herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Stargard z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.”

Wójt Gminy Stargard ogłasza nabór i zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowej, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard”.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

W przypadku gdy:
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej, lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 29 grudnia 2017 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

 

Wójt Gminy Stargard Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 18-12-2017 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 13-01-2019 10:33