Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2018.

Stargard, 18.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

 

Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard

w roku 2018.

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard dostępny na stronie www.bip.gmina.stargard.pl, zakładka Regulaminy.

2. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 29.12.2017 r. do godz. 13:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 215, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie.

W Skład oferty muszą wejść n.w. dokumenty i oświadczenia:

a) dokument rejestrowy.

b) pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli ofertę podpisywać będzie osoba nieupoważniona w dokumencie rejestrowym.

c) oświadczenie (załącznik nr 4).

d) polisa O.C. prowadzonej działalności, na kwotę minimum 100 000,00 zł.

e) referencję, wystawioną nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat dot. prawidłowego wykonania usług będących przedmiotem zamówienia.

f) oświadczenie w sprawie sprzętu (załącznik nr 5).

g) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości .

 

3. Oferty składać mogą podmioty które w ramach prowadzonej działalności prowadzą usługi będące przedmiotem zamówienia. Prace muszą wykonywać sprzętem zarejestrowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprawnym technicznie, odpowiednio oznakowanym i oświetlonym, przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, odpowiednio przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

 

4. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl

5. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.12.2017 r. o godz. 13:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

6. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie poniższy adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.

7. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

 

 

Wójt Gminy Stargard

Kazimierz Szarżanowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 18-12-2017 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 18-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 10-01-2018 12:00