Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

 

Stargard 26.10.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie usług :

 

1. Część I : Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim – odśnieżanie dróg wewnętrznych i dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard w sezonie zimowym 2017/2018 r. -standard 5 zimowego utrzymania dróg.

 

Zamówienie zostało podzielone na 5 rejonów:

 

1) Odśnieżanie dróg w miejscowościach : Ulikowo, Kiczarowo, Grabowo, kol. Grabowo, Pęzino (ok. 9,90 km).

2) Odśnieżanie dróg w miejscowościach : Koszewo, Koszewko, Wierzchląd, Skalin, Golczewo, Witkowo Pierwsze, Witkowo Drugie, Kurcewo, Strzyżno (ok. 8,60 km).

3) Odśnieżanie dróg w miejscowościach : Trzebiatów, Klępino, Małkocin, Warchlino, Warchlinko, Siwkowo (ok. 5 km).

4) Odśnieżanie dróg w miejscowościach : Święte, Strachocin, Bębnikąt, Sułkowo, Tychowo, Krąpiel (z wyłączeniem mapki nr 11), Barzkowice, Golina, Golinko (ok.13,60 km).

5) Odśnieżanie dróg w miejscowościach : Grzędzice, Lipnik, Lubowo, Żarowo, Rogowo, Sowno, Strumiany, Smogolice, Poczernin (ok.22,10 km).

 

Każdy Rejon stanowi odrębne zamówienie.

 

Załączniki stanowiące integralną część postępowania:

a) Wzór umowy.

b) Formularz ofertowy.

c) Mapki miejscowości z zaznaczonymi trasami do odśnieżania, wraz z mapką ogólną Gminy.

d) Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Stargard (załącznik nr 5).

 

2. Część II : Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim – odśnieżanie wskazanych dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard w sezonie zimowym 2017/2018 r. Obejmujące usługę odśnieżania sprzętem ciężkim usuwania śliskości, odśnieżania i uszorstnienia nawierzchni mieszanką piaskowo – solną wg standardu zimowego utrzymania –kategoria 3:

 

Załączniki stanowiące integralną część postępowania:

a) Wzór umowy.

b) Formularz ofertowy.

c) Harmonogram oraz zakres odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg, związanych z dowozem uczniów do szkół, zlokalizowanych na terenie gminy Stargard Szczeciński, wraz z mapką (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

d) Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Stargard (załącznik nr 5).

 

3. Dokumenty jakie ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (należy wypełnić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia- dla części w której ofertę składa Wykonawca).

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

Uwaga: Wykonawca składający ofertę, musi być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca

2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, oraz podlegać odpowiedzialności wynikającej z art. 429

Kodeksu Cywilnego.

 

2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wypełniony druk “Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” wypełnić wg załącznika nr 2. siwz

 

3) Opłaconą (dowód opłacenia składki) polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę co najmniej 100 000 zł (ważnej co najmniej na okres związania ofertą).

 

4) Uwagi:

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcjum), istnieje obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie zastrzec, że pełnomocnik umocowany jest również do zawarcia umowy, jeżeli taka jest wola uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

 

4. Zamówienie uzyska Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w każdej z części zamówienia (Każdy rejon stanowi odrębne zamówienie- dot. części I zamówienia).

 

5. Wykonawca który uzyska zamówienie, podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

6. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

7. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się na stronie www.bip.gmina.stargard.pl.

8. Termin składania oferta do dnia 06.11.2017 r. do godz. 14:00 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.11.2017 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy, sala konferencyjna.

9. Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11. Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie poniższy adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.

W pytaniach proszę powoływać się na sygnaturę: Znak sprawy: GKI.271.111.2017.G.Ch.

10. Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

 

Wójt Gminy Stargard

Kazimierz Szarżanowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 26-10-2017 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 26-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 09-11-2017 11:21