Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Stargard ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 367/13 o pow. 0,1078 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049281/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 48 825,00

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 367/14 o pow. 0,1078 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049281/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 48 825,00

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 367/15 o pow. 0,1006 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049281/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 45 974,00

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100 ).

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działek nie obowiązuje.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości określono decyzjami Wójta Gminy Stargard Szczeciński nr 172/13 - 174/13 o warunkach zabudowy z dnia 22.08.2013 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie, grunty są oznaczone symbolem użytku: RV.

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane w kompleksie działek budowlanych, kształt regularny. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową - z działek oznaczonych numerami 377 i 367/18 oraz wewnętrznej drogi dojazdowej stanowiącej działkę 367/17 (nieurządzoną). Teren porośnięty roślinnością trawiastą.

Nieruchomości nie są obciążone oraz są wolne od zobowiązań.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na obszarze i terenie górniczym o nazwie: Stargard Szczeciński I, ustanowionym przez Ministra Środowiska decyzją DGiKGhg-4771-6-1/525/09/KM z dnia 3 lutego 2009 roku dla złoża Stargard Szczeciński WL10904 wody termalne, wpisany do rejestru obszarów górniczych pod numerem 5/1/75.

Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej niżej, należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard lub na konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 19.04.2018 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Numer działki

367/13

367/14

367/15

Wadium

[zł]

4 883,00

4 883,00

4 598,00

Godzina przetargu

1300

1330

1400

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard lub do kasy Urzędu Gminy Stargard.

Przetargi na działki wymienione w punktach 1-3 odbędą się w dniu 24.04.2018 r., w godzinach podanych wyżej, w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. (wzór pełnomocnictwa).

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Stargardzkiego.

W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Gmina Stargard nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310, tel. 091 561 34 15.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 23-03-2018 07:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 23-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 23-03-2018 07:36