Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard

WÓJT GMINY STARGARD
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu wrzesień 2017 roku wyniósł 2,92 %.

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe o kierunku – budownictwo, gospodarka nieruchomościami, lub wykształcenie średnie- technikum budowlane
 • 2 lata stażu pracy
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 • dokonywanie okresowych przeglądów lokali i budynków mieszkalnych,
 • nadzorowanie spraw związanych z budową placu zabaw, remontów obiektów mieszkalnych, użytkowych i innych obiektów stanowiących własność gminy,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego i zarządzanie mieniem gminy,
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem wniosków, umów i opłat przyłączeniowych oraz umów kompleksowych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku;

 • praca w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5. Budynek wyposażony w podjazd i windę,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • obsługa urządzeń biurowych
 • praca polegająca na czynnościach powtarzających się.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,
 • kopie świadectw pracy,
 • referencje,
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213),
 • podpisane własnoręcznie CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 28.11.2017 roku do godz. 1530

(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

 

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej ”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/561 34 25, 91/ 561 34 24

 

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard Kazimierz Szarżanowicz

Stargard, dnia 16 listopada 2017 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-11-2017 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-11-2017 11:28