Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stargard 16.04.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zadanie jest przedmiotem umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej nr 00045-6523.2-SW1610072/17/18 z dnia 9 marca 2018 roku zawartej w Województwem Zachodniopomorskim , w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 73/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard (dostępnego na stronie www.bip.gmina.stargard.pl).

 

1. Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie.

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 23.04.2018 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie. Kopertę należy opisać : ”Oferta- GKI.271.17.2018.G.Ch.Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie”.

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą roboty będące przedmiotem zamówienia. Roboty budowlane muszą wykonywać, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz odpowiednio przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

4. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (należy wypełnić wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

 

2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” wypełnić wg załącznika nr 2. siwz.

 

3) Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 50 000,00 zł;

 

4) wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.

 

Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej jednej roboty budowlanej której przedmiotem było zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, o wartości roboty nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. Z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje, protokół odbioru dokumentacji itp.), że roboty te zostały wykonane zgodnie zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

7) Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót. Wykonawca który uzyska zamówienie złoży szczegółowy kosztorys ofertowy przed podpisaniem umowy.

 

5. Uwagi:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie zastrzec, że pełnomocnik umocowany jest również do zawarcia umowy, jeżeli taka jest wola uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

 

2) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania ( dot. ust. 4 pkt. 1; dot. ust. 4 pkt. 5; dot. ust. 4 pkt. 6)

3) W przypadku niekompletności złożonej oferty lub w przypadku gdy złożone dokumenty i oświadczenia nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu, Zamawiający jeden raz wzywa Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert lub złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych ofert.

W przypadku negatywnej weryfikacji przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającego uzupełnienia złożonej oferty lub złożonych wyjaśnień do oferty przez wskazanego Wykonawcę- Wykonawca zostaje wykluczony lub jego oferta odrzucona.

 

6. Zamówienie uzyska Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia i najdłuższy deklarowany okres gwarancji wg poniższych zasad:

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

1) cena - waga kryterium 90%

2) okres gwarancji waga kryterium – 10%

RAZEM 100 %

 

Ad1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium „cena” – maks. 90 punktów (90%).

Każda ze złożonych ofert będzie podlegać ocenie wg następującego wzoru:

CN

Co = -------- x 100 pkt X 90%

CR

Co - ilość punktów uzyskanych za oferowaną cenę

CN - cena najkorzystniejsza (najniższa) wyrażona w zł. brutto

CR - cena rozpatrywana wyrażona w zł. brutto

90% - waga oferty

 

Ad 2) przy kryterium okres gwarancji, najwyżej punktowana będzie oferta o najdłuższym okresie gwarancji, pozostałe oferty proporcjonalnie do oferty z najdłuższym terminem gwarancji. W okresie gwarancji należy określić ilość miesięcy na które gwarancja za wykonany przedmiot zamówienia będzie obowiązywać. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót.

 

Sposób obliczenia punktów dla kryterium „okres gwarancji” – maks. 10 punktów (GO)

(10%).

Każda ze złożonych ofert będzie podlegać ocenie wg następującego wzoru:

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym czas gwarancji w przedziale 36- 40 miesięcy otrzyma: 2 pkt w tym kryterium oceny ofert.

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym czas gwarancji w przedziale 41 – 45 miesięcy otrzyma: 4 pkt w tym kryterium oceny ofert.

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym czas gwarancji w przedziale 46- 52 miesięcy otrzyma: 6 pkt w tym kryterium oceny ofert.

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym czas gwarancji w przedziale 53- 60 miesięcy otrzyma: 10 pkt w tym kryterium oceny ofert.

10 % - waga oferty.

 

3) Łączna wartość punktowa (S) zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

S = CO + GO

S – suma punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/

CO – liczba punktów uzyskanych za oferowaną cenę

GO – liczba punktów uzyskanych za oferowany okres gwarancji

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji tj. maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Umowa o zamówienie zostanie zawarta z Wykonawcą, który uzyska największą ilość punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

Uwaga: Wykonawca w cenie oferty uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia które jest obowiązany wliczyć w koszt składanej oferty z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia z dnia 12 września 2017 w sprawie minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku która to nakłada od dnia 1 stycznia 2018 roku minimalną stawkę godzinową 13,70 zł brutto wynagrodzenia pracownika.

 

7. Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

8. Zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

9. Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

10. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.04.2018 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

11. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie poniższy adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.17.2018.G.Ch.

12. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na podstawie § 10 Regulaminu udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard.

 

 

 

Wójt Gminy Stargard

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 16-04-2018 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 16-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 16-04-2018 12:45