Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stargard 22.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 73/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard (dostępnego na stronie www.bip.gmina.stargard.pl).

 

1. Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej „Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie”.

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 19.07.2018 r. do godz. 13:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie. Kopertę należy opisać : ”Oferta- GKI.271.52.2018.G.Ch. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej „Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie”.

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą usługi będące przedmiotem zamówienia. Usługi muszą wykonywać, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

4. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (należy wypełnić wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

 

2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” wypełnić wg załącznika nr 2. siwz.

 

3) Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł;

 

4) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.

 

Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej jednej usługi której przedmiotem było sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy, przebudowy lub rozbudowy stacji wodociągowej lub ujęcia wody, o wartości usługi nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. Z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje, protokół odbioru dokumentacji itp.), że usługi te zostały wykonane zgodnie zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone – na formularzu stanowiącym załącznik nr 11 do specyfikacji.

 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

a) co najmniej jedną osobą z minimum, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 12.

 

b) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 12.

 

6) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

7) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

8) oświadczenie ws. RODO wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do ogłoszenia

 

5. Uwagi do ust 4:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie zastrzec, że pełnomocnik umocowany jest również do zawarcia umowy, jeżeli taka jest wola uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

 

2) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania ( dot. ust. 4 pkt. 1; dot. ust. 4 pkt. 6; dot. ust. 4 pkt. 7)

3) W przypadku niekompletności złożonej oferty lub w przypadku gdy złożone dokumenty i oświadczenia nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu, Zamawiający jeden raz wzywa Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert lub złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych ofert.

W przypadku negatywnej weryfikacji przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającego uzupełnienia złożonej oferty lub złożonych wyjaśnień do oferty przez wskazanego Wykonawcę- Wykonawca zostaje wykluczony lub jego oferta odrzucona.

 

6. Zamówienie uzyska Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 

7. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

8. Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

9. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.07.2018 r. o godz. 13:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

10. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie poniższy adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.52.2018.G.Ch.

11. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

 

Wójt Gminy Stargard

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

GKI.271.52.2018.G.Ch Stargard, dnia 31.07.2018 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr GKI.271.52.2018.G.Ch: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej .„ Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie”.

Gmina Stargard z siedzibą w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5 informuje, że w postępowaniu nr GKI.271.52.2018.G.Ch. pn. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej .„ Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, prowadzonym w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard, jako najkorzystniejszą na zasadach określonych w ogłoszeniu, wybrano ofertę firmy: INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka, ul. Zielone Wzgórze 18/8,70-781 Szczecin

Poniżej streszczenie i porównanie złożonych ofert.

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena brutto

 

 

Termin realizacji

1

"INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka,

ul. Zielone Wzgórze 18/8,

70-781 Szczecin

 

 

 

59 040,00 zł

 

 

 

9 miesięcy

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta niezwłocznie.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 22-06-2018 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 22-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 31-07-2018 09:14