Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stargard 14.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 73/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard (dostępnego na stronie www.bip.gmina.stargard.pl).

1. Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II.

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 23.05.2018 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie. Kopertę należy opisać : ”Oferta- GKI.271.36.2018.G.Ch. Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II.

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą usługi będące przedmiotem zamówienia. Prace muszą wykonywać, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

4. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (należy wypełnić wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia).

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” wypełnić wg załącznika nr 2. siwz.

3) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usług te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej jednej roboty budowlanej której przedmiotem było zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, o wartości roboty nie mniejszej niż 60 000 zł brutto. Z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje, protokół odbioru dokumentacji itp.), że roboty te zostały wykonane zgodnie zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji.

5. Uwagi do ust 4:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie zastrzec, że pełnomocnik umocowany jest również do zawarcia umowy, jeżeli taka jest wola uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

2) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania ( dot. ust. 4 pkt. 1)

3) W przypadku niekompletności złożonej oferty lub w przypadku gdy złożone dokumenty i oświadczenia nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu, Zamawiający jeden raz wzywa Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert lub złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych ofert.

W przypadku negatywnej weryfikacji przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającego uzupełnienia złożonej oferty lub złożonych wyjaśnień do oferty przez wskazanego Wykonawcę- Wykonawca zostaje wykluczony lub jego oferta odrzucona.

6. Zamówienie uzyska Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

7. Zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

8. Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

9. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.05.2018 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

10. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie poniższy adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.36.2018.G.Ch.

11. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Wójt Gminy Stargard

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GKI.271.36.2018.G.Ch Stargard, dnia 28.05.2018 r.

Unieważnienie

 

Gmina Stargard unieważnienia postępowanie nr GKI.271.36.2018.G.Ch p.n. Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard nr 73/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku tj. nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W tych okolicznościach Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia postępowania.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 14-05-2018 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 29-05-2018 12:07