Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Stargard działając na podstawie na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego.

 

I. Rodzaj zadania.

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard w miejscowościach:

1) Golina w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

2) Grabowo w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

3) Koszewo w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

4) Krąpiel w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

5) Lipnik w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

6) Lubowo w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

7) Małkocin w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

8) Poczernin w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

9) Strzyżno w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

10) Trzebiatów w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

11) Ulikowo w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

12) Witkowo Pierwsze w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

13) Żarowo w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,

2. Placówki wsparcia dziennego prowadzone będą w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych.

3. Placówki wsparcia dziennego funkcjonować powinny przez 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników oraz rodziców/opiekunów. Dopuszcza się przerwę w funkcjonowaniu placówki wsparcia dziennego w okresie wakacyjnym przez 1 miesiąc.

4. Oferent zobowiązuje się w szczególności do prowadzenia placówek zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

5. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia uczestnikom:

a) opiekę i wychowanie,

b) pomoc w nauce,

c) organizację czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,

d) dożywianie w miarę możliwości,

e) współpracę z rodzicami/opiekunami dziecka oraz z placówkami oświatowymi.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania w roku 2018 wynosi 140 000,00 zł (słownie sto czterdzieści tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.).

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania na druku, którego wzór ustalono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Niedopuszczalna jest zmiana wzoru oferty.

4. Realizacja zadań nastąpi w formie wspierania realizacji zadania.

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.

6. Środki finansowe otrzymane w formie dotacji wykorzystane zostaną zgodnie z celem na jaki je uzyskano i na warunkach określonych w umowie.

7. W ramach dotacji będą pokrywane jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest bezpośrednio związane z realizacją zadania.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

1. Zadania muszą być realizowane w okresie od dnia 15 stycznia 2018 do dnia 31.12.2018 roku.

2. Warunki realizacji zadania określa umowa.

3. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2018 roku.

4. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

5. Kadra zatrudniona do placówek wsparcia dziennego musi posiadać kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówek wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.

7. Pod opieką jednego wychowawcy nie może przebywać więcej niż 15 dzieci.

8. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.

9. Pierwszeństwo do przebywania w placówce posiadają dzieci skierowane przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz sąd.

10. Dożywianie dzieci powinno mieć formę warsztatów kulinarnych mających walor edukacyjny – wspólne przygotowanie posiłków ze świeżych produktów o ograniczonej ilości tłuszczów, soli i cukru. Nie dopuszcza się finansowania zakupu takich produktów jak zupki typu instant, napoje słodzone gazowane, kawa, itp.

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

2. Oferty o których mowa w pkt. 1 należy składać/przesłać/ w jednym egzemplarzu w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017 r. do godz.1530, (w przypadku przesłania oferty decyduje data stempla pocztowego). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Oferta na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard”.

3. Oferty sporządzone wadliwie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

1. Oceny złożonych ofert według kryteriów formalnych oraz merytorycznych dokona Komisja Konkursowa, powołana w oparciu o przepisy art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Przewodniczący Komisji Konkursowej w dniu zakończenia oceny złożonych ofert, lecz nie później niż do dnia 11.01.2018 r. przedstawi Wójtowi Gminy Stargard protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.

3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stargard.

4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

5. Wójt Gminy Stargard zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

6. Do oceny merytorycznej zostaną skierowane oferty które spełnią następujące kryteria formalne:

  • oferta złożona została na właściwym formularzu, w języku polskim;
  • oferta jest podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;

7. W przypadku oferty, która nie będzie spełniała kryteriów formalnych, Oferent zostanie poinformowany drogą telefoniczną o konieczności uzupełnienia braków w ciągu 3 dni od daty przekazania informacji. W przypadku nieuzupełnienia braków w w/w terminie oferta zostanie odrzucona.

8. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria merytoryczne:

a) zgodność zamierzeń oferenta z polityką gminy na rzecz dzieci i młodzieży – ocena w skali 0 – 5 pkt,

b) ocena czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu ocena w skali 0 -10 pkt,

c) zakres rzeczowy planowanych działań - ocena w skali 0 -30 pkt,

d) ocena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem - ocena w skali 0 -10 pkt,

e) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów - ocena w skali 0 -20 pkt,

f) ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem oferty – ocena w skali 0 -10 pkt,

g) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy – ocena w skali 0 – 10 pkt,

h) ocena sprawozdania merytorycznego i finansowego za ubiegły okres – ocena w skali 0 – 5 pkt.

9. Minimalna ilość punktów, która kwalifikuje ofertę do udzielenia dotacji wynosi 70 pkt.

 

VII. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju.

 

1. W 2017 roku na tego typu zadania - prowadzenie świetlic środowiskowych - gmina przekazała kwotę 140 000,00 zł.

2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w:

a) Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina.stargard.pl,

b) Na stronie internetowej Gminy Stargard: www.gmina.stargard.pl

c) Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stargard.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 06-12-2017 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2017 15:03