Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r.

WÓJT GMINY STARGARD

informuje o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

I. Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w § 1 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XIX/133/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego.

II. Rodzaj zadania:

Dotacja zostanie udzielona na następujące zadania:

 1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
 2. prowadzenie działań ratowniczych;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
 4. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
 5. prowadzenie dokumentacji wypadków.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Dotacja zostanie udzielona z pominięciem otwartego konkursu, na skutek złożonej oferty, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 570).

2. Oferta powinna zawierać, w szczególności:

 1. zakres rzeczowy zadania publicznego;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych z innych źródeł.
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy dotacyjnejw okresie nie dłuższym niż 90 dni.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r.

1. Na realizację zadania w 2018 r. przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

2. Złożenie oferty na realizację zadania publicznego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej we wnioskowanej wysokości.

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 570).

2. Do oferty powinny być załączone niżej wymienione załączniki:

a) potwierdzenie uprawnień podmiotu do wykonania ratownictwa wodnego,tj. posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,

b) wykaz posiadanego sprzętu pływającego i ratowniczego do wykonania zadania
w zakresie ratownictwa,

c) załączony wykaz ratowników wodnych wraz z kserokopiami ich kwalifikacji.

3. Oferty z dopiskiem „Oferta realizacji zadania – bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Stargard” należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Stargard

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard

lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard (pokój nr 215, II piętro) w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30.

4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania Wójt Gminy Stargard:

 1. dokonuje oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób je realizujących;
 4. ocenia czy zadanie spełnia wymogi określone uchwałą;
 5. uwzględnia zakres terytorialny realizacji zadania;
 6. uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych i środków z innych źródeł na realizację zadania;
 7. uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu uprawnionego.

VII. Udzielenie dotacji:

Przyznanie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 09-04-2018 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2018 15:20