętność pracy z ludźmi, zdolności organizacyjne i interpersonalne,

5. Informacja o warunkach pracy i zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Planowaniem i układanie jadłospisów dla dzieci zgodnie z zalecanymi normami żywienia, zasadami racjonalnego żywienia uwzględniając stawkę żywieniową przeznaczoną na dany okres.
 2. Nadzór nad prawidłowym sporządzaniem potraw zgodnie z wymogami nowoczesnej dietetyki i technologii stosowanej w gastronomii.
 3. Prawidłowe i racjonalne wykorzystania produktów potrzebnych do sporządzania potraw.
 4. Kontrola gramatury i ocena organoleptyczna przygotowywanych potraw.
 5. Kontrola przestrzegania receptur jednostkowych na poszczególne potrawy.
 6. Kontrola przestrzegania przepisów BHP, p.poż przez personel kuchni.
 7. Nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia znajdującego się w kuchni.
 8. Dbanie o prawidłowy stan higieniczno-sanitarny kuchni, pomieszczeń pozostałych, i sprzętu oraz przestrzeganie zasad postępowania z żywnością.
 9. Prowadzenie dokumentacji i bieżąca kontrola kuchni w zakresie HACCP,
 10. Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie liczby dożywianych uczniów w poszczególnych szkołach.
 11. Współdziałanie z Ośrodkiem Administracyjnym Szkół Gminy Stargard w sprawach związanych z konserwacją sprzętu oraz niezbędnych remontów.
 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard nie ujętych w niniejszym zakresie czynności.

6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Dokument potwierdzający tożsamość,
 5. Oświadczenie kandydata o następującej treści: ”Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, w przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany przed przystąpieniem do pracy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 9. Oświadczenie, o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku,
 10. PodpisanaKlauzula informacyjna dla kandydata do pracy, dołączona do dokumentów aplikacyjnych.

7. Dodatkowe informacje:

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem.

List motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”  i podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

8. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

1) Kandydaci są zobowiązani do:

 1. złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 6 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji;

 2. złożenia dokumentów w terminie do dnia 13 lipca 2018 r. w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard przy ul. Ceglanej 11, pokój nr5 (kadry) do godz. 15:00. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą na ww. adres liczy się data ich wpływu do OAS Stargard. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

      c. nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną;

2) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.gmina.stargard.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie OAS Stargard przy ul. Ceglanej 11.

3) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

4) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/578-38-84.

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard
Władysława Czyczyn

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

Administratorem Pańskich danych jest: Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard, ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard.

W sprawach dotyczących danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się Administratorem danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: oas@gmina.stargard.pl, Tel. 91 578 38 84.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. a

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Pańskie dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,

Pańskie dane będą przechowywane przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

Podanie przez Pani/Pana danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,

Na podstawie Pani/Pana danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

 

……………………………

/podpis kandydata do pracy/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 27-06-2018 17:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 27-06-2018 17:53