Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard,
ul. Ceglana 11; 73-110 Stargard, tel. 91/578-38-84 fax 91/578-38-84

Miejsce wykonywania pracy: Kuchnia Gminna w Pęzinie, Pęzino 66, 73-131 Pęzino
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Kuchni Gminnej

3. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 4 letni staż pracy;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 6. znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 7. (Dz.U. 2016.902 ze zm.);
 8. znajomość Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 9. (Dz.U. 2017.149 ze zm.);
 10. znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności;
 11. znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016.1154)

4. Wymagania dodatkowe

 1. odpowiedzialność, systematyczność i komunikatywność;
 2. wysoka kultura osobista;
 3. potrzeba doskonalenia się;
 4. umiejętność koordynowania, realizacji zadań;
 5. umiejętność pracy z ludźmi, zdolności organizacyjne i interpersonalne,

5. Informacja o warunkach pracy i zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór nad planowaniem i układaniem jadłospisów dla dzieci zgodnie z zalecanymi normami żywienia, zasadami racjonalnego żywienia uwzględniając stawkę żywieniową przeznaczoną na dany okres.
 2. Nadzór nad prawidłowym sporządzaniem potraw zgodnie z wymogami nowoczesnej dietetyki i technologii stosowanej w gastronomii.
 3. Prawidłowe i racjonalne wykorzystania produktów potrzebnych do sporządzania potraw.
 4. Kontrola gramatury i ocena organoleptyczna przygotowywanych potraw.
 5. Kontrola przestrzegania receptur jednostkowych na poszczególne potrawy.
 6. Kontrola przestrzegania przepisów BHP, p.poż przez personel kuchni.
 7. Nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia znajdującego się w kuchni.
 8. Dbanie o prawidłowy stan higieniczno-sanitarny kuchni, pomieszczeń pozostałych, i sprzętu oraz przestrzeganie zasad postępowania z żywnością.
 9. Prowadzenie dokumentacji i bieżąca kontrola kuchni w zakresie HACCP,
 10. Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie liczby dożywianych uczniów w poszczególnych szkołach.
 11. Współdziałanie z Ośrodkiem Administracyjnym Szkół Gminy Stargard w sprawach związanych z konserwacją sprzętu oraz niezbędnych remontów.
 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard nie ujętych w niniejszym zakresie czynności.

6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Dokument potwierdzający tożsamość,
 5. Oświadczenie kandydata o następującej treści: ”Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, w przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany przed przystąpieniem do pracy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 9. Oświadczenie, o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku.

7. Dodatkowe informacje:

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem.

List motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”  i podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

8. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

1) Kandydaci są zobowiązani do:

 1. złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 6 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji;

 2. złożenia dokumentów w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard przy ul. Ceglanej 11, pokój nr 5 (kadry) do godz. 15:00. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą na ww. adres liczy się data ich wpływu do OAS Stargard. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

c. nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną;

2) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.gmina.stargard.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie OAS Stargard przy ul. Ceglanej 11.

3) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

4) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/578-38-84.


Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard
Władysława Czyczyn

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard , ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard ,
  ul. Ceglana 11, 73-110 Stargard, Tel. 91 578 38 84 e-mail: oas@gmina.stargard.pl,

 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego naboru i zostały umieszczone w protokole, są przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi.

 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie - dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-06-2018 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 27-06-2018 17:39