herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

PORZĄDEK OBRAD XLI sesji Rady Gminy Stargard dnia 29 czerwca 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLI sesji Rady Gminy Stargard
dnia 29 czerwca 2018 r.

1.    Sprawy regulaminowe:

-otwarcie obrad XLI sesji Rady Gminy Stargard
-stwierdzenie quorum
-zatwierdzenie porządku obrad
-przyjęcie protokołu Nr XL/18 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 25 maja 2018 r.

2.    Interpelacje radnych

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok po uprzednim:

-rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2017 rok
-rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Stargard za 2017 rok

4.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 po uprzednim zapoznaniu się z:

1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
2)    sprawozdaniem finansowym Gminy za 2017 r.
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
4)    informacją o stanie mienia komunalnego
5)    stanowiskiem komisji rewizyjnej – wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
6)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej

5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stargard na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024 r.”

6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/33/15 Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działki nr 53/1 obręb Klępino

8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witkowo Drugie

9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Stargard oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stargard oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Stargard, odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Stargard

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego

14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stargard

15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 – 2028.

17.    Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy oraz przegląd obiektów sportowych – wyjazd komisji w teren

Opinia komisji na sesję

18.    Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard z realizacji ,,Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.”

Sprawozdanie przedstawia Zastępca Wójta Jerzy Makowski

19.    Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

20.    Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

21.    Odpowiedzi na interpelacje radnych

22.    Wolne wnioski i zapytania

23.    Sprawy różne

24.    Ustalenie terminu następnej sesji

25.    Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Kosmal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 18-06-2018 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edward Kosmal 14-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 24-08-2018 10:54