Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2017

Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.”

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającym obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, w załączeniu przekazuję sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Stargard z dnia 3 marca 2017r.

Przyjęty roczny program określa zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa zakres zadań przewidziany do realizacji przez te podmioty.

Program ma za zadanie regulować współpracę pomiędzy samorządem Gminy Stargard, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa cele, zakres i formy tej współpracy.

Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rozwojowi tych organizacji, stwarza mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych.

Program został przedstawiony do konsultacji wszystkim organizacjom pozarządowym mających siedzibę na terenie Gminy Stargard.

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały następujące obszary:

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności organizację zajęć pozaszkolnych, spotkań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.

Krajoznawstwo oraz wypoczynek mieszkańców Gminy, w tym w szczególności wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej.

Ochrona zdrowia, w tym w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.

Na terenie gminy Stargard zarejestrowanych jest 9 następujących organizacji pozarządowych:

1. Stowarzyszenie „ Grzędzice Jutra” .

2. Stowarzyszenie „Przystanek SOWNO”.

3. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców BARZKOWIC „SAMBA”.

4. Stowarzyszenie Miłośników Strachocina „SMS”.

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nad Jeziorami”.

6. Stowarzyszenie „Integracja Lipnika”.

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Pęzina

8. Stowarzyszenie „DZIESIĄTKA” z siedzibą w Krąpielu.

9. Stowarzyszenie Wspólnie dla Ulikowa.

Ponadto na naszym obszarze działają stowarzyszenia mające siedzibę poza terenem gminy np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Szczecinie.

W 2017 r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przybierała formy finansowe i pozafinansowe.

Forma finansowa polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania konkursowego lub pozakonkursowego wykonywały zadanie publiczne.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Stargard na wspieranie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2017 roku wyniosła 150.000 zł.

Zadania wspierane przez Gminę w ramach udzielonych dotacji to:

„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Stargard w miejscowościach: Golina, Grabowo, Koszewo, Krąpiel, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo oraz Żarowo”.

Na powyższe zadania konkurs ogłoszony był w marcu 2017 roku. Podpisana została jedna umowa, która trwała do 31.12.2017 roku. Kwota dofinansowania wyniosła 140.000,00 zł. Umowa dotycząca prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Stargard zawarta została z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Koszt całkowity realizacji zadania w 2017 roku wyniósł 163 200,00 zł z czego dotacja Gminy wyniosła 140.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 23 200,00 zł zostały pokryte ze środków własnych TPD.

„Bezpieczeństwo na obszarach wodnych Gminy Stargard”.

Powyższe zadanie realizowane było w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 10.000,00 zł. Zadanie zostało zlecone Ochotniczej Straży pożarnej w Bielkowie.

Współpraca pozafinansowa odbywała się przede wszystkim w zakresie organizacyjnym oraz informacyjnym poprzez przekazywanie informacji m.in. na temat możliwości uzyskania dofinansowania w różnych konkursach m.in. konkursach grantowych. Organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność z wykorzystaniem mienia gminnego, tj. świetlic wiejskich, boisk sportowych, wyposażenia itp. Obiekty te oraz ich wyposażenie w części lub w całości są nieodpłatnie użyczane organizacjom na prowadzenie ich statutowej działalności.

Gmina Stargard poprzez stronę internetową, korespondencję bezpośrednią oraz w trakcie bezpośrednich spotkań informowała organizacje pozarządowe na temat różnego rodzaju działań, akcji, konkursów, w których mogły brać udział te organizacje.

Na stronie www.gmina.stargard.pl na bieżąco zamieszczano informacje o aktualnościach z życia Gminy, podejmowanych decyzjach (uchwały). Ponadto na stronie Gminy umieszczane są informacje, o działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Gminna strona internetowa w zakładce „Inicjatywy lokalne”, zawiera spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Gminy.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości na preferencyjnych warunkach m.in. w których mieściły się siedziby stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład zarówno finansowy jak i pozafinansowy w realizację poszczególnych projektów.

W 2017 roku gmina Stargard dwukrotnie zorganizowała warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem przewodnim warsztatów wiosennych, które odbyły się w świetlicy w Strzyżnie były techniki wykonywania biżuterii. Natomiast tematem warsztatów świątecznych, które zorganizowane zostały w świetlicy w Żarowie było pieczenie i zdobienia ciastek świątecznych.

Warsztaty zarówno wiosenne jak i świąteczne prowadzone były przez przedstawicielki naszych KGW, były doskonałą okazją do kultywowania naszego dziedzictwa, integracji mieszkańców z różnych miejscowości a także możliwości spotkania i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych.

 

Wójt Gminy Stargard Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 23-05-2018 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Troszczyńska 23-05-2018 13:36