Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 r.

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY STARGARD W 2018 ROKU

 

Wójt Gminy Stargard działając na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2017 poz. 1463 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 748) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 roku.

I. Zasady przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe o których mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2017 poz. 1463 ze zm.).
 2. Dotację celową z budżetu Gminy Stargard może otrzymać klub sportowy działający na terenie Gminy Stargard, nie działający w celu osiągnięcia zysku.
 3. Dotacja o której mowa może być przeznaczona w szczególności na :

a) realizację programów szkolenia sportowego;

b) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia i zawodów sportowych, odzieży i obuwia sportowego;

c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

d) koszty pośrednie do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

5. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany harmonogram i kosztorysu realizacji zadania
w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia konkursu.

II. Termin i warunki realizacji zadania

1. Tryb przekazywania dotacji:

Termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.

2. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

 • klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminę Stargard;
 • tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Stargard z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych gminy Stargard oraz Uchwała Nr XIV/97/16 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard;
 • realizacja zadania nastąpi do 15 grudnia 2018 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

III. Wysokość środków publicznych:

 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadań własnych Gminy Stargard w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 r. wynosi 185.000,00 zł.
 2. Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Stargard na 2018 rok w części przeznaczonej na realizację ww. zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Podaje się do wiadomości, że w roku 2017 udzielono dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu udzielono dotacji w kwocie 184.980,00 zł.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu pisemnej oferty na realizację zadania. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r., do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard. Ofertę można również przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.
 2. Ofertę należy składać zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard.
 3. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia nazwiska oraz formuły „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu).
 4. Do oferty należy załączyć:

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku

2) aktualny statut.

3) sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres do momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.

4) oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów.

5) oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.

6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności podmiotu w celu osiągnięcia zysku.

7) aktualny terminarz rozgrywek – zawodów sportowych – startów.

8) kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.

9) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

 

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Kryteria wyboru oferty:

 1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
 2. przedstawioną przez wnioskodawcę kalkulację kosztów oraz zaangażowanie środków własnych wnioskodawcy;
 3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
 4. dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą;
 5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

2. Wyboru oferty dokonuje Komisja Konkursowa ds. oceny ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 roku powołanej w trybie zarządzenia przez Wójta Gminy Stargard. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

3. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stargard oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gmina.stargard.pl (w zakładce ogłoszenia - „Konkurs ofert na realizację zadań
z zakresu rozwoju sportu”) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stargard: www.gmina.stargard.pl

4. Termin wyboru oferty: 13 kwietnia 2018 r.

5. Warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego Zarządzeniem Wójta w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Stargard w 2018 roku.
 2. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 27-03-2018 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2018 15:44