herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE

ZARZĄDZENIE NR 114/18
WÓJTA GMINY STARGARD
z dnia 11 czerwca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Sownie


Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017.59 ze zm.)  oraz  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018. 994 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017.1587 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sownie,
ul. Szkolna 4 z siedzibą w Sownie, 73-110 Stargard, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stargard.

2. Ogłoszenie o konkursie, które stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zamieszcza się:
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stargard - www.bip.gmina.stargard.pl;
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stargard,
- na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Sownie – https://spsowno.edupage.org/  ; 
- na tablicy ogłoszeń ww. szkoły;
- na tablicy ogłoszeń Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard;

§ 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stargard odrębnym zarządzeniem.

§ 3. Ustala się ostateczny termin składania ofert przez kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sownie na dzień  29 czerwca 2018r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

z up. Wójta Gminy Stargard
Zastępca Wójta Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 11-06-2018 16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 11-06-2018 16:09